/ 600
491

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 515

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Trần Thị Giang Hiền

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 26.07.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 648, bắt đầu xem từ hàng thứ năm, câu thứ hai.

“Như lai vạn kiếp huân tu, nhập Phật tri kiến, nãi dĩ Phật chi tri kiến khai thị ngã đẳng, phổ lệnh ngộ nhập. Dĩ Phật quả giác, tác ngã nhân tâm, bất lịch tam kì, đốn nhập Phật trí”. Lần trước chúng ta học đến đoạn này. Mấy câu này rất quan trọng.

Hiện nay thiếu sót lớn nhất ở xã hội chúng ta là hiếu đạo, không biết hiếu thuận với cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng, không biết ân đức, vì vậy đương nhiên sẽ không biết thế nào là báo ân. Mấy câu này cho chúng ta biết, Đức Phật A Di Đà có công đức thế nào với chúng ta, ân đức này lớn đến đâu. Những lời Đức Thế Tôn nói, chúng ta phải tin, từng câu nói đều là lời chân thật, Phật Bồ tát chắc chắn không lừa dối người khác. Những người muốn lừa dối người khác, họ đều có một mục đích, có một ý đồ. Đức Phật cách chúng ta bây giờ ba ngàn năm, Ngài đối với người của ba ngàn năm sau, chúng ta tự hỏi, Ngài có mục đích gì, có ý đồ gì? Nếu nói không có mục đích, không có ý đồ lừa dối người khác, thế tức là thần kinh không bình thường, người có thần kinh không bình thường nói được nhiều kinh điển như vậy không? Nói được nhiều đạo lý như vậy không? Đó là điều không thể. Vì vậy chúng ta có thể tin rằng mỗi câu mà Đức Phật dạy đều là những lời nói thật. Đức Phật bảo với chúng ta, A Di Đà Phật đã tích lũy công đức từ lâu đời, vì vậy ở đây nói “vạn kiếp huân tu”, đó không phải là thời gian tu hành ngắn ngủi, chúng ta nói là đời đời kiếp kiếp. Cổ nhân cho rằng tu hành mười kiếp, tích lũy công đức mười kiếp, thì có thể làm Đế vương, vì vậy không phải ngẫu nhiên mà được làm Đế vương, là thành tựu tu hành từ nhiều kiếp mà có, đều là tu thiện hành. Nếu như tích ác, có những việc làm ác độc, thì người đó đã xuống địa ngục rồi, đến tam đồ rồi. Phải làm việc thiện, mới có thể hưởng đại phú đại quý ở thế gian này.

Đức Phật tu hành vô lượng kiếp, trước mười lăm kiếp, Ngài làm Quốc vương ở nhân gian, người ta tặng Ngài một mỹ hiệu, ca ngợi Ngài, gọi là Thế Nhiêu Vương, Thế Nhiêu Vương là ca tụng Ngài, thế gian này có đầy đủ mọi thứ. Cho thấy Ngài có phúc báo rất lớn. Nhiều đời vua ở Trung Quốc được xưng là Thế Nhiêu Vương, tôi nghĩ người đầu tiên có thể tính đến là Vua Càn Long, Vua Càn Long thật có phúc báo, làm Hoàng đế 60 năm, còn làm Thái Thượng Hoàng 4 năm nữa, đúng là đất nước cường thịnh, nhân dân an lạc. Một vị Hoàng đế tốt như vậy, phúc báo lớn như vậy, lúc đó Thế Gian Tự Tại Vương Như lai tại thế, đã gặp được rồi, duyên thù thắng, nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, Ngài đã giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Không làm Quốc vương nữa, từ bỏ ngai vàng, Ngài không cần địa vị đó, cũng không cần giang sơn, xuất gia tu hành. Đã xuất gia với Tự Tại Vương Phật. Đức Phật đã ban cho Ngài Pháp hiệu là Pháp Tạng, chính là Pháp Tạng Tỳ Kheo, đó là mười lăm kiếp trước. Chúng ta phải nhớ kỹ, Ngài đã từng huân tu tích lũy công đức trong vô lượng kiếp, vì vậy sau khi xuất gia cũng rất thông minh giỏi giang, phát 48 đại nguyện, mỗi đại nguyện đều giúp khổ nạn chúng sanh, không hề vì bản thân mình. Phát nguyện xong phải thực hiện, nguyện đó mới là thật, nếu phát nguyện rồi vẫn không thực hiện thì nguyện đó không phải là thật. Muốn thực hiện thì phải tu hành, cần thời gian bao lâu? Cần thời gian 5 kiếp, để tu nguyện 48 đại nguyện, khiến cho 48 đại nguyện đều viên mãn. Viên mãn ở đây, là công đức bổn nguyện đã thành tựu thế giới cực lạc, thế giới cực lạc này sẽ tự hình thành, không ai thiết kế, cũng không ai thi công, tự nhiên mà thành.

Đạo lý này đáng tin không? Đức Phật đã nói trong Kinh, nhiều người không chú ý đến, nhưng nói ra mọi người đều biết, Đức Phật nói: “nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh”, có ai tin không? Thế giới cực lạc được sinh ra từ tâm Phật A Di Đà, Ngài tưởng điều gì? Chính là 48 đại nguyện, Quý vị có thể thấy 48 đại nguyện đã thành tựu ở khắp nơi trong thế giới cực lạc. Về việc này mấy ngàn năm nay, dù Đức Phật thường nói trong kinh điển, người thật sự hiểu được điều này không nhiều, nhưng mọi người đều biết Đức Phật là người tốt, Ngài không vọng ngôn, lời Phật dạy chắc chắn là đúng. Nhưng ý nghĩa quá thâm sâu, thật là không hiểu, không hiểu thì sinh nghi vấn, đó là chắc chắn.

/ 600