/ 600
929

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 187

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 06.11.2010

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 218, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, “thiên nhân thiện ác”, phân định tánh của thiện ác, các thuyết khác nhau. Nay giới thiệu tóm lược như dưới đây. Câu này giải thích những điều nói ở trong đoạn kinh văn này.

“Ư bỉ thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, tư duy cứu cánh”. Đây là nói về Bồ Tát Pháp Tạng cùng với Thế Gian Tự Tại Vương Phật, quan sát mười phương vô lượng vô biên chư Phật quốc độ, quan sát trong đó thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, họ mới có thể thận trọng mà lựa chọn được. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, trong thời đại hiện nay, tôi nghĩ mỗi một đồng học đều có những cảm xúc sâu sắc. Bởi vì thiện ác là nhân, khổ lạc là quả báo. Nhân thiện chiêu cảm quả lạc, nhân ác chiêu cảm quả khổ. Chúng ta sinh tại thời đại này gặp phải những tai biến lớn nhất từ trước đến nay. Chư vị đều biết, người nước ngoài nói về năm 2012, thiên tai từ đâu mà có? Là do nghiệp lực của cư dân trên địa cầu chiêu cảm nên, nghiệp là do tâm tạo. Nếu như chúng ta có thể hóa giải được thiên tai này, ông Bladen nói rất hay, cũng giống như Phật Pháp. Ông cho rằng 2012, cự ly rất gần rồi. Hiện tại thì phải bỏ ác hướng thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, thiên tai này liền được hóa giải, có thể đem lại cho thế giới này hành phúc mỹ mãn. Vấn đề là chúng ta có thay đổi hay không? Trong Phật Pháp nói phải vãn hồi kiếp vận này, nhất định phải bắt đầu từ lòng người. Hiện tại, xã hội trên toàn thế giới nếp sống không tốt, tất cả đều nhìn vào tiền, nên có vấn đề rồi. Hai ngàn năm trăm năm trước Mạnh Tử đã nói rất hay: “trên dưới muốn tranh lợi, nên quốc gia nguy vậy”, hiện tại là toàn cầu, không phải là một quốc gia, một khu vực nào. Toàn cầu các ngành các nghề trên dưới đều tranh giành lợi lộc, đều đang tranh lợi, trái đất nguy hại, không phải cũng là đạo lý này sao? Theo lời Mạnh Tử, nếu như nếp sống không thay đổi, trong kinh nói kiếp vận khó dời, hồi chuyển không dễ dàng. Nhân khổ chưa nhổ lên, tham, sân, si, mạn, nghi là nhân khổ. Đối với cá nhân mà nói, là nguyên nhân mà thân tâm cá nhân mắc bệnh. Trong tâm có những thứ này, đây chính là nguyên nhân của bệnh tật. Họ làm sao mà không sanh bệnh được? Toàn xã hội đều là tham, sân, si, mạn, nghi. Đó chính là khổ nạn mà toàn thế giới rất khó tránh khỏi. Ba ngàn năm trước đức Thế Tôn nói với chúng ta như vậy, ba ngàn năm sau các nhà khoa học ngày nay cũng nói với chúng ta như vậy. Đây là thật không phải giả. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Vận mệnh của mỗi người, vận mệnh của thế giới, vận mệnh của trái đất, đều nắm chắc trong một niệm của chính mình, đây là lời chân thật. Nếu như chúng ta muốn giác ngộ, vậy thì phải trở về hướng thiện.

Ở đoạn sau của bộ kinh này có một đoạn kinh văn. Ngài nói “thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh”, ngũ đạo này chính là lục đạo. Trong lục đạo không tính A tu la. A tu la cũng coi như là trên cõi trời. Cõi trời, cõi người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, gọi là năm cõi rõ ràng, thật vậy, không phải là giả. Thiện ác báo ứng, họa phước nối nhau, thân tự gánh lấy, không ai thay thế được, không ai có thể thay thế được. Quí vị gieo nhân thiện nhất định có quả thiện, quí vị tạo ác nhất định có quả báo ác, không phải không có quả báo, mà là chưa đến lúc thôi.

Chiều hôm nay tôi đi vào hiệp hội, có đồng học nói với tôi họ đang làm sám hối, có người nhìn thấy, rất nhiều hương linh nhỏ đi theo sau họ, nói mẹ chúng sám hối tâm chưa đủ chân thành. Chúng không muốn rời đi. Vì sao có người phá thai hình như không có một số hương linh nhỏ đi theo? Có người có, có người không có, sự việc này là thế nào? Không có oan thân trái chủ đến tìm quí vị, là lúc quí vị đang còn may mắn. Quí vị xem lúc đoán số mệnh sẽ nói cho quí vị biết, mỗi người trong cuộc đời này, có năm năm may mắn nhất, cũng có năm năm vận may kém nhất, năm năm thay đổi số mệnh một lần. Lúc quí vị đang gặp thời kỳ may mắn oan thân trái chủ tránh né quí vị, không dám đến gần quí vị. Vận may của quí vị qua rồi, nên nhớ vận may chỉ năm năm, vận may đi qua rồi, vận xấu xuất hiện, những thứ này liền đều đến hết. Đây gọi là “không phải không báo, thời gian chưa đến”. Thời gian này chính là sự suy tàn trong vận mệnh của quí vị, hưng suy khác nhau, họ chọn thời gian để đến. Trong những người sám hối nhìn thấy những hương linh nhỏ đi theo sau, chứng tỏ vận hạn của cô ấy không tốt. Vận mệnh hiện tại của họ không tốt, mới có oan thân trái chủ đi theo bên cạnh. Rất nhiều người nhìn thấy, đây là thật, không phải là giả, tức phát sanh vào hôm nay, phát sanh ngay hiện tại, mọi người đều nhìn thấy sự việc này. Những điều này đều nói với chúng ta khởi tâm động niệm không thể không kiểm điểm, nhất định không thể hại người, nhất định không thể lừa dối người khác, đối với bản thân quí vị có điểm tốt, tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ.

/ 600