/ 374
648

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 111

(Nguyện thứ mười một: "Biến cúng chư Phật nguyện")

Kinh văn: "Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá, ức na do tha, bách thiên Phật sát châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác".

Đây là nguyện thứ mười một: "Biến cúng chư Phật nguyện". Nguyện phía trước là "thần túc thông nguyện" chúng ta đã đọc qua, đây là chân thật được đại tự tại. Sau khi được tự tại, nhất định phải biết tu học, tích lũy công đức, đại đức xưa thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức. Hai sự việc này duyên rất thù thắng, không thể hơn cúng dường chư Phật. Có loại năng lực này mới có thể biến cúng chư Phật. Trong đoạn kinh văn này: "Châu biến tuần lịch cúng dường", "châu biến tuần lịch" là "thần túc thông", "cúng dường" mới là nguyện thứ mười một - "biến cúng chư Phật nguyện", cho nên trong câu này có hai ý nghĩa, chúng ta phải phân ra để đọc. "Châu biến tuần lịch" hoặc "châu biến cúng dường" là hai ý nghĩa. Có được loại năng lực này mới có thể ở trong thời gian rất ngắn "nhất niệm khoảnh", không cần phải phí rất nhiều thời gian.

"Nhất niệm khoảnh" rốt cuộc là thời gian dài bao lâu vậy? Trong chú giải của người xưa nói, chữ "niệm" này tiếng Phạn chính là sát na, Trung văn chúng ta dịch là "niệm", dịch là một niệm. Một niệm chính là một sát na. Một sát na là thời gian bao lâu? Trong sách xưa có nói, một khảy móng tay có 60 sát na, các vị tưởng tượng xem, đây là một khảy móng tay, một phần 60 của một khảy móng tay gọi là một niệm, có thể thấy được thời gian này rất là ngắn. Một khảy móng tay không đến một giây, chúng ta liên tục khảy nhanh, đại khái một giây có thể khảy đến bốn lần, một phần tư của một giây là 60 sát na. Thời gian này là tương đối rất ngắn, họ có năng lực "siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát". Chúng ta phải tỉ mỉ, bình lặng mà tư duy, tốc độ năng lực này đích thực là không thể nghĩ bàn, gần như là khởi tâm động niệm liền châu biến mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, việc này người nào có thể làm đến được? Trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, Phật Bồ Tát trong mười pháp giới đều không có được năng lực này. Phật Bồ Tát trong mười pháp giớicũng có năng lực tham phỏng các cõi nước chư Phật, thế nhưng phạm vi không rộng lớn đến như vậy, cõi Phật không nhiều đến như vậy, hơn nữa thời gian phải rất dài, không thể nào ở trong khoảng một niệm liền châu biến mười phương cõi nước chư Phật. Việc này Bồ Tát kiến tánh (chúng ta thường gọi Pháp Thân Đại Sĩ) mới có thể làm được,.

Vì sao nói Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được? Chứng được pháp thân thanh tịnh, khởi tâm động niệm tương ưng với pháp tánh, pháp tánh không chướng ngại, trên kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy "lý sự vô ngại, sự sự vô ngại", họ làm được. Do đây có thể biết, trên kinh cùng với chúng ta nói là "sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả", câu nói này bao gồm chúng ta trong đó.

Lần trước tôi đã đặc biệt nói rõ với các vị, chúng ta làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể quyết định được sanh Tịnh Độ, quyết định phải vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị đích thực có cao thấp. Hôm nay chúng ta đi vãng sanh, đương nhiên là đới nghiệp vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta cư ngụ là cõi Phàm Thánh Đồng Cư thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến thế giới Cực Lạc cũng là cõi Phàm Thánh Đồng Cư, thế nhưng cõi Phàm Thánh Đồng Cư của thế giới Tây Phương cùng cõi Phàm Thánh Đồng Cư của thế giới chư Phật mười phương khác biệt nhau rất lớn. Cõi Phàm Thánh Đồng Cư thế gian chúng ta, ai có loại năng lực này? Không có được năng lực "châu biến tuần lịch", càng không nói đến "châu biến cúng dường". Trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư chúng ta có Thánh Giả Tiểu thừa, cũng có Bồ Tát Đại thừa ở trong thế gian này, cho nên các vị đồng tu chúng ta phải biết, trong lòng phải có dự tính.

Trong lịch sử Trung Quốc, có rất nhiều đại đức có duyên thường hay được gặp Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài sơn, sự việc này là thật, không phải là giả. Thời gian gần đây nhất là lão Hòa thượng Hư Vân bái Ngũ Đài sơn, được Bồ Tát Văn Thù giúp đỡ rất nhiều lần. Bồ Tát thật ở nơi đó. Bồ Tát Phổ Hiền ở Nga Mi sơn, Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa sơn. Bồ Tát Địa Tạng cũng hiển thánh. Ngày trước, tôi có một lão hiệu trưởng, phu nhân của ông đích thân thấy được Bồ Tát Địa Tạng. Vào lúc đó nhà của họ ở Nam Kinh, Bồ Tát Địa Tạng đến nhà của họ hóa duyên năm cân dầu thơm. Vào lúc đó phu nhân hiệu trưởng chúng tôi - sư mẫu không tin Phật, không cúng cho Ngài, về sau hối hận không kịp. Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ Đà. Gần đây khi khai quang tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ Đà, hội trưởng Singapore chúng ta dẫn một đoàn đi tham dự, chính mắt xem thấy Bồ Tát Quán Âm thị hiện ở không trung. Ông trở lại nói với tôi, ngày hôm đó xem thấy trên trời dường như có một cái cửa mở ra, sau đó xuất hiện bốn đóa hoa sen, tiếp theo xem thấy Tứ Đại Thiên Vương, sau đó Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Lúc đó có đến mấy vạn người đều xem thấy. Việc này không phải giả, nghe nói còn có người ghi hình.

/ 374