/ 600
480

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 271

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 08.02.2011

Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện_Úc Châu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 228, giữa hàng thứ hai. Tất cả đều thành Phật, bắt đầu xem từ đây.

Niệm Lão nói: “Câu nói này mổ xẻ tâm tủy của tam tạng 12 bộ kinh, nói rõ huyền thông 1700 công án của tông môn, trực hiển mật ý đại viên thắng tuệ, đại viên mãn của Mật tông. Đây tức là nhất pháp cú, đây tức là thanh tịnh cú, cũng có thể gọi là mạt hậu cú như Thiền tông nói. Vạn đức tề chương, nhất pháp bất lập, ngôn ngữ không thể diễn tả, chỉ có ngầm hiểu”.

Đoạn sau cùng này nói rất hay, hai câu trước chúng ta đã học. Tiếp theo là “trực hiển mật ý đại viên thắng tuệ, đại viên mãn của Mật tông”. Tâm tủy của tam tạng 12 bộ kinh là Hiển giáo, đây là giáo môn. 1700 công án là Thiền tông, đây là tông môn giáo môn. Tiếp theo là mật ý đại viên mãn của Mật tông. Ba câu này, tông giáo hiển mật, đích thực là đại viên mãn. Đại viên mãn của tông giáo hiển mật, chính là câu “tất cả đều thành Phật”. Câu này quả thật không phải một câu nói bình thường. Tất cả chư Phật Như Lai khắp ba đời mười phương tu nhân, chứng quả, thành Phật đạo, độ chúng sanh, vì điều gì? Chính là vì câu “tất cả chúng sanh đều thành Phật” này.

Đại đức tông môn nói, ngươi biết chăng! Thông thường chúng ta nói, quý vị có nhìn thấy chăng? Ở đâu? Ngay trước mắt, ngay tại đây, ngay lúc này, tất cả đích thực đều thành Phật, vì sao vậy? Vì vốn là Phật. Vì sao nói họ vốn là Phật? Trong kinh điển nói rất rõ ràng: “Thị tâm thị Phật”, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói như vậy. Tất cả pháp là tâm hiện, tâm là Phật, vậy tất cả pháp sao không phải là Phật! Vấn đề là gì? Ở chỗ mê ngộ không giống nhau. Phàm phu mê, không hiểu được giá trị, không nhận thức. Phật Bồ Tát giác ngộ, thì ra đương tướng là nó, đương thể là nó. Trong kinh điển thường dùng ví dụ để nói pháp, ví dụ vàng và đồ trang sức. Trang sức này làm bằng vàng, cho nên trang sức đều là vàng. Trang sức tức là tất cả, đều là vàng chính là thành Phật, họ vốn là Phật.

Chúng ta từng học, biết có điều này, Phật và phàm phu trên thực tế chỉ sai khác trong một niệm. Một niệm giác chính là Phật, một niệm mê tức là phàm phu, khác nhau trong một niệm. Nhất niệm là gì? Bồ Tát Di Lặc nói, một khảy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Khoa học hiện nay, dùng giây làm đơn vị tính thời gian. Nếu một giây khảy móng tay được năm lần, vậy một giây có bao nhiêu ý niệm? Có 1600 triệu, 1600 triệu niệm. “Niệm niệm thành hình, hình đều có thức”. Hình là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Nói với chúng ta, trong tất cả hiện tượng vật chất, đều có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất là sắc, hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức, hợp lại gọi là ngũ uẩn. Ý nghĩa của ngũ uẩn chính là nói với chúng ta, tinh thần và vật chất không thể tách rời, có tinh thần nhất định có vật chất, có vật chất chắc chắn có tinh thần.

Vật chất từ đâu mà có? Do tinh thần biến hiện ra, không có tinh thần thì đâu ra vật chất? Tinh thần từ đâu mà có? Do nhất niệm bất giác sanh ra. Nếu niệm niệm đều giác, vậy là như Tâm Kinh nói: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Pháp thế xuất thế gian đều là ngũ uẩn thành tựu, bao gồm cả cõi thật báo của Chư Phật Như Lai, cũng không ngoại lệ, cũng là ngũ uẩn, nhưng ngũ uẩn trong cõi này không biến hóa. Tâm hiện, không có biến hóa. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm biến hóa trong từng sát na, nguyên nhân là gì? Vì chúng sanh mười pháp giới, hữu tình chúng sanh, họ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó chính là sát na sanh diệt. Chúng ta phải biết sát na sanh diệt đó, một giây có 1600 triệu lần sanh diệt, quý vị xem tần suất này nhanh biết bao. Ai nhìn thấy? Trong kinh điển đại thừa nói, bát địa Bồ Tát nhìn thấy. Không ít người nhìn thấy, bát địa nhìn thấy, cửu địa, thập địa, thập nhất địa, Diệu giác, năm cấp bậc Bồ Tát này đều nhìn thấy, bát địa trở lên. Bát địa trở xuống chưa chứng được, nghĩa là không nhìn thấy, bát địa trở lên nhìn thấy.

Nghiên cứu hiện nay của các nhà khoa học đạt đến bên lề của cảnh giới này, nghĩa là nhìn thấy tam tế tướng của a lại da. Không biết tam tế tướng từ đâu đến, đây vĩnh viễn là một câu đố. Cần phải buông bỏ tập khí phiền não vô thỉ vô minh, mới thật sự nhìn thấy. Không buông bỏ tập khí vô minh, vĩnh viễn không nhìn thấy. Câu này quả thật không thể nghĩ bàn.

/ 600