Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng lần thứ 10 tại Singapore Thời gian: 1998 - 2006
Đọc văn bản:
Tải Word: