/ 20
892

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập

中峰三時繫念法事全集

Zhong feng san shí xì niàn fă shì quán jí

 

Bị chú: Đây là nghi thức Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự dựa theo bản in chính thức của Tịnh Tông Úc Châu Học Hội ấn hành năm 2000. Nghi thức cúng Ngọ được cử hành trước khi tiến hành pháp sự này là một nghi thức riêng, chứ không phải chúng tôi cố tình lược bỏ nghi thức Cúng Ngọ.


Đàn tràng nên bày đối diện với bàn thờ vong. Trên tòa bày tượng Phật tiếp dẫn. Bày đầy khắp hương, hoa, đèn, đuốc, kiền chùy [1], hai cái dẫn khánh. Ngoài ra còn bày pháp tọa nghênh thỉnh. Đại chúng tụ tập, gióng trống. Trai chủ lễ thỉnh xong. Người giữ pháp khí đánh pháp khí nghênh thỉnh. Lần lượt đánh hai cái dẫn khánh bốn lần, đại chúng đối diện vái nhau, rồi hướng về Phật xá một xá. Trai chủ đốt hương xong, người cầm pháp khí đi trước, trai chủ theo sau đến chỗ nghênh thỉnh. Những người giữ pháp khí đứng đối diện nhau trước pháp tòa. Trai chủ cắm hương vào lư hương, hướng về pháp sư lạy một lạy. Đánh pháp khí bốn lần. Đối diện nhau xá rồi hướng về Phật xá xong, xoay mình đi ra ngoài. Pháp sư đi sau người cầm dẫn khánh. Trai chủ theo sau. Đến trước đàn đứng nghiêm, cử bài Hương Tán như sau:


1. Hương Tán (香讚 - xiang zàn)


Giới định chân hương,

定真香

Jiè dìng zhen xiang


Phần khởi xung thiên thượng,

起衝天上

Fén qĭ chong tian shàng


Đệ tử kiền thành,

子虔誠

Dì zi qián chéng


Nhiệt tại kim lư phóng,

在金爐放

Rè zài jin lú fàng.


Khoảnh khắc nhân uân[2],

Qĭng kè yin yun


Tức biến mãn thập phương.

遍滿十方

Jí biàn măn shí fang


Tích nhật Da Du,

日耶輸,

Xí rì Ye Shu


Miễn nạn tiêu tai chướng.

免難消災障。

Miăn nán xiao zai zhàng


Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

無香雲蓋菩薩摩訶薩

Nán mó Xiang Yún Gài pú sà mó he sà


(Giới định chân hương,

Đốt xông tận trời thẳm,

Đệ tử kiền thành,

Thắp đặt trong lư vàng,

Khoảnh khắc khói cuồn cuộn,

Tỏa khắp mười phương,

Xưa bà Da Du,

Thoát nạn tiêu tai chướng.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát)


Xướng xong, sư bạch:


Giác hải hư không khởi,

海虛空起

Jué hăi xu kong qĭ.


Sa Bà nghiệp lãng lưu,

娑婆業浪流

Suo pó yè làng liú.


(Vị chủ lễ xướng)


Nhược nhân đăng bỉ ngạn,

若人登彼岸

Ruò rén deng bĭ àn,


(Đại chúng hòa)

Cực Lạc hữu quy châu.

極樂有歸舟。

Jí Lè yǒu gui zhou


(Biển giác khởi hư không,

Sa Bà sóng nghiệp trào,

Ai muốn lên bến giác,

Cực Lạc sẵn thuyền về)


Đại chúng niệm Phật, đến trước bàn linh, xướng [nam mô] Thanh Lương Địa [Bồ Tát], tụng Tâm Kinh, chú Vãng Sanh, xướng Liên Trì Hải Hội, hồi hướng xong, pháp sư bèn nói pháp ngữ.


Nam mô A Di Đà Phật.

南無阿彌陀佛

Nán mó A mi tuó fó


Xướng Phật hiệu này, đến trước bài vị, bèn xướng tiếp


Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

南無清地涼菩薩摩訶薩

Nán mó Qing dì liáng pú sà mó he sà


2. Tâm Kinh

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

南無般若會上佛菩薩

Nán mó Buó Ré huì shàng fó pú sà


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Nguồn: www.niemphat.net

/ 20