Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 淨土大經解演義 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian: Ngày 5 tháng 4 năm 2010
Đọc văn bản:

Tải Word:

Nghe MP3
Xem Video

Tìm kiếm trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa