/ 600
428

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 551

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 21.08.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 714, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu đệ tứ.

“Thứ tư, lại thấy thánh chúng niệm Phật tương tục, tức là nòng cốt bổn nguyện của Phật A Di Đà, nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, ba căn đầy đủ, vạn loại được nhờ. Phàm phu phát tâm, mười niệm đốn chứng bất thoái. Con đường tu hành của đại sĩ, thập địa không rời niệm Phật, nên phàm phu niệm Phật mà được vãng sanh”, chúng ta bắt đầu xem từ đây.

Ở trước thấy được y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, thấy rất nhiều cảnh tượng này, có rất nhiều vấn đề chúng ta lãnh hội được từ đây. Vì sao thế giới Cực Lạc tốt đẹp đến thế? Chúng ta so sánh với nó, quả thật bên đó dạy học vô cùng phổ biến, còn ở chúng ta đây hiện nay cũng có những khoa học kỹ thuật tương tự. Chúng ta không làm, khiến chúng tôi nghĩ lại_trước đây, là việc của 60 năm trước, khi tôi theo học triết học với thầy Phương, thầy từng nói với tôi. Lời này không phải chỉ nói một lần, thầy nói rất nhiều lần, nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thầy nói đừng coi thường những thứ như ti vi, đây là một loại công cụ vô cùng tiện lợi, nếu dùng một cách thích hợp, có thể đem đến cho toàn bộ thế giới sự hòa bình, phồn vinh, hưng thịnh và hạnh phúc. Nếu dùng không thỏa đáng, nó mang đến cho xã hội sự động loạn, thậm chí là diệt vong. Bởi vậy thầy dạy tôi, nếu tương lai có cơ duyên này, phải biết lợi dụng nó, lúc đó đối với vấn đề này chúng tôi không dám tưởng tượng, vì sao vậy? Vì phải dùng đến rất nhiều tiền, không dám tưởng tượng. Không ngờ đến lúc lớn tuổi, nhân duyên này đã thuần thục, do các cư sĩ và chư vị đồng tu làm, họ đã làm thành công. Chúng tôi dùng mạng internet cũng khoảng 20 năm, chúng tôi đã dùng từ lâu. Bắt đầu từ tết nguyên đán năm 2003 chúng tôi dùng vệ tinh, đến nay đã hơn 9 năm, đích thực có hiệu quả rất lớn. Đài truyền hình này là của người ta, phát sóng những CD tôi giảng kinh dạy học, rất khó được, nhưng không hoàn toàn lý tưởng. Nó phát sóng quá tạp, đây là điều chúng ta không thể khống chế được.

Thế giới tây phương Cực Lạc, có thể nói là giảng kinh dạy học niệm Phật. Nói như cách nói của chúng ta, là suốt 24 giờ không gián đoạn. Bất cứ lúc nào nơi nào quý vị nhìn thấy đều là chánh pháp, nghe thấy đều là chánh pháp, nên con người không thể sanh khởi tà niệm. Đây là nguyên nhân khiến cho xã hội đó trở nên tốt đẹp, không phải không có đạo lý.

“Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”, hai cây này ở thế giới Cực Lạc, có thể nói là làm đến cứu cánh viên mãn. Các bậc cổ thánh tiên hiền biết, nhưng không cách nào thực hiện được nó, còn thế giới Cực Lạc đã thực hiện được.

Tám câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh, ở thế giới Cực Lạc đã thực hiện nó một cách viên mãn. Thứ nhất: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, câu này chính là Đức Thế Tôn nói: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Phật là bổn thiện, thuần tịnh thuần thiện đến cực điểm. Mỗi người đều như vậy, bản tánh đều là như vậy, công đức trong điều thiện quả thật rất khó nghĩ bàn. Trong thiện có trí tuệ viên mãn, đạo đức viên mãn, kỹ năng viên mãn, tướng hảo viên mãn.

Tướng hảo, người xưa gọi là phước báo, cổ nhân dùng một chữ để thay thế nó: Thiện. Trong Phật pháp nói rất rõ ràng minh bạch về chữ thiện này. Có thể nói là công đức của tự tánh, không hề có chút khiếm khuyết nào. Mục tiêu, mục đích mà chư Phật Bồ Tát dạy học, chính là dạy người minh tâm kiến tánh. Dùng cách nói hiện nay là khai phát trí tuệ đức tướng của tự tánh, là quý vị vốn có! Không phải từ bên ngoài vào.

Chưa kiến tánh, trí tuệ đức tướng trong tự tánh chúng ta không hiển lộ ra được, nên hướng ra cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài rất gian khổ, cầu không như pháp còn phải tạo tội nghiệp, quả báo của tội nghiệp lại biến hiện ra tam đồ, phiền phức càng lớn. Những vấn đề này nếu không phải Đức Phật, ngài minh tâm kiến tánh, nên thấu triệt. Quý vị minh tâm kiến tánh cũng giống như ngài vậy, nghĩa là hiểu tất cả.

Thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Đức Phật đã nói ra hết, không giữ lại điều gì, vì sao vậy? Vì Chư Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta mau chóng thành Phật, nghĩa là nhanh chóng minh tâm kiến tánh.

/ 600