/ 600
657

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 219

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 12.12.2010

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống! Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 270, hàng thứ hai, bắt đầu xem từ hàng thứ hai.

“Tu các công đức, ngày đêm không gián đoạn, biểu trưng đại hạnh sau khi phát đại tâm. Vì nghe danh mà phát tâm, tu các đại hạnh, là toàn văn của nguyện thứ 19. Trong đó lục ba la mật, cũng gọi là lục độ. Độ tức là vượt biển sanh tử. đến bờ niết bàn”. Hôm qua chúng ta học đến đây, đây là bắt đầu của một đoạn.

Ở trước là nói về phát tâm, sau khi phát tâm phải thực hành. Nếu sau khi phát tâm mà không thực hành, thì phát tâm này là giả, không phải thật. Trong Phật pháp gọi là hư nguyện, nguyện này không thể thực hành, cho nên sau khi phát nguyện nhất định phải thực hành, phải thực hành để làm tròn tâm nguyện của mình.

Phát tâm là nghe danh, nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà, biết đại từ đại bi, đại đức đại năng của Phật A Di Đà. Vì tất cả chúng sanh khổ nạn khắp biến pháp giới hư không giới, ở trong lục đạo không cách nào được giải thoát, cũng có thể giúp họ viên thành Phật đạo ngay trong đời này. Công đức của tâm nguyện này, Phật A Di Đà đã viên mãn. Trong kinh nói, từ khi Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp, mười kiếp này độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho dù mười kiếp trước đó, cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, bây giờ còn thiếu hai kiếp là viên mãn. Như vậy nghĩa là sao? Trong Quán Kinh nói, trong Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, tu hành ở thế giới tây phương Cực Lạc, 12 kiếp là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Cũng chính là trong Phật giáo nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chư vị phải nhớ, đây là chính ta tu hành thành tựu, không phải Phật A Di Đà gia trì. Công đức thật sự là mười hai kiếp.

Nếu là thượng phẩm thượng sanh, bây giờ đã thành Phật, đã hoa khai kiến Phật, quý vị xem công đức này thù thắng biết bao! Thời gian mười hai kiếp đối với chúng ta thì rất dài, những đối với người ở thế giới Cực Lạc thì rất ngắn, vì thọ mạng của họ là vô lượng kiếp.

12 kiếp trước không tính. Đại triệt đại ngộ, nghĩa là vãng sanh cõi thật báo trang nghiêm. Quý vị xem, họ ở trong cõi đồng cư và cõi phương tiện của thế giới Cực Lạc, nâng cao đến cõi thật báo. Đến cõi thật báo, chính là 41 vị pháp thân đại sĩ, chúng ta sẽ rất rõ ràng. Khi 41 cấp bậc này viên mãn, cần bao nhiêu thời gian? Cần ba a tăng kỳ kiếp, ba a tăng kỳ kiếp này gọi là vô công dụng đạo, không thể tu hành. Vì sao vậy? Vì không thể khởi tâm động niệm. Trong cảnh giới này không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước. Chư vị phải biết, trong cõi phàm thánh đồng cư, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều có, tất cả đều có. Trong cõi phương tiện có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước, chúng ta nhất định phải biết điều này. Ý niệm chấp trước đều đoạn, không còn ở cõi đồng cư, mà ở cõi phương tiện. Nhưng thế giới Cực Lạc rất đặc biệt, điều này ở dưới nói đến.

“Mặc dù là cõi đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát”. Đây nghĩa là nói, tuy họ là phàm phu, nhưng trong cõi đồng cư của thế giới Cực Lạc, họ hưởng thụ đãi ngộ tương đồng với cõi thật báo. A Duy Việt Trí là Bồ Tát cõi thật báo, cho nên thế giới tây phương Cực Lạc là thế giới bình đẳng, chư vị phải biết điều này.

Người vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư, mặc dù hạ hạ phẩm vãng sanh, thân tướng hảo hoàn toàn giống với Phật A Di Đà. Trong kinh này nói, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chư vị tổ sư cao tăng giải thích rất rõ ràng, hoàn toàn tùy thuận tư tưởng của cổ Ấn độ. Trên thực tế trong kinh điển đại thừa nói rất nhiều, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng như thế. Đây là điều vô cùng thù thắng hy hữu trang nghiêm, trong cõi nước Chư Phật mười phương không có như thế, chỉ có ở thế giới Cực Lạc. Đây là gì? Đây là sự gia trì của 48 nguyện.

Nếu chúng ta đọc 48 nguyện, có thể y theo 48 nguyện mà phát tâm, mỗi ngày cũng phát nguyện giống như Phật A Di Đà. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, hiệu quả không giống nhau! Tuy hoàn toàn tương đồng, nhưng ánh sáng lớn nhỏ không giống nhau. Hiện tại ta phát nguyện, sanh đến thế giới Cực Lạc, ánh sáng rất lớn. Không phát nguyện cũng có có ánh sáng, nhưng ánh sáng không lớn, phải hiểu đạo lý này. Hiểu đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, chúng ta biết đời này chúng ta gặp được pháp môn này, phải toàn tâm toàn lực, tin sâu nguyện thiết nỗ lực tu học.

/ 600