/ 600
601

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 146

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 23.09.2010

Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà_HongKong

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 168, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ hai câu sau cùng:

“Câu hỏi của Tôn giả A nan, sao lại có công đức như vậy, vì chư thiên nhân dân tất cả hàm linh đều vì câu hỏi của ông mà được độ thoát. Hàm linh là chỉ hàm có linh tánh, tức là chúng sanh. Hán Dịch nói: A Nan, hôm nay chư thiên, đế vương, nhân dân, cho đến loài bò bay cựa động, ông đều độ thoát”. Chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này.

Thế Tôn khen ngợi lời khải thỉnh của A nan, cũng tức là thỉnh Phật nói rõ về lần đại hội này, những đoan tướng mà Thế Tôn hiện ra vô cùng hy hữu. Tôn giả A nan là thị giả của Phật, thời gian mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy được đoan tướng hy hữu đó, biết rằng Thế Tôn diễn giảng lần này, vô cùng quan trọng. Ngài thay mặt đại chúng thỉnh pháp, Thế Tôn khen ngợi ngài rằng: “Nay ông hỏi như vậy, hơn công đức cúng dường A la hán, Bích Chi Phật trong một thiên hạ, và nhiều kiếp bố thí chư thiên nhân dân trăm ngàn vạn lần”. Đây là lần Thế Tôn khen ngợi ngài A nan, mà trước đây chưa từng có. Hôm nay chúng ta học đến đây, tại sao câu hỏi của ngài A nan lại có công đức lớn lao như vậy?

Bên dưới y theo Thế Tôn thuyết pháp, chúng ta có thể lãnh hội được, vì sao vậy? Vì đương lai, là tương lai. Đương là hiện tiền, đương thời; lai là vị lai. Chư thiên, thiên có 28 tầng, ngoài Tứ Không Thiên ra, chư vị nên biết trong Tứ Không Thiên không có Phật pháp, Đức Phật không đến đó giảng kinh dạy học. Thực tế mà nói những thiên nhân này, lầm tưởng rằng mình đã chứng được Bát niết bàn, không còn nghe kinh nghe pháp, nên Đức Phật không đến đó. Ở đó trong kinh giáo thường nói một trong tám nạn, tám nạn này gọi là tam đồ bát nạn. Chúng ta biết tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cuộc sống của họ rất khổ, không dễ nghe được Phật pháp. Nhưng còn may, nếu có nhân duyên đặc biệt, họ còn có thể nghe được. Bát nạn thì rất phiền phức! Trong bát nạn, Tứ Không Thiên là Trường thọ thiên. Trường thọ thiên có thọ mạng rất dài. Trong tứ đại châu, người ở Bắc Câu Lô Châu giống như thế giới Cực Lạc vậy. Cuộc sống của họ vô cùng thoải mái hạnh phúc, không ai muốn học Phật, nên Phật cũng không đến đó. Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, gọi là Tam châu cảm ứng, Bắc Câu Lô Châu không có Phật pháp, nên Vi Đà Bồ Tát cũng không đến.

28 tầng trời, trừ bốn tầng trời này ra, còn có 24 tầng. 24 tầng này đều có học Phật, nên Chư Phật Bồ Tát ứng hóa rất nhiều ở những nơi này. Nhân dân, đây là cõi người. Tất cả hàm linh, bao gồm đường súc sanh, đường địa ngục, đường ngạ quỷ. Chúng ta biết, ở đây rất khổ, có chủng tánh học Phật, đó là ở nhân gian học Phật, trong A lại da có hạt giống của Phật. Tập khí phiền não nặng, tạo ra những tội nghiệp nặng sẽ vào trong tam đồ. Bồ Tát Địa Tạng từ bi phát nguyện: “địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”. Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng, trên thực tế tất cả Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, chỉ cần chúng sanh có cảm, nhất định liền có ứng. Trong giáo lý đại thừa thường nói: “đệ tử nhà Phật, không bỏ một ai”. Địa ngục chịu khổ quá nhiều, quá khổ, họ cũng không nghĩ đến cầu Phật Bồ Tát, không nghĩ ra, nhưng có minh cảm. Nếu họ gặp được Phật Bồ Tát, họ nhất định đảnh lễ xưng tán, cầu Phật cứu độ họ, chắc chắn là như thế. Nhưng không nhìn thấy thì không được, quên mất. Khi vừa nhìn thấy, đương nhiên ý niệm cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ lên khởi lên, nên Phật sẽ ứng hóa đến đó.

Trong mấy năm nay, có một số đồng bóng hé lộ tin tức cho chúng ta. Nói rằng chúng sanh trong ba đường ác, học Phật vãng sanh thành tựu, hơn nhân gian chúng ta, hiện nay biến thành gì? Trong lục đạo khó độ nhất là cõi người, người không tin, quỷ tin. Chúng ta thử nghĩ có khả năng này chăng? Có. Chúng sanh trong ba đường ác họ đang chịu quả báo, không tạo nghiệp nữa. Tạo ra nghiệp nặng đều đến đó để thọ báo, báo có nhẹ có nặng. Nếu chịu tội báo nhẹ một chút, là do lúc còn ở nhân gian, thiện căn học Phật sâu dày một chút, đó là đối tượng Bồ Tát Địa Tạng độ.

Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện chúng ta đọc được, mẹ của Bà la môn nữ đọa vào địa ngục, người hiếu nữ này vì mẹ mình. Cô ta biết mẹ mình tạo nghiệp rất nặng, nhất định đọa địa ngục, nên tu pháp sám hối cho mẹ. Mẹ của cô ta, nhờ công đức tu học của con gái, được sanh lên trời Đao lợi. Không những bà được sanh lên cõi trời, mà những chúng sanh cùng chịu tội với bà ở trong địa ngục, cũng được sanh lên cõi trời. Từ sự tích này, chúng ta có lý do tin rằng, Chư Phật Bồ Tát không từ bỏ ba đường ác, chúng ta có thể tin.

/ 600