Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Giảng lần thứ 10 tại Singapore

Thời gian: 1998 - 2006
Tập 1        

Tập 2        

Tập 3        

Tập 4        

Tập 5        

Tập 6        

Tập 7        

Tập 8        

Tập 9        

Tập 10      

Tập 11      

Tập 12      

Tập 13      

Tập 14      

Tập 15      

Tập 16      

Tập 17      

Tập 18      

Tập 19      

Tập 20      

Tập 21      

Tập 22      

Tập 23      

Tập 24      

Tập 25      

Tập 26      

Tập 27      

Tập 28      

Tập 29      

Tập 30      

Tập 31      

Tập 32      

Tập 33      

Tập 34      

Tập 35      

Tập 36      

Tập 37      

Tập 38      

Tập 39      

Tập 40      

Tập 41      

Tập 42      

Tập 43      

Tập 44      

Tập 45      

Tập 46      

Tập 47      

Tập 48      

Tập 49      

Tập 50      

Tập 51      

Tập 52      

Tập 53      

Tập 54      

Tập 55      

Tập 56      

Tập 57      

Tập 58      

Tập 59      

Tập 60      

Tập 61      

Tập 62      

Tập 63      

Tập 64      

Tập 65      

Tập 66      

Tập 67      

Tập 68      

Tập 69      

Tập 70      

Tập 71      

Tập 72      

Tập 73      

Tập 74      

Tập 75      

Tập 76      

Tập 77      

Tập 78      

Tập 79      

Tập 80      

Tập 81      

Tập 82      

Tập 83      

Tập 84      

Tập 85      

Tập 86      

Tập 87      

Tập 88      

Tập 89      

Tập 90      

Tập 91      

Tập 92      

Tập 93      

Tập 94      

Tập 95      

Tập 96      

Tập 97      

Tập 98      

Tập 99      

Tập 100    

Tập 101      

Tập 102      

Tập 103      

Tập 104      

Tập 105      

Tập 106      

Tập 107      

Tập 108      

Tập 109      

Tập 110      

Tập 111      

Tập 112      

Tập 113      

Tập 114      

Tập 115      

Tập 116      

Tập 117      

Tập 118      

Tập 119      

Tập 120      

Tập 121      

Tập 122      

Tập 123      

Tập 124      

Tập 125      

Tập 126      

Tập 127      

Tập 128      

Tập 129      

Tập 130      

Tập 131      

Tập 132      

Tập 133      

Tập 134      

Tập 135      

Tập 136      

Tập 137      

Tập 138      

Tập 139      

Tập 140      

Tập 141      

Tập 142      

Tập 143      

Tập 144      

Tập 145      

Tập 146      

Tập 147      

Tập 148      

Tập 149      

Tập 150      

Tập 151      

Tập 152      

Tập 153      

Tập 154      

Tập 155      

Tập 156      

Tập 157      

Tập 158      

Tập 159      

Tập 160      

Tập 161      

Tập 162      

Tập 163      

Tập 164      

Tập 165      

Tập 166      

Tập 167      

Tập 168      

Tập 169      

Tập 170      

Tập 171      

Tập 172      

Tập 173      

Tập 174      

Tập 175      

Tập 176      

Tập 177      

Tập 178      

Tập 179      

Tập 180      

Tập 181      

Tập 182      

Tập 183      

Tập 184      

Tập 185      

Tập 186      

Tập 187      

Tập 188      

Tập 189      

Tập 190      

Tập 191      

Tập 192      

Tập 193      

Tập 194      

Tập 195      

Tập 196      

Tập 197      

Tập 198      

Tập 199      

Tập 200      

Tập 201      

Tập 202      

Tập 203      

Tập 204      

Tập 205      

Tập 206      

Tập 207      

Tập 208      

Tập 209      

Tập 210      

Tập 211      

Tập 212      

Tập 213      

Tập 214      

Tập 215      

Tập 216      

Tập 217      

Tập 218      

Tập 219      

Tập 220      

Tập 221      

Tập 222      

Tập 223      

Tập 224      

Tập 225      

Tập 226      

Tập 227      

Tập 228      

Tập 229      

Tập 230      

Tập 231      

Tập 232      

Tập 233      

Tập 234      

Tập 235      

Tập 236      

Tập 237      

Tập 238      

Tập 239      

Tập 240      

Tập 241      

Tập 242      

Tập 243      

Tập 244      

Tập 245      

Tập 246      

Tập 247      

Tập 248      

Tập 249      

Tập 250      

Tập 251      

Tập 252      

Tập 253      

Tập 254      

Tập 255      

Tập 256      

Tập 257      

Tập 258      

Tập 259      

Tập 260      

Tập 261      

Tập 262      

Tập 263      

Tập 264      

Tập 265      

Tập 266      

Tập 267      

Tập 268      

Tập 269      

Tập 270      

Tập 271      

Tập 272      

Tập 273      

Tập 274      

Tập 275      

Tập 276      

Tập 277      

Tập 278         

Tập 279      

Tập 280      

Tập 281      

Tập 282      

Tập 283      

Tập 284      

Tập 285      

Tập 286      

Tập 287      

Tập 288      

Tập 289      

Tập 290      

Tập 291      

Tập 292      

Tập 293      

Tập 294      

Tập 295      

Tập 296      

Tập 297      

Tập 298      

Tập 299      

Tập 300      

Tập 301      

Tập 302      

Tập 303      

Tập 304      

Tập 305      

Tập 306      

Tập 307      

Tập 308      

Tập 309      

Tập 310      

Tập 311      

Tập 312      

Tập 313      

Tập 314      

Tập 315      

Tập 316      

Tập 317      

Tập 318      

Tập 319      

Tập 320      

Tập 321      

Tập 322      

Tập 323      

Tập 324      

Tập 325      

Tập 326      

Tập 327      

Tập 328      

Tập 329      

Tập 330      

Tập 331      

Tập 332      

Tập 333      

Tập 334      

Tập 335      

Tập 336      

Tập 337      

Tập 338      

Tập 339      

Tập 340      

Tập 341      

Tập 342      

Tập 343      

Tập 344      

Tập 345      

Tập 346      

Tập 347      

Tập 348      

Tập 349      

Tập 350      

Tập 351      

Tập 352      

Tập 353      

Tập 354      

Tập 355      

Tập 356      

Tập 357      

Tập 358      

Tập 359      

Tập 360      

Tập 361      

Tập 362      

Tập 363      

Tập 364      

Tập 365      

Tập 366      

Tập 367      

Tập 368      

Tập 369      

Tập 370      

Tập 371      

Tập 372      

Tập 373      

Tập 374      


Kinh Vô Lượng Thọ quyển 1

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 2

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 3

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 4

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 5

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 6

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 7

Kinh Vô Lượng Thọ quyển 8 (quyển 8 kết thúc tại tập 160)