/ 600
2.563

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 334

Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không

Chuyển ngữ: Nguyên Thanh

Biên tập: Bình Minh

Giảng ngày: 20.03.2011

Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện _Úc Châu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Mời quý vị xem "Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải" trang 390. xem hàng thứ nhất, câu thứ 2.

“Thử loại quỷ thần hữu đại thần lực, năng dữ tu xuất thế pháp giả tác lưu nan sự danh vi quỷ la”. Đây là nói về ma vương Ba Tuần, thật sự thần thông, đạo lực của ông ta cũng rất lớn. Khi Thế Tôn mới tu hành, ông ta đến cản trở. Định lực, trí huệ, đạo lực của Thế Tôn hơn hẳn ông ta. Ở trước mặt Thế Tôn, ông phô bày nhiều kiểu uy hiếp dụ dỗ, giở mọi mánh khóe, nhưng Thế Tôn vẫn như như bất động, ở trong tất cả cảnh giới, thật sự làm được, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, ma ấy không có biện pháp nào.

Thế Tôn thành Phật rồi, ma Ba Tuần cũng đến hộ pháp, đã có lần ông ta đến thưa với Thế Tôn, ông ta nói: tôi vẫn muốn phá hoại pháp của ông, Thế Tôn trả lời, Phật pháp là chánh pháp, ngươi không có năng lực để phá hoại, Ba Tuần nói: đợi đến thời kỳ mạt pháp của ông, pháp vận của ông sẽ tư từ suy yếu, tôi khiến cho con cháu của tôi, ma con ma cháu, đều xuất gia khoác áo cà sa của ông, đến phá hoại Phật pháp của ông, Phật Thích Ca Mâu Ni nghe thế rơi lệ, không nói câu nào, lời nói của ông ta, là thời đại hiện nay, thật đúng như vậy.

Ở đây chúng tôi có cúng bài vị của ma vương, bài vị ma vương Ba Tuần, ông ta đã từng đến tìm tôi, chất vấn tôi không thông báo ông ta, vì sao tùy ý xâm phạm đạo tràng của ông ta. Tôi nói, tôi không xâm phạm. Sau này đột nhiên tôi nghĩ đến, ngày nay internet, ti vi là đạo tràng của ông ta, chúng ta cũng có 1 cái ti vi, cũng có internet, đây là xâm phạm đạo tràng của ông ta. Thực là ma dùng phương pháp này, dạy hư lòng người trên toàn thế giới rồi, đây là ma vương lộng quyền.

Ở trong Phật pháp, tiểu thừa có hàng phục ma, 8 tướng thành đạo có hàng phục ma. Đại thừa không có, đại thừa mới là thật sự hiểu thấu triệt, chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Phật với ma là bình đẳng, chúng ta dùng một niệm tâm thanh tịnh, thì ma là Phật, ma đến hộ trì. Nếu tâm ta không thanh tịnh, thì Phật biến thành ma, nó sẽ đến quấy nhiểu quí vị, đây là sự thật chân tướng. Cho nên là Phật, hay ma, không phải ở bên ngoài, bên ngoài không Phật không ma, vấn đề là ở trong tâm. Nếu quí vị dùng thanh tịnh bình đẳng giác để xem, ma cũng là Phật. Nếu như dùng ô nhiễm, dùng phân biệt, dùng chấp trước, thì Phật là ma, đây là điểm bất đồng giữa đại thừa và tiểu thừa.

Đại thừa thực sự cảnh tùy tâm chuyển, tiểu thừa không phải, hàng tiểu thừa còn bị cảnh giới chuyển.

Trong đại thừa, đặc biệt là Tịnh Độ tông, chí hướng kiên định, nhất tâm hướng đạo, đó là một mục tiêu, một phương hướng, tôi chỉ cầu sanh thế giới Cực Lạc Tây Phương, những cái khác buông bỏ hết.

Ma hộ pháp của quí vị, họ cũng rất hoan hỉ. Vì sao? Bởi người như vậy không nhiều, cũng hiếm hoi. Vài người thành Phật họ cũng rất hoan hỉ, nhiều người quá thì họ không hoan hỉ nữa. Ma không gì khác, chỉ là muốn khống chế, muốn chiếm hữu mà thôi, họ khống chế là thế giới Ta bà, chiếm hữu cũng là thế giới Ta Bà, quí vị muốn rời xa thế giới Ta Bà, thì họ sẽ khó dễ với quí vị.

Chúng ta xem đoạn dưới đây. “Hựu ‘Trí Độ luận’ trung xưng tứ ma. Đây là trong kinh giáo thường nói đến. Kinh Bát Đại Nhơn Giác cũng nói đến 4 loại ma này.

“ Nhất giả phiền não ma, tham đẳng phiền não”, tham sân si mạn.

Trong ‘ Bách Pháp Minh Môn luận’ nói về 26 loại phiền não. 26 loại, 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não. “Phiền não, năng não hại thân tâm, nên gọi là ma”. Thất tình ngũ dục là ma, vì sao? Vì nó não hại thân tâm, khiến cho thân tâm không thể yên tĩnh. Thân tâm được yên tĩnh, đó tức là trong kinh nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là tâm Phật. Tâm bình đẳng là tâm Bồ Tát, không có phân biệt. Tâm thanh tịnh là tâm đạo. Tâm thanh tịnh, sanh trí huệ không sanh phiền não. Trí huệ có thể nuôi dưỡng thân tâm, nhưng phiền não nó não hại thân tâm, cho nên gọi phiền não này là ma.

“ Đệ nhị loại đích ngũ ấm ma, sắc đẳng ngũ ấm”, đây xác thực có thân thể, sắc thọ, tưởng, hành và thức. Vì sao gọi nó là ngũ ấm? Ấm có nghĩa là che đậy, 5 thứ này có thể làm chướng ngại chân tánh của ta, khiến ta không thể kiến tánh. Sanh ra nhiều khổ não, cho nên gọi nó là ma. Phàm phu tu hành không dễ gì minh tâm kiến tánh, minh tâm kiến tánh đó là thành tựu, tu hành không được thành tựu là do nó đang cản trở, cho nên phải buông bỏ.

/ 600