/ 600
485

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 232

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 25.12.2010

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống! Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 286, hàng thứ hai từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu “na la diên giả”.

“Na la diên, dịch là thắng lực hoặc là kiên lao. Có bốn nghĩa”. Na la diên là tiếng Phạn cổ, tức là tiếng Ấn độ cổ, dịch sanh tiếng Trung nghĩa là thắng lực, đại lực thù thắng. Hoặc có nghĩa là kiên lao, kiên cố, kiên lao. Nó có bốn nghĩa, ở đây đều liệt kê ra.

Thứ nhất là “tên khác của Phạn Thiên Vương”, Đại Phạm Thiên Vương cũng gọi là na la diên. Thứ hai, đại sư La Thập nói: “Thiên lực sĩ, gọi là na la diên, đoan chánh hùng kiện”, đại lực sĩ của cõi trời. “Dung mạo đoan chánh, hùng vĩ kiện tráng”, gọi là na la diên. Thứ ba, Đại Nhật Kinh Sớ Thập, “Tỳ nữu thiên có rất nhiều biệt danh, tức là biệt danh của na la diên, là hóa thân Phật”, đây là trong Đại Nhật Kinh Sớ nói. “Bí Tạng Ký lại nói, trời na la diên, ba mặt, sắc xanh vàng, tay trái cầm bánh xe, ngồi trên chim ca lầu la”. Ngồi trên chim là tượng trưng không hành, bay lượn trên không. Thứ tư, “Niết Bàn Kinh Sớ Thập nói, na la diên, ở đây dịch là kim cang, tức một trong 19 vị chấp trì kim cang”. Nghĩa là 19 vị thần chấp kim cang, họ là một trong số đó. Đây là bốn nghĩa trong kinh điển nói, lấy kim cang làm chủ. “Kim cang hữu thần lực” nghĩa là hữu kiên lao.

“Kinh Duy Ma nói, Bồ Tát na la diên, các nhà chú kinh ngày xưa thường gọi là nương vào thân tâm tướng của chúng sanh. Thân có khổ vui, tâm nhất định có ưu hỷ, tâm có ưu hỷ, thân có tổn ích. Pháp Cứu nói: Thân lực Như Lai vô biên, do như tâm lực”. Đây là trong Kinh Duy Ma nói về Bồ Tát na la diên, cổ đức giảng giải cho chúng ta, sức mạnh của thân Như Lai vô lượng vô biên, sức mạnh của thân giống như sức mạnh của tâm vậy. Đối với tâm bây giờ chúng ta đã biết, đến các nhà khoa học đều biết. Sức mạnh của tâm có thể thay đổi hoàn cảnh, nghĩa là khi ý chí tập trung. Đặc biệt là ý thức tập thể, có thể hóa giải vô số thiên tai thảm họa trên địa cầu, sức mạnh này rất lớn lao.

Trong Hoàn Nguyên Quán, chúng ta học được, thấy được hoàn toàn tương đồng với kết luận của các nhà lượng tử lực học hiện đại, đó chính là toàn thể vũ trụ từ đâu đến? Vật chất là gì? Đây là hiện tượng vật. Các nhà khoa học nói, hiện tượng vật chất là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sinh ra. Huyễn tướng đó là gì? Toàn thể vũ trụ là niệm lực, chính là tâm lực, sức mạnh của tâm lớn như thế đấy.

Sức mạnh của tâm và sức mạnh của thân ngang nhau, điều này chúng ta có thể lãnh hội được. Cảnh giới Như Lai mới có thể làm được, thật sự làm được tánh tướng không hai. Tánh là tâm lực, tướng là ngoại lực, chính là sức mạnh vật chất, sức mạnh của thân thể này thuộc về vật chất. Sức mạnh của thân và sức mạnh của tâm hoàn toàn giống nhau, đều là vô lượng vô biên. Các nhà vật lý học hiện đại đã giúp chúng ta giải đáp vấn đề này.

Hiện nay chúng ta không hiểu được chân tướng sự thật, khiến tâm lực chúng ta tiêu hao tán loạn. Giống như một ngọn đèn vậy, ánh sáng chiếu khắp tám phương bốn hướng, không thể tập trung. Nếu ánh sáng ngọn đèn này tập trung một điểm, ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu là tán loạn. Chúng ta dùng kính lúp tập trung ánh sáng mặt trời lại, ở dưới để củi, đều có thể đốt cháy nó, đây chính là tập trung quang tuyến. Khoa học dùng phương pháp, tập trung quang tuyến, tập trung thành một điểm cực kỳ nhỏ, gọi là tia laser, có thể xuyên qua tấm gang, nó có sức mạnh lớn như thế. Hiện nay nói tia laser, laser chính là ánh sáng tập trung.

Sức mạnh của tâm tập trung lại cũng lớn như vậy, đương nhiên có thể thay đổi thế giới vật chất. Bởi vậy thế giới vật chất tốt hay là xấu, đều do tâm người chiêu cảm. Tâm người lương thiện, môi trường khu vực này sẽ tốt đẹp, sẽ kiên cố. Quý vị xem trong Kinh Địa Tạng nói về kiên lao địa thần. Vì sao thế giới tây phương Cực Lạc tốt đẹp như vậy? Không có gì khác ngoài nhân tâm lương thiện.

Địa cầu của chúng ta hiện nay xảy ra rất nhiều phiền phức, thiên tai dồn dập, nguyên nhân là gì? Do cư dân trên địa cầu chúng ta tâm hành bất thiện chiêu cảm nên, nguyên nhân là như vậy. Các nhà khoa học nói với chúng ta, lời này là thật không phải giả. Mọi người đều biết sang năm năm 2012, địa cầu phát sanh thiên tai lớn. Các nhà khoa học nói như thế nào? Giống với những gì Đức Phật nói, hy vọng cư dân trên địa cầu bỏ ác làm thiện, trong Phật pháp gọi là đoạn ác hành thiện, chính là ý này. Ta có thể đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Câu thứ hai ông nói “cải tà quy chánh”, câu thứ ba ông nói “đoan chánh tâm niệm”, thiên tai này liền được hóa giải, giống với Phật pháp nói.

/ 600