/ 600
622

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 509

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Võ Mai Hoa

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 22.07.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội-HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 638, hàng thứ tư từ dưới đếm lên:

“Thiện ác biến hoá giả, Cảnh Hưng vân: thiện biến hoá tức thiện thú báo, ác biến hóa tức ác thú báo. Hội Sớ vân: kim thế tuy thiện quả, sở tác nghiệp nhân ác, tắc lai thế biên chiêu ương quá, hiện tại tuy ác báo, sở tác thiện tắc hậu sanh hoá hưởng phước báo, thiên biến vạn hoá, bất khả cụ thuật, thử tắc biến hoá chi hựu nhất giải dã. Hựu Gia Tường Sớ viết: ác nhân đắc khổ, thiện nhân đắc lạc, kỳ báo dị tiền dã”. Chúng ta xem đến đoạn này.

“Thiện ác biến hoá” chỉ cho lục đạo luân hồi. Đức Phật dạy rằng, Thức A lại da của mỗi người chính là một nhà kho. A lại da là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là tạng, tức là tàng, vì thế nên gọi là tàng thức. Trong này có những thứ gì? Hàm chứa nghiệp tập chủng tử, nghiệp mà chúng ta tạo ra, còn có tập khí, toàn bộ đều được thu thập ở trong đó, nó không bị mất đi. Chủng tử thập pháp giới đều có hết, có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ Tát, thậm chí có chủng tử ngạ quỷ, địa ngục. Ai ai cũng có. Trong lục đạo, chủng tử nào có quả báo trước, đó đều gọi là gặp duyên khác nhau. Bản thân của chủng tử cũng có năng lượng, nhưng mấu chốt vẫn là duyên, chủng tử là nhân. Vì vậy trong Phật pháp, trong kinh thường gọi là duyên sanh, không có nói là nhân sanh. Nhân không có duyên thì không sanh ra, không khởi hiện hành, gặp được duyên thì nó khởi hiện hành, nó sẽ nảy sinh biến hóa.

Chủng tử thập pháp giới đều có, vì thế Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật, câu này quả là không sai chút nào. Trong thức A lại da của quý vị có chủng tử Phật, chỉ cần quý vị trong kiếp này rũ bỏ hết những duyên khác, chuyên tâm chăm sóc chủng tử này, thì quý vị sẽ thành Phật thôi. Làm thế nào để chăm sóc chủng tử Phật? Trên thực tế tịnh nghiệp tam phước đã dạy cho chúng ta rồi, điều thứ ba của Tịnh nghiệp tam phước: “Phát Bồ đề tâm, thâm tín nhân quả”. Nhân quả này, chúng tôi những năm gần đây chia sẻ với các bạn, đều chỉ định rồi, đó chính là “niệm Phật là nhân, thành Phật là quả”. Đây là duyên, chúng ta thật niệm Phật, thì trong thức A lại da của chúng ta có chủng tử Phật, phải niệm để chủng tử này hiển lộ ra. Chúng ta niệm Bồ Tát chắc chắn thành Bồ Tát, niệm Thanh Văn chắc chắn thành Thanh Văn, niệm thiên chắc chắn sanh thiên. Lục niệm pháp mà tiểu thừa nói, niệm tam bảo, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiên, niệm thí, niệm giới. Đức Phật dạy chúng ta, niệm cái gì đó là duyên, vì thế chúng ta phải hiểu đạo lý này, tín tâm của chúng ta sẽ không nghịch. Chúng ta biết niệm A Di Đà Phật, vãng sanh phương tây tịnh độ, Phật A Di Đà là tự tánh Di Đà, là trong tự tánh của chúng ta, trong tàng thức chính là chủng tử Phật A Di Đà, có chủng tử này tức là “thị tâm thị Phật” mà trong kinh nói. Cái tâm này bất luận là nói đến chân tâm, hay là A lại da, đều nói thông được. Vì sao vậy? Vì chân tâm tự tánh, vốn dĩ là Phật, trong A lại da có chủng tử Phật, vì thế hai ý nghĩa này đều nói được. Vì sao chúng ta không niệm Phật? Niệm thiện, quý vị xem được thiện báo, đắc thiện quả, quả báo của ba đường lành; nếu như quý vị niệm ác, nghiệp nhân sẽ ác, kiếp sau quý vị sẽ phải chịu tai họa này, kiếp sau là ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, quý vị phải đi đến đó. Bây giờ mặc dù là ác báo, ác báo này có hai ý nghĩa, một là chúng ta chịu khổ chịu nạn ở trần gian, đây là ác báo, còn cái khác là ở tam đồ. Trong tam đồ, đức Phật cũng không bỏ.

Hồi xưa tôi có xem một bộ sách, bộ sách này không khó tìm, gọi là Vật Do Như Thử. Vật là động vật, trong sách toàn nói về động vật vãng sanh.

Tháng 3 năm nay tôi ở úc Châu Âu, trong bãi đậu xe của đạo tràng có một cây to, có lẽ cũng đã trồng mấy chục năm rồi, Cây Tỳ Bà. Thần của cây thác mộng cho học trò của chúng tôi, báo họ vãng sanh rồi, đến cảm ơn tôi. Đạo tràng của chúng tôi xây dựng ở đó đã mười năm, thần cây đã nghe kinh mười năm, niệm Phật mười năm, thần vãng sanh rồi. Đây không phải là giả, vì thần cây thác mộng cho chúng tôi tất cả ba lần, đây là lần thứ ba, thần cây Tỳ Bà vãng sanh. Lần thứ nhất là mấy năm trước, chúng tôi mua nhà số 61 làm chỗ ở, do Hồ cư sĩ mua, nhà quá rách nát, chúng tôi muốn phá đi xây lại. Nhà ở Châu Âu đều xây kiểu nhà sàn, phía dưới là mấy cây cột, vì thế cột phía dưới cưa rồi, thì có thể đem cả toà nhà di dời đi nơi khác. Chúng tôi liền tặng cho thổ dân, đem nhà đó tặng cho họ, họ dùng một chiếc xe to kéo đi, chúng tôi xây dựng lại trên nền móng này. Vì xây lại nên cây trước cổng phải chặt đi, nếu không xe không thể vào được, trước cổng phải chặt 4 cây. Chúng tôi theo thông lệ, trước đó ba ngày đọc kinh, đọc chú, cúng dường, mời cây dời nhà. Kết quả là thần cây thác mộng cho các pháp sư hàng chữ Ngộ, báo cho chúng tôi, là thông báo quá muộn, họ dọn nhà rất vất vả, vội vội vàng vàng, hy vọng về sau nếu có việc này, thì thông báo cho trước 7 ngày. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết là ba ngày, chúng tôi theo ba ngày, họ yêu cầu 7 ngày. Nghĩ cũng đúng thôi, người Châu Âu làm việc gì cũng từ từ, vì vậy những quỷ thần của Châu Âu họ cũng rất chậm. Chúng tôi sau này nếu mua những nhà kiểu này, nếu phải phải chặt cây đều phải có thông báo trước 7 ngày. Đây là chuyện có thật, không phải là giả, đúng là ngạn ngữ thường nói trong gầm trời này, không chuyện gì không có. Giới quỷ thần, giới u minh, tương thông với cõi người, chúng ta làm việc bất thiện, đi đến đó, họ hành thiện sẽ trở lại, rồi lại đến trần gian, hoặc là lên trời, cũng có số ít vãng sanh tịnh độ, thần cây Tỳ Bà của chúng tôi vãng sanh tịnh độ, chính là một ví dụ tốt nhất.

/ 600