/ 600
1.135

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 567

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 30.08.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, Trang 747, hàng thứ nhất.

Di Đà Yếu Giải nói: “Đồng cư Tịnh độ là tăng thượng thiện nghiệp sở cảm”, câu này là đại sư Ngẫu Ích nói.

Bên dưới là chú giải của Hoàng Niệm Tổ: “Lấy niệm niệm tức Phật, làm thân nhân duyên thành Phật. Tịnh niệm liên tục, là đẳng vô gián duyên. Dùng Phật hiệu làm cảnh sở duyên, là sở duyên duyên. Nói tăng thượng, tổng nhiếp ba duyên trước, có lực ích lớn”. Ở đây nói đến những điều Pháp tướng tông nói: Tứ duyên sanh pháp. Bất cứ một pháp nào sanh khởi đều có duyên, nhân vốn đầy đủ trong A lại da thức. Chúng ta dùng thực vật để nói sẽ rất dễ hiểu: Ví dụ chúng ta muốn trồng đào, hạt giống cây đào là thân nhân duyên. Hạt đào, thực tế mà nói nếu đặt nó ở trong bình pha lê, nó vĩnh viễn không khởi tác dụng, đó chính là gì? Nó chỉ có thân nhân duyên, nó thiếu các duyên khác. Đối với thực vật mà nói, quan trọng nhất là tăng thượng duyên, nó có sở duyên duyên, còn có vô gián duyên. Duyên của sở duyên, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên đều là bản thân vốn có đủ. Hạt trong quả đào, nó hy vọng có thể mọc lên cây đào, đây đều là một loại duyên của sở duyên. Mà sức mạnh này cũng không thể gián đoạn, nếu gián đoạn nó không thể trưởng thành. Nên bản thân nhất định phải có ba loại duyên này, thực tế mà nói ba loại duyên này tất cả chúng sanh đều có.

Trước đây chúng ta chia nó thành ba phần, một phần là tâm pháp, một phần là sắc pháp. Như vật chất là sắc pháp, sắc pháp, hai loại duyên này quý vị không nhìn thấy. Hiện nay chúng ta biết nói có, vì sao vậy? Vì sắc và tâm vĩnh viễn không tách rời nhau. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta rất rõ ràng, chính là một vi trần, vi trần là sắc pháp, trong sắc pháp có tâm, có thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức là tâm pháp. Sắc và tâm vĩnh viễn không rời nhau, nên toàn thể vũ trụ, tất cả đều là có cơ thể. Cũng chính là nói nó là sống, nó không phải chết. Bất luận là vật chất, thực vật, khoáng vật, cho đến điện tử, hạt căn bản. Hiện nay gọi là lượng tử, tiểu quang tử, cũng không ngoại lệ, điều này gần đây mới phát hiện được. Do đó, tất cả pháp sanh ra, đều không rời bốn duyên này, tâm pháp là rõ ràng nhất. Ví dụ hạt đào cần tăng thượng duyên, tăng thượng duyên là đất đai, phân bón, ánh sáng, không khí, nước. Những thứ này đều đầy đủ, nó sẽ sinh trưởng vô cùng tốt, tương lai khai hoa kết trái, duyên đầy đủ.

Bây giờ chúng ta từ tâm pháp mà nói, như trong kinh nói: Chúng ta có hạt giống của Phật, đây là thân nhân duyên. Đức Phật nói: Tất cả chúng sanh vốn là Phật, đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, đây chính là thân nhân duyên. Tất cả chúng sanh bao gồm thực vật, bao gồm khoáng vật. Chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói đến, các kinh khác không nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”. Hữu tình, ngày nay chúng ta gọi là sinh vật, vô tình thì sao? Phi sinh vật, không phải sinh vật, không phải sinh vật đều là khoáng vật. Thực vật đều là sinh vật, thực vật nó sẽ sanh trưởng, khoáng vật không như vậy. Một hạt cát trên bãi biển không sanh trưởng, viên đá cũng không sanh trưởng, đó là khoáng vật. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: Tình và vô tình đồng viên chủng trí, đồng viên chủng trí là gì? Thành Phật. Sinh vật thành Phật, chúng ta thấy không có vấn đề gì. Khoáng vật thành Phật, chúng ta thấy có vấn đề rồi, sao khoáng vật có thể thành Phật? Đến bây giờ chúng ta mới hiểu, thì ra trong khoáng vật có thọ tưởng hành thức. Nó biết, nó có thể thấy, có thể nghe, biết ý của chúng ta, nghĩa là ý niệm của chúng sanh hữu tình, nó đều biết được hết. Hữu tình chúng sanh, chúng ta nói bao gồm cả sinh vật, thì quá nhiều.

Bởi thế hiện nay chúng ta nghĩ đến toàn thể vũ trụ đích thực như là một tấm lưới vô cùng tinh vi mật thiết_Lưới điện. Quý vị không nhìn thấy nó, nhưng nó tồn tại.

Thân thể chúng ta, không những thân thể, mỗi tế bào, mỗi hạt cát trong khoáng vật, nó có phóng xạ chăng? Phóng xạ, vì sao vậy? Vì sự tồn tại của tất cả mọi vật chất đều thuộc về dao động, dao động chính là phóng xạ, nó có tần suất. Giới khoa học nói rằng: Tần suất chậm sẽ biến thành khoáng vật, thuộc về loại này; tần suất nhanh, nó biến thành như da thịt thân thể của chúng ta; nhanh hơn nữa biến thành sóng điện, sóng quang, sóng điện vô tuyến, nó biến thành những thứ này. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, là ý niệm đang chấn động, ý niệm đang động, ý niệm này không phải vật chất, khởi tâm động niệm. Nhưng hiện tượng vật chất, thân thể nhục thể này của chúng ta, mỗi tế bào cũng đang động, tần suất động đích thực khác nhau. Tần suất móng tay của chúng ta chậm, tần suất của nhục thể nhanh, tần suất máu huyết bên trong thân thể nhanh, tần suất xương cốt chậm, nó đều đang động. Đến toàn bộ sơn hà đại địa, không có thứ nào không động.

/ 600