/ 15
608

Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mĩ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ

Tập 12A 12B

Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.

Thời gian: Ngày 23 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong.

(Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4, khi ngài ở độ tuổi gần 90, vẫn rất minh mẫn, giải tường tận nguyên lý nguyên tắc Tịnh Độ)

Các vị pháp sư! Các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo.

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn,

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn,

A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn.

Mời Xem “Đại Kinh Khoa Chú”, tờ thứ 158, đếm xuống hàng thứ 3, xem từ trong chú giải:

Hựu, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương vân: Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư Tịnh Độ”[1]

“Cố, Tịnh Tu Tiệp Yếu Vân: Đại Thế Chí Bồ Tát, hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc. Ư niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực”[2]

Thế Tôn trên “Kinh Lăng Nghiêm” vì chúng ta nêu ra thí dụ 25 viên thông (cũng xem đây là làm chứng chuyển) nói rõ “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, 25 viên thông này cho thấy phương pháp quá nhiều, không có hạn chế, bất cứ một pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo, cho nên trên “Kinh Kim Cang” nói với chúng ta “Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”. Chân thật là không luận pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo. Tuy nhiên, vì mỗi người căn tánh là không đồng nên mấu chốt vấn đề là ở bạn có thể nhiếp tâm được hay không. Nếu bạn hiểu được cái phương pháp nhiếp tâm này thì không luận bạn dùng phương pháp nào cũng đều được.

Phía trước tôi đã nói qua với các vị, Lục tổ - Đại sư Huệ Năng, Ngài là dùng phương pháp chẻ củi, giã gạo mà ngài được tam muội, đại triệt đại ngộ. Trong kinh giáo Đại thừa, Phật thường nói được rất hay “lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp”, nhưng vấn đề là bạn có thể lìa tướng được hay không? Cũng trong kinh giáo, Phật vì chúng ta nói qua rất nhiều lần, “buông xả chấp trước liền chứng quả A La Hán”. Phật không phải chỉ nói điều này một lần, hai lần, mà là rất nhiều lần, không luận là bạn dùng phương pháp gì, chỉ cần bạn có thể đem chấp trước buông xả bạn liền chứng được A La Hán; Buông xả phân biệt bạn liền chứng Bồ Tát; Buông xả khởi tâm động niệm bạn liền thành Phật rồi.  

Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng chẻ củi, giã gạo, ngài tu không khởi tâm không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thanh tịnh bình đẳng giác liền hiện tiền, chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta tỉ mỉ mà quán sát ở trong “Pháp bảo Đàn Kinh” thảy đều có thể xem thấy thanh tịnh bình đẳng giác của ngài, có thanh tịnh bình đẳng giác thì ngài liền khai ngộ. Ngũ tổ chứng minh cho ngài, giảng cho ngài nghe “Kinh Kim Cang”, đại khái giảng đến khoảng một phần năm quyển, đến“ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, ngài liền khai ngộ. Ngài liền nêu ra tâm đắc của mình với Ngũ tổ, báo cáo của ngài chỉ có 5 câu nói:

/ 15