Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

淨土大經解演義

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 5 tháng 4 năm 2010
Tập 1           

Tập 2           

Tập 3           

Tập 4           

Tập 5           

Tập 6           

Tập 7           

Tập 8           

Tập 9           

Tập 10         

Tập 11         

Tập 12         

Tập 13         

Tập 14         

Tập 15         

Tập 16         

Tập 17         

Tập 18         

Tập 19         

Tập 20         

Tập 21         

Tập 22         

Tập 23         

Tập 24         

Tập 25         

Tập 26         

Tập 27         

Tập 28         

Tập 29         

Tập 30         

Tập 31         

Tập 32         

Tập 33         

Tập 34         

Tập 35         

Tập 36         

Tập 37         

Tập 38         

Tập 39         

Tập 40         

Tập 41         

Tập 42         

Tập 43         

Tập 44         

Tập 45         

Tập 46         

Tập 47         

Tập 48         

Tập 49         

Tập 50         

Tập 51         

Tập 52         

Tập 53         

Tập 54         

Tập 55         

Tập 56         

Tập 57         

Tập 58         

Tập 59         

Tập 60         

Tập 61         

Tập 62         

Tập 63         

Tập 64         

Tập 65         

Tập 66         

Tập 67         

Tập 68         

Tập 69         

Tập 70         

Tập 71         

Tập 72         

Tập 73         

Tập 74         

Tập 75         

Tập 76         

Tập 77         

Tập 78         

Tập 79         

Tập 80         

Tập 81         

Tập 82         

Tập 83         

Tập 84         

Tập 85         

Tập 86         

Tập 87         

Tập 88         

Tập 89         

Tập 90         

Tập 91         

Tập 92         

Tập 93         

Tập 94         

Tập 95         

Tập 96         

Tập 97         

Tập 98         

Tập 99         

Tập 100       

Tập 101         

Tập 102         

Tập 103         

Tập 104         

Tập 105         

Tập 106         

Tập 107         

Tập 108         

Tập 109         

Tập 110         

Tập 111         

Tập 112         

Tập 113         

Tập 114         

Tập 115         

Tập 116         

Tập 117         

Tập 118         

Tập 119         

Tập 120         

Tập 121         

Tập 122         

Tập 123         

Tập 124         

Tập 125         

Tập 126         

Tập 127         

Tập 128         

Tập 129         

Tập 130         

Tập 131         

Tập 132         

Tập 133         

Tập 134         

Tập 135         

Tập 136         

Tập 137         

Tập 138         

Tập 139         

Tập 140         

Tập 141         

Tập 142         

Tập 143         

Tập 144         

Tập 145         

Tập 146         

Tập 147         

Tập 148         

Tập 149         

Tập 150         

Tập 151         

Tập 152         

Tập 153         

Tập 154         

Tập 155         

Tập 156         

Tập 157         

Tập 158         

Tập 159         

Tập 160         

Tập 161         

Tập 162         

Tập 163         

Tập 164         

Tập 165         

Tập 166         

Tập 167         

Tập 168         

Tập 169         

Tập 170         

Tập 171         

Tập 172         

Tập 173         

Tập 174         

Tập 175         

Tập 176         

Tập 177         

Tập 178         

Tập 179         

Tập 180         

Tập 181         

Tập 182         

Tập 183         

Tập 184         

Tập 185         

Tập 186         

Tập 187         

Tập 188         

Tập 189         

Tập 190         

Tập 191         

Tập 192         

Tập 193         

Tập 194         

Tập 195         

Tập 196         

Tập 197         

Tập 198         

Tập 199         

Tập 200         

Tập 201           

Tập 202           

Tập 203           

Tập 204           

Tập 205           

Tập 206           

Tập 207           

Tập 208           

Tập 209           

Tập 210           

Tập 211           

Tập 212           

Tập 213           

Tập 214           

Tập 215           

Tập 216           

Tập 217           

Tập 218           

Tập 219           

Tập 220           

Tập 221           

Tập 222           

Tập 223           

Tập 224           

Tập 225           

Tập 226           

Tập 227           

Tập 228           

Tập 229           

Tập 230           

Tập 231           

Tập 232           

Tập 233           

Tập 234           

Tập 235           

Tập 236           

Tập 237           

Tập 238           

Tập 239           

Tập 240           

Tập 241           

Tập 242           

Tập 243           

Tập 244           

Tập 245           

Tập 246           

Tập 247           

Tập 248           

Tập 249           

Tập 250           

Tập 251           

Tập 252           

Tập 253           

Tập 254           

Tập 255           

Tập 256           

Tập 257           

Tập 258           

Tập 259           

Tập 260           

Tập 261           

Tập 262           

Tập 263           

Tập 264           

Tập 265           

Tập 266           

Tập 267           

Tập 268           

Tập 269           

Tập 270           

Tập 271           

Tập 272           

Tập 273           

Tập 274           

Tập 275           

Tập 276           

Tập 277           

Tập 278           

Tập 279           

Tập 280           

Tập 281           

Tập 282           

Tập 283           

Tập 284           

Tập 285           

Tập 286           

Tập 287           

Tập 288           

Tập 289           

Tập 290           

Tập 291           

Tập 292           

Tập 293           

Tập 294           

Tập 295           

Tập 296           

Tập 297           

Tập 298           

Tập 299           

Tập 300           

Tập 301         

Tập 302         

Tập 303         

Tập 304         

Tập 305         

Tập 306         

Tập 307         

Tập 308         

Tập 309         

Tập 310         

Tập 311         

Tập 312         

Tập 313         

Tập 314         

Tập 315         

Tập 316         

Tập 317         

Tập 318         

Tập 319         

Tập 320         

Tập 321         

Tập 322         

Tập 323         

Tập 324         

Tập 325         

Tập 326         

Tập 327         

Tập 328         

Tập 329         

Tập 330         

Tập 331         

Tập 332         

Tập 333         

Tập 334         

Tập 335         

Tập 336         

Tập 337         

Tập 338         

Tập 339         

Tập 340         

Tập 341         

Tập 342         

Tập 343         

Tập 344         

Tập 345         

Tập 346         

Tập 347         

Tập 348         

Tập 349         

Tập 350         

Tập 351         

Tập 352         

Tập 353         

Tập 354         

Tập 355         

Tập 356         

Tập 357         

Tập 358         

Tập 359         

Tập 360         

Tập 361         

Tập 362         

Tập 363         

Tập 364         

Tập 365         

Tập 366         

Tập 367         

Tập 368         

Tập 369         

Tập 370         

Tập 371         

Tập 372         

Tập 373         

Tập 374         

Tập 375         

Tập 376         

Tập 377         

Tập 378         

Tập 379         

Tập 380         

Tập 381         

Tập 382         

Tập 383         

Tập 384         

Tập 385         

Tập 386         

Tập 387         

Tập 388         

Tập 389         

Tập 390         

Tập 391         

Tập 392         

Tập 393         

Tập 394         

Tập 395         

Tập 396         

Tập 397         

Tập 398         

Tập 399         

Tập 400         

Tập 401         

Tập 402         

Tập 403         

Tập 404         

Tập 405         

Tập 406         

Tập 407         

Tập 408         

Tập 409         

Tập 410         

Tập 411         

Tập 412         

Tập 413         

Tập 414         

Tập 415         

Tập 416         

Tập 417         

Tập 418         

Tập 419         

Tập 420         

Tập 421         

Tập 422         

Tập 423         

Tập 424         

Tập 425         

Tập 426         

Tập 427         

Tập 428         

Tập 429         

Tập 430         

Tập 431         

Tập 432         

Tập 433         

Tập 434         

Tập 435         

Tập 436         

Tập 437         

Tập 438         

Tập 439         

Tập 440         

Tập 441         

Tập 442         

Tập 443         

Tập 444         

Tập 445         

Tập 446         

Tập 447         

Tập 448         

Tập 449         

Tập 450         

Tập 451         

Tập 452         

Tập 453         

Tập 454         

Tập 455         

Tập 456         

Tập 457         

Tập 458         

Tập 459         

Tập 460         

Tập 461         

Tập 462         

Tập 463         

Tập 464         

Tập 465         

Tập 466         

Tập 467         

Tập 468         

Tập 469         

Tập 470         

Tập 471         

Tập 472         

Tập 473         

Tập 474         

Tập 475         

Tập 476         

Tập 477         

Tập 478         

Tập 479         

Tập 480         

Tập 481         

Tập 482         

Tập 483         

Tập 484         

Tập 485         

Tập 486         

Tập 487         

Tập 488         

Tập 489         

Tập 490         

Tập 491         

Tập 492         

Tập 493         

Tập 494         

Tập 495         

Tập 496         

Tập 497         

Tập 498         

Tập 499         

Tập 500         

Tập 501         

Tập 502         

Tập 503         

Tập 504         

Tập 505         

Tập 506         

Tập 507         

Tập 508         

Tập 509         

Tập 510         

Tập 511         

Tập 512         

Tập 513         

Tập 514         

Tập 515         

Tập 516         

Tập 517         

Tập 518         

Tập 519         

Tập 520         

Tập 521         

Tập 522         

Tập 523         

Tập 524         

Tập 525         

Tập 526         

Tập 527         

Tập 528         

Tập 529         

Tập 530         

Tập 531         

Tập 532         

Tập 533         

Tập 534         

Tập 535         

Tập 536         

Tập 537         

Tập 538         

Tập 539         

Tập 540         

Tập 541         

Tập 542         

Tập 543         

Tập 544         

Tập 545         

Tập 546         

Tập 547         

Tập 548         

Tập 549         

Tập 550         

Tập 551         

Tập 552         

Tập 553         

Tập 554         

Tập 555         

Tập 556         

Tập 557         

Tập 558         

Tập 559         

Tập 560         

Tập 561         

Tập 562         

Tập 563         

Tập 564         

Tập 565         

Tập 566         

Tập 567         

Tập 568         

Tập 569         

Tập 570         

Tập 571         

Tập 572         

Tập 573         

Tập 574         

Tập 575         

Tập 576         

Tập 577         

Tập 578         

Tập 579         

Tập 580         

Tập 581         

Tập 582         

Tập 583         

Tập 584         

Tập 585         

Tập 586         

Tập 587         

Tập 588         

Tập 589         

Tập 590         

Tập 591         

Tập 592         

Tập 593         

Tập 594         

Tập 595         

Tập 596         

Tập 597         

Tập 598         

Tập 599         

Tập 600         Tìm kiếm trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa