/ 600
551

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 188

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 07.11.2010

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 220, hàng thứ ba. “Bốn, tông Thiên thai lập ra sáu loại thiện ác”, đây là trong kinh văn nói đến thiện ác của thiên nhân. Niệm Lão nêu ra bốn ví dụ cho chúng ta. Ba ví dụ trước chúng ta học qua rồi, đây là ví dụ thứ tư. Vấn đề này đối với việc tu học của chúng ta liên quan rất quan trọng. Bởi vì rất nhiều người tu hành tâm tốt, cuối cùng không đạt được thiện quả, nguyên nhân là do đối với giới hạn thiện ác chưa hiểu rõ ràng, rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác, thường xem ác là thiện, vì thế khi quả báo hiện tiền hối hận cũng không kịp. Điều này không thể không biết.

Hôm nay chúng ta xem điều thứ tư, đây là đoạn cuối cùng. Tông Thiên Thai nói sáu loại thiện ác, giảng tường tận hơn trước đây. “Một, thiện của nhân thiên”, thiện của nhân thiên trong Phật Pháp nói “việc của ngũ giới thập thiện là thiện vậy”, tu ngũ giới thập thiện. Sau đó quả báo nhân thiên đã hết, còn đọa vào ba đường ác, nên cũng là ác. Giáo dục thánh hiền trong truyền thống xưa và ngũ luân chúng ta nói, ngũ luân là mối quan hệ, người hiện tại không hiểu! Cho nên cơ hội tạo ác càng nhiều hơn, cơ hội hành thiện sẽ ít hơn. Vì sao vậy? Vì không hiểu mối quan hệ. Điều này không thể trách người khác. Trong thời đại này, giáo dục luân thường không còn nữa. Quí vị làm sao có thể trách họ? Cho nên thiên tai ngày nay không phải là ngẫu nhiên.

Ngũ thường: nhân nghĩa lễ trí tín, tương đương với ngũ giới trong nhà Phật. Tứ duy bát đức tương đương với thập thiện trong nhà Phật. Nhà Nho nói tinh thần của họ vượt qua Tiểu thừa. Cho nên tu học phải xem họ tu pháp nào, họ dùng là tâm gì, then chốt là ở đây vậy. Tâm thuần là lợi ích người khác, không có tự tư tự lợi, đây là thiện, xen tạp tự tư tự lợi ở trong đó, cho dù là làm rất nhiều việc thiện, đó cũng là ác. Vì sao vậy? Dụng tâm của họ là tổn người lợi mình. Lợi mình này chắc chắn là hại người, chắc chắn là như vậy. Dùng ý nghĩa của Thiên thai để nói, ngũ giới thập thiện ngũ thường bát đức tu được rất tốt. Đời sau được phước báo nhân thiên, đời sau hưởng phước báo nhân thiên, lúc hưởng phước sẽ rất dễ dàng tạo nghiệp, điểm này chư vị bình tĩnh để quan sát, quí vị xem người giàu sang và người nghèo khó, người nghèo khó rất khổ, đặc biệt là đến vùng biên địa, một số nơi giao thông ách tắc không thuận tiện, quí vị thấy những cư dân nơi đó vô cùng khổ, nhưng họ không có cơ hội tạo nghiệp ác, vậy đời sau thì sao? Đời sau họ rất có khả năng vẫn là thân người. Họ vẫn được thân người. Con người ở những vùng thành thị giàu sang họ đang hưởng phước, phước hưởng hết rồi thường là họ đến ba đường ác, trời cao tạo hóa rất công bằng. Quí vị từ điểm này để xem xét, những người nghèo kia không thiệt thòi chút nào. Quí vị xem họ vẫn được thân người. Người giàu sang này hưởng hết phước rồi họ đến ba đường ác. Tông Thiên Thai nói về ý nghĩa này sâu sắc! Chúng ta phải suy nghĩ xem ở đây ý nghĩa quan trọng là gì, quí vị phải nên biết.

Người trong lục đạo thọ mạng thế gian ngắn nhất, người thọ mạng dài 100 tuổi, người thọ 100 tuổi rốt cuộc cũng là số ít, không thấy nhiều! Nhưng quí vị nếu đọa ba đường ác, vậy thì thời gian đó dài rồi, đọa vào cõi súc sanh, trong kinh điển ghi chép, đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một vài câu chuyện nhỏ, chúng ta nêu một chuyện, những người thường học kinh giáo đều biết. Con kiến. Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên năm xưa lúc có công trình, dường như là xây dựng, thời đó xây dựng nhà cửa đều rất đơn giản, phòng ở, trong tinh xá cất phòng ở. Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy một tổ kiến, liền mỉm cười. Những vị đệ tử bên cạnh nhìn thấy Thế Tôn, hỏi vì sao Ngài nhìn thấy kiến lại cười? liền hỏi Phật, vì sao cười nó? Đức Phật trả lời: quí vị xem tổ kiến này, 7 vị Phật xuất thế rồi nó vẫn còn chưa rời khỏi thân con kiến. Chúng ta không nói điều gì khác, một Đức Phật tức là ba a tăng kỳ kiếp. Ba nhân bảy là 21 a tăng kỳ kiếp, chúng còn chưa thoát khỏi thân con kiến. Phải chăng thọ mạng của kiến thời gian dài như vậy? Không phải vậy, nó ngu si, nó không biết đổi thân thể. Nó chết rồi cảm thấy làm thân kiến, nó vẫn ở trong tổ kiến làm thân con kiến. Đời đời kiếp kiếp chỉ ở trong tổ chuyển thế làm thân kiến, ngu si đến mức độ này. Không dễ dàng thoát ly, càng là động vật nhỏ càng khó thoát thân. Quí vị xem động vật lớn giống như bò cừu heo chó, những loài này dễ dàng thoát ly. Những động vật nhỏ rất khó thoát ly. Vì sao vậy? Nó vô cùng chấp trước. Thọ mạng của quỷ, điều này thường nói trong cõi ngạ quỷ, một ngày ở đó là một tháng ở nhân gian. Cho nên nhân gian ngày mùng một, ngày rằm để cúng quỷ thần, chính là bữa sáng, bữa trưa, chính là tình trạng như vậy. Thọ mạng ít nhất thọ mạng ngắn cũng là một ngàn tuổi, một ngày bằng nhân gian một tháng, cũng là một tháng ba mươi ngày, một năm 360 ngày, mười hai tháng, một ngàn tuổi như vậy. Vậy là nhân gian biết bao nhiêu năm? Không dễ dàng gì!

/ 600