/ 600
445

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

淨土大經解演義

Tập 495

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 14.07.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 616, hàng thứ ba, bắt đầu xem từ câu thứ hai:

“Hạ vân tài mãnh giả, tức Pháp Tạng Nhân Địa Phẩm trung, cao tài dõng triết, dữ thế siêu dị chi nghĩa”. Đây là tán thán Chư Phật Như Lai đối với Bồ Tát của thế giới Cực Lạc, cũng chính là những người trong mười phương thế giới vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, có cõi đồng cư, có cõi phương tiện, có cõi thật báo, tất cả đều xưng là Bồ Tát, đây là bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Nguyện thứ 20 trong 48 nguyện Phật A Di Đà nói: Phàm là người vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, bất luận là cấp bậc nào, cho dù là thấp nhất như hạ hạ phẩm vãng sanh, chính là hạ phẩm hạ sanh, cũng làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Hạ hạ phẩm vãng sanh là nhân thiên, nhân thiên cũng đạt được sự đãi ngộ của A Duy Việt Trí Bồ Tát, đây quả thật là điều không thể nghĩ bàn. Nên không có ai không phải là: “Cao tài dõng triết, dữ thế siêu dị”.

“Tài năng dõng mãnh, là vì có trí tuệ. Nên trí tuệ tài mãnh, nghĩa là tuệ căn sắc bén, tài năng siêu thế”. Những lời này đều là thật, rất có thể khi vãng sanh một người rất bình phàm, không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng vừa đến thế giới Cực Lạc liền khác. Thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng thật sự, không bình đẳng thì Phật A Di Đà lấy công đức tu hành vô lượng kiếp của mình nâng họ cao lên, nâng lên tương đồng với đãi ngộ của pháp thân Bồ Tát, quả là không thể nghĩ bàn. Không những phước báo được tăng lên rất nhiều, mà trí tuệ cũng được nâng lên.

Trí tuệ nâng cao, ở trước chúng ta đã học nên cũng hiểu. Vì họ mỗi ngày đều đến mười phương thế giới, đi lễ lạy vô lượng vô biên chư Phật, không sót một ai. Mà còn là ba đời chư Phật, Phật quá khứ, Phật vị lai, vì sao vậy? Vì ở thế giới Cực Lạc không có thời gian, không có quá khứ hiện tại vị lai, nên chúng ta cùng một lúc thấy cả quá khứ và vị lai, điều này không thể nghĩ bàn. Thế giới Cực Lạc không có không gian, không có thời gian là không có khoảng cách, bất luận xa bao nhiêu cũng đều ở ngay hiện tại. Không có thời gian và không gian. Hiện tượng này các nhà khoa học biết, và đều khẳng định có khả năng này, đây là điều ngày nay khoa học chưa phát triển đến bước này.

Từ đó cho thấy thế giới Cực Lạc, khoa học và triết học đều đạt đến tột đỉnh cứu cánh viên mãn, đây là một điều thật sự không thể nghĩ bàn. Đến đó thân thể tướng hảo của chúng ta giống như Phật A Di Đà, tất cả những người vãng sanh đều không có gì khác biệt, đây là Phật Di Đà thực hiện sự bình đẳng ở nơi thế giới này. Vì nếu như tướng mạo con người khác nhau, sẽ sanh khởi tâm lý không bình đẳng. Người có tướng mạo tốt, sẽ có một chút tập khí kiêu ngạo, còn như tướng mạo xấu xí sanh ra tự ti mặc cảm, điều này khiến nhân tâm bất bình. Phật A Di Đà quan sát mười phương thế giới có hiện tượng này, nên ngài kiến lập thế giới Cực Lạc hy vọng vĩnh viễn không có hiện tượng này, mọi người đều bình đẳng, tất cả đều có thân kim sắc như Phật, thân thể vĩnh viễn bất hoại. Mà pháp tánh thân, thân pháp tánh là gì? Chỉ có tâm hiện không có thức biến. Thân này của chúng ta gọi là thân pháp tướng, tâm hiện còn thêm thức biến, nên ngày ngày sản sinh biến hóa, tùy theo tâm niệm mà biến hóa. Người ở thế giới Cực Lạc không có ý niệm, vốn không có ý niệm, là pháp thân Bồ Tát ở cõi thật báo mới có. Cõi đồng cư là lục đạo chúng ta, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới, làm sao không có ý niệm được? Đây là bổn nguyện công đức tu hành của Phật A Di Đà gia trì, hưởng phước báo của Phật A Di Đà. Di Đà Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp không hề gián đoạn, sanh đến thế giới Cực Lạc là đi học, tham gia một chỗ trong đại hội của Phật Di Đà, có một chỗ ngồi.

Họ có thể đi tham phỏng mười phương thế giới bất cứ lúc nào, còn bản thân vẫn bất động trong giảng đường của Phật A Di Đà, vậy họ đến mười phương thế giới bằng cách nào? Họ phân thân đi, có năng lực phân vô lượng vô biên thân, quý vị đều có mặt trước mỗi vị Phật. Ở đó cúng dường tu phước, nghe kinh tu tuệ, phước tuệ song tu. Nên đến thế giới Cực Lạc chưa được mấy ngày, phước tuệ không biết tăng trưởng bao nhiêu lần, “tài mãnh trí tuệ” liền hiện tiền. Không cần lâu, chỉ vài ngày đã được Chư Phật Như Lai khen ngợi tài năng siêu thế, tuệ căn sắc bén của quý vị. Người tu hành trong quốc độ Chư Phật không sánh kịp. Thế giới tây phương Cực Lạc đích thực là lớp tinh tấn tu học phước tuệ.

/ 600