/ 600
544

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 186

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 05.11.2010

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 217, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ đoạn kinh văn.

“Nhĩ thời pháp tạng, văn Phật sở thuyết, giai tất đỗ kiến, khởi phát vô thượng, thù thắng chi nguyện, ư bỉ thiên nhân thiện ác. Quốc độ thô diệu, tư duy cứu cánh, tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục, kết đắc đại nguyện, tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì, tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp, ư bỉ nhị thập nhất, câu chi Phật độ, công đức trang nghiêm chi sự. Minh liễu thông đạt, như nhất Phật sát, sở nhiếp Phật quốc, siêu quá ư bỉ.”

Đoạn kinh văn này hàm nghĩa sâu rộng vô hạn, nó cũng tiết lộ cho chúng ta tin tức quan trọng, làm cho chúng ta đối với Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, kiên định tín tâm, thế giới Cực Lạc đến như thế nào?

“Nhĩ thời” là chỉ cho Thế Gian Tự Tại Vương trước đây, lúc khuyên dạy Bồ Tát Pháp Tạng, kinh văn trước đây nói rất rõ ràng, thời gian khuyên dạy rất lâu, trải qua thiên ức tuổi, cho nên đây không phải là thời gian ngắn, ngàn ức tuổi, đem tất cả quốc độ của chư Phật mười phương ba đời, trong kinh tuy không nói, chúng ta có thể lãnh hội được, nhân duyên quả báo chắc chắn nói rất rõ ràng. Hơn nữa làm cho Bồ Tát Pháp Tạng đều nhìn thấy hết, “giai tất đỗ kiến”, mới “khởi phát vô thượng thù thắng chi nguyện”, đoạn kinh văn này quan trọng, hoằng nguyện của Ngài thực sự phát khởi là vào lúc này, nghe được lời giáo huấn của Phật, tận mắt nhìn thấy tất cả quốc độ chư Phật, phát đại nguyện này, đây là nguyện gì? Rộng khiến năm thừa đều vào cõi thật báo. Năm thừa phàm thánh tất cả đều bao gồm trong đó: Bồ Tát, Thanh văn, duyên giác, thiên, nhân. Năm thừa này, sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đều vào Cõi Thật báo trang nghiêm, vậy là bình đẳng rồi, đều vào Cõi Thật báo trang nghiêm, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, đây là điều mà trong tất cả quốc độ mười phương không thể có được. Cho nên cuối cùng nói “sở nhiếp Phật quốc”, tức Thế giới Cực Lạc “siêu quá ư bỉ”, vượt qua bất kỳ quốc độ của Đức Phật nào. Đây là nói phát nguyện.

Dưới đây nói về thứ mà đại nguyện ý cứ. Quí vị xem: “ư bỉ thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu, tư duy cứu cánh”. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là nhờ vào thành tựu này, không phải bản thân ở đó mà tưởng tượng ra, không phải. Từ câu này chúng ta cũng chứng minh được quốc độ mười phương chư Phật đã nói trước đây, đích thực có thiện có ác, có thô có diệu. Nếu như thuần là Tịnh Độ không có uế độ, vậy thì không thể bao hàm khắp pháp giới hư không giới, trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy phẩm thế giới Hoa Tạng, phẩm thế giới thành tựu, hai phẩm này, chứng tỏ pháp giới hư không, quốc độ chư Phật, có thuần tịnh, có nhiễm tịnh lẫn lộn, cũng có hoàn toàn là uế độ. Đây đều là Chư Phật Như Lai ở nhân địa nguyện lực không tương đồng. Hoàn toàn là uế độ, cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy, “địa ngục chưa rỗng tôi chưa thành Phật”, chuyên độ những chúng sanh ở ác đạo, tức là những chúng sanh tội nghiệp sâu nặng. Những chúng sanh cảm thọ khổ báo này, có chuyên nhiếp Tịnh Độ, báo độ của Ngài, cõi thuần tịnh là Thật báo độ, Phương tiện tịnh là Tứ Thánh pháp giới, không có lục đạo luân hồi. Tứ Thánh là phàm, cho nên gọi là Phương tiện tịnh. Tuy là phàm phu, cũng tức là nói họ vẫn dùng A lại da, chưa chuyển thức thành trí, nhưng những người đó đều là thực sự đang học Phật, học rất giống, cho nên Thiên Thai đại sư trong Lục tức Phật gọi là: “tương tự tức Phật”. Họ học rất giống, vì sao không phải là thật? Trên sự tướng quí vị không phân biệt ra được, nhưng từ tâm địa thì hoàn toàn không giống nhau.

Phật thực sự là họ dùng chân tâm, Tứ thánh pháp giới vẫn là dùng vọng tâm, vậy là khác nhau rồi. Vọng tâm là A lại da, chân tâm là tự tánh. Danh từ của tướng tông nói chuyển bát thức thành tứ trí, chuyển trở lại rồi, đây là thật. Đây là 41 vị pháp thân đại sĩ. Chưa chuyển trở lại đó là Tứ thánh pháp giới.

Quí vị xem dưới đây đã lựa chọn rồi. “Tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục, kết đắc đại nguyện”, vậy là hợp tình hợp lý. Ngài ở trong vô lượng vô biên quốc độ chư Phật mà chọn lựa. Chọn lựa thuần tịnh, thuần thiện không có bất thiện. Cho nên Thế giới Cực Lạc có lục đạo hay không? Không có lục đạo. Nó cũng có cõi Phàm Thánh Đồng Cư chỉ có hai cõi trời và người. Tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục không có, Thế giới Cực Lạc không có, tuy có cõi Phàm Thánh Đồng Cư, cho dù quí vị niệm Phật vãng sanh, sanh đến cõi đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Thế giới Cực Lạc cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát, điều này nhất định không phải giả. A Duy Việt Trí Bồ Tát nơi họ trú là Cõi Thật báo trang nghiêm. Nói cách khác, cõi phàm thánh đồng cư của Thế giới Cực Lạc và Cõi Thật báo trang nghiêm là một không phải hai. Đây là điều mà trong quốc độ chư Phật không có được.

/ 600