/ 15
519

Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mĩ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ

Tập 6A 6B

Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.

Thời gian: Ngày 16 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong.

(Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4, khi ngài ở độ tuổi gần 90, vẫn rất minh mẫn, giải tường tận nguyên lý nguyên tắc Tịnh Độ)

Các vị pháp sư! Các vị đồng tu xin mời ngồi! Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo.

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn.

 A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn,

A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật đà lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già chư chúng trung tôn.

Mời Xem “Đại Kinh Khoa Chú” tờ thứ 151, xem từ hàng thứ ba,  thứ tư, hai hàng này,bên trên có nêu số tự là lần thứ nhất chúng ta dùng chú giải của Niệm Lão tỉ mỉ giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, ở trong khái yếu tiết lục ra.Chú giải phía sau là nguyên văn, cho nên chúng ta đem cái tiết lục này đọc qua một lần.Chúng ta học tập nguyên văn:

“bổn kinh hưng khởi nhân duyên, diệc phục như thị”[1].

Nhưtrên kinhPháp Hoa” “Hoa Nghiêm” đã nói “vi nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế”[2]. Còn thì ở đây liền nói đến “Xưng tán Tịnh Độ, Phật nhiếp thọ Kinh, bộ kinh này không có được lưu thông, đây chính là A Di Đà Kinh doĐại sư Huyền Trang dịch.Hiện tại chúng ta đang lưu thông là bổn của ngài Cưu Ma La Thập, mọi người đọc được quen rồi,ngài La Thập dịch được hay. Cái quyển này pháp sư Huyền Trang dịch hoàn toàn y theo nguyên văn, không có tăng giảm, gọi là trực dịch.Còn Ngài Đại sư La Thập phiên dịch là dịch ý, ý nghĩa thì hoàn toàn nói được chính xác, còn ngôn ngữ văn tự là Trung văn, không phải Ấn Độ, cho nên người Trung Quốc xem thấy bình đẳng hoan hỉ, cho nên đến ngày nay vẫn là lưu thông bổn dịch của Ngài La Thập.

Trong bổn A Di ĐÀ Kinh do Đại sư Huyền Trang dịch có một câu kinh văn như vầy:“ngã quán, như thị lợi ích an lạc, đại sự nhân duyên, thuyết thành đế ngữ”[3].Nguyên văn của câu nói này cùng ý nghĩa ngữ khí trên “Hoa Nghiêm” “Pháp Hoa” đã nói gần như đều hoàn toàn giống nhau. “Hoa Nghiêm” là Viên giáo nhất thừa, “Pháp Hoa” cũng là Viên giáo nhất thừa, vậy thì bộ kinh này đã nói cùng “Hoa Nghiêm”“Pháp Hoa” không gì khác, nên đương nhiên cũng là Viên giáo nhất thừa.

Vào thời xưa khi Thế Tôn ở đời nói kinh điển này có người được thọ dụng. “Hoa Nghiêm” là Thế Tôn vì chúng ta mà thị hiện ở trong định “Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”, nói ra cảnh giới họ ngộ nhập, nói được tường tận,đó chính là “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”.

Vậy chúng ta xem tiếp Đại Sư Huệ Năng khai ngộ, ngài không phải ở trong định, ngài là nương tâm thanh tịnh bình đẳng giác, nghe pháp khai ngộ,Ngũ Tổ lão hòa thượng biết được việc này.Ở Hoàng Mai 8 tháng, ngài đạt được thanh tịnh bình đẳng giác, có tư cách nghe Phật pháp đại thừa, vào canh ba nửa đêm Ngũ Tổ giảng cho ngài nghe “Kinh Kim Cang”, đại khái là giảng đến một phần tư, khi giảng đến câuƯng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, ngài liền khai ngộ.

“Ưng vô sở trụ” là cái gì? Trong tâm vắng lặng, thanh tịnh.Chính là thanh tịnh nhất định giác.Không trụ sắc, không trụ không, không trụ thế pháp cũng không trụ Phật pháp,vắng lặng thanh tịnh gọi là “vô sở trụ”. Còn“Sanh tâm” là sanh cái tâm chân chánh giác ngộ, chân chánh giác ngộ là không nhiễm một trần. Vậy thì kiến tánh rồi.“Minh tâm kiến tánh, Đại triệt đại ngộ” chính là thực tiễn “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”,cảnh giới của ngài ngay lúc đó chính là cảnh giới ở trên kinh Phật nói ra hai câu nói này.Cho nên ngài liền đem cảnh giới của ngài nói ra, đây chính là báo cáo của ngài, tâm đắc của ngài “nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt(bất sanh bất diệt, vạn pháp nhất như, vạn pháp bình đẳng), vốn tự đầy đủ,(không thiếu thứ nào)”,ngài nói lời thành thật.Chúng ta làm cho rõ ràng làm cho tường tận rồi, có thể thể hội được cái ý nghĩa này “ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm”.

/ 15