PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINHPhúc giảng lần thứ hai: Cô Lưu Tố VânThời gian: 21/11/2020 đến 21/08/2021Địa điểm: Tiểu viện Lục HòaViệt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

997
/ 100
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Xem Video

Nghe MP3

DOCX Word trọn bộ 1 quyển 100 tập

PDF trọn bộ 1 quyển 100 tập

EPUB trọn bộ 1 quyển 100 tập

MOBI trọn bộ 1 quyển 100 tập


MỤC LỤC

TẬP 1   TẬP 2

[0] Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

TẬP 3   TẬP 4   TẬP 5   TẬP 6

[1] Pháp Hội Thánh Chúng Đệ Nhất

TẬP 7   TẬP 8   TẬP 9   TẬP 10

[2] Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị

TẬP 11   TẬP 12   TẬP 13   TẬP 14   TẬP 15   TẬP 16   TẬP 17   TẬP 18   TẬP 19   TẬP 20

[3] Đại Giáo Duyên Khởi Đệ Tam

TẬP 21   TẬP 22   TẬP 23   TẬP 24

[4] Pháp Tạng Nhân Địa Đệ Tứ

TẬP 25   TẬP 26   TẬP 27   TẬP 28   TẬP 29

[5] Chí Tâm Tinh Tấn Đệ Ngũ

TẬP 30   TẬP 31

[6] Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục

TẬP 32   TẬP 33   TẬP 34   TẬP 35   TẬP 36   TẬP 37   TẬP 38

[7] Tất Thành Chánh Giác Đệ Thất

TẬP 39   TẬP 40

[8] Tích Công Lũy Đức Đệ Bát

TẬP 41   TẬP 42   TẬP 43

[9] Viên Mãn Thành Tựu Đệ Cửu

TẬP 44

[10] Giai Nguyện Tác Phật Đệ Thập

[11] Quốc Giới Nghiêm Tịnh Đệ Thập Nhất

TẬP 45

[12] Quang Minh Biến Chiếu Đệ Thập Nhị

TẬP 46   TẬP 47

[13] Thọ Chúng Vô Lượng Đệ Thập Tam

[14] Bảo Thụ Biến Quốc Đệ Thập Tứ

TẬP 48

[15] Bồ-Đề Đạo Tràng Đệ Thập Ngũ

TẬP 49

[16] Đường Xá Lâu Quán Đệ Thập Lục

[17] Tuyền Trì Công Đức Đệ Thập Thất

TẬP 50   TẬP 51

[18] Siêu Thế Hy Hữu Đệ Thập Bát

[19] Thọ Dụng Cụ Túc Đệ Thập Cửu

TẬP 52

[20] Đức Phong Hoa Vũ Đệ Nhị Thập

[21] Bảo Liên Phật Quang Đệ Nhị Thập Nhất

TẬP 53

[22] Quyết Chứng Cực Quả Đệ Nhị Thập Nhị

TẬP 54

[23] Thập Phương Phật Tán Đệ Nhị Thập Tam

[24] Tam Bối Vãng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ

TẬP 55   TẬP 56   TẬP 57   TẬP 58

[25] Vãng Sanh Chánh Nhân Đệ Nhị Thập Ngũ

TẬP 59

[26] Lễ Cúng Thính Pháp Đệ Nhị Thập Lục

TẬP 60   TẬP 61   TẬP 62   TẬP 63   TẬP 64   TẬP 65

[27] Ca Thán Phật Đức Đệ Nhị Thập Thất

TẬP 66

[28] Đại Sĩ Thần Quang Đệ Nhị Thập Bát

TẬP 67

[29] Nguyện Lực Hoằng Thâm Đệ Nhị Thập Cửu

TẬP 68

[30] Bồ-Tát Tu Trì Đệ Tam Thập

TẬP 69   TẬP 70   TẬP 71   TẬP 72

[31] Chân Thật Công Đức Đệ Tam Thập Nhất

TẬP 73   TẬP 74   TẬP 75

[32] Thọ Lạc Vô Cực Đệ Tam Thập Nhị

TẬP 76   TẬP 77

[33] Khuyến Dụ Sách Tấn Đệ Tam Thập Tam

TẬP 78   TẬP 79

[34] Tâm Đắc Khai Minh Đệ Tam Thập Tứ

TẬP 80   TẬP 81

[35] Trược Thế Ác Khổ Đệ Tam Thập Ngũ

TẬP 82   TẬP 83

[36] Trùng Trùng Hối Miễn Đệ Tam Thập Lục

TẬP 84   TẬP 85

[37] Như Bần Đắc Bảo Đệ Tam Thập Thất

TẬP 86   TẬP 87   TẬP 88

[38] Lễ Phật Hiện Quang Đệ Tam Thập Bát

TẬP 89

[39] Từ Thị Thuật Kiến Đệ Tam Thập Cửu

[40] Biên Địa Nghi Thành Đệ Tứ Thập

TẬP 90   TẬP 91

[41] Hoặc Tận Kiến Phật Đệ Tứ Thập Nhất

TẬP 92

[42] Bồ-Tát Vãng Sanh Đệ Tứ Thập Nhị

TẬP 93

[43] Phi Thị Tiểu Thừa Đệ Tứ Thập Tam

TẬP 94

[44] Thọ Bồ-Đề Ký Đệ Tứ Thập Tứ

TẬP 95

[45] Độc Lưu Thử Kinh Đệ Tứ Thập Ngũ

TẬP 96

[46] Cần Tu Kiên Trì Đệ Tứ Thập Lục

TẬP 97   TẬP 98

[47] Phước Huệ Thỉ Văn Đệ Tứ Thập Thất

TẬP 99

[48] Văn Kinh Hoạch Ích Đệ Tứ Thập Bát

TẬP 100