TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ

Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: năm 2014

Địa điểm: Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong

(Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4 khi ngài ở độ tuổi gần 90)

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Tập 1     
Tập 2     
Tập 3     
Tập 4     
Tập 5     
Tập 6     
Tập 7     
Tập 8     
Tập 9     
Tập 10   
Tập 11   
Tập 12   
Tập 13   
Tập 14   
Tập 15