TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM PHÁP SỰ TOÀN PHẦN GIẢNG KÝ 中峰三時繫念法事全集講記 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

5.678
/ 20
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Trung Phong Toàn Tập Pháp Sự Giảng Ký quyển Thượng (dạng PDF)
Trung Phong Toàn Tập Pháp Sự Giảng Ký quyển Hạ (dạng PDF)
Nghi Thức Trung Phong Pháp Sự (chữ Hán, phiên âm Hán Việt và phiên âm Pinyin)

Xem Video Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập 114 tập (Pháp Sư Minh Nhẫn dịch)