Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Phần Giảng Ký

中峰三時繫念法事全集講記

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phần 1     
Phần 2     
Phần 3     
Phần 4     
Phần 5     
Phần 6     
Phần 7     
Phần 8     
Phần 9     
Phần 10   
Phần 11   
Phần 12   
Phần 13   
Phần 14   
Phần 15   
Phần 16   
Phần 17   
Phần 18   
Phần 19   
Phụ Lục