TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: năm 2014 Địa điểm: Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4 khi ngài ở độ tuổi gần 90) Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

3.718
/ 15
Đọc văn bản: