/ 600
570

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 415

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 16.05.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 521, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu: “Ngẫu Ích Yếu Giải vân”, bắt đầu xem từ đó.

Trong Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích nói: “thập vạn ức độ, bất xuất ngã hiện tiền nhất niệm tâm tánh chi ngoại, dĩ tâm tánh bổn vô ngoại cố, hựu trượng tự tâm chi Phật lực tiếp dẫn, hà nan tức sanh.”

Bài trước chúng ta học đến đoạn này, đây là phần mở đầu của một đoạn, tiếp tục chúng ta vẫn đơn giản lặp lại những lời này của Ngẫu Ích đại sư một lần nữa.

Đoạn này cũng giải thích vấn đề người niệm Phật thấy Phật, trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “nhớ Phật niệm Phật hiện tại, tương lai, nhất định gặp Phật”. Có phải thực sự gặp Phật chăng? Vì sao gặp Phật? Trong rất nhiều kinh luận cũng bàn đến vấn đề này, tuyệt đại đa số người niệm Phật rất có khả năng trong đời này sẽ nhìn thấy Phật hai lần. Hai lần này đều là hiện tại thấy Phật, sau khi vãng sanh là tương lai thấy Phật. Chúng ta chỉ hỏi về hiện tại thấy Phật này. Hiện tại thấy Phật, thông thường, đây vẫn là đại đa số, đều là trước lúc vãng sanh vài ngày, có người trước một tuần nhìn thấy Phật. Phật đến nói với họ lúc nào đến tiếp dẫn họ, tức là dự báo trước cho họ. Lúc này có người trong mộng thấy Phật, có người giống mộng mà không phải mộng thấy Phật. Họ sẽ khẳng định họ thật sự nhìn thấy.

Lần thứ hai chính là lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, không những nhìn thấy Phật, mà còn nhìn thấy bên cạnh Phật đi theo rất nhiều người. Nếu như phẩm vị của quí vị cao, quí vị sẽ nhìn thấy rất nhiều Phật cùng đến với Phật A Di Đà hoan nghênh quí vị đến Thế giới Cực Lạc. Tình hình này, tôi nghĩ có hai khả năng, bởi vì tôi chưa thấy chư vị cổ đức có những giải thích tường tận về vấn đề này. Loại thứ nhất là hóa Phật của Phật A Di Đà. Phật đích thực có năng lực dùng vô lượng vô biên hóa thân phân thân, để trang nghiêm hình ảnh này. Giống như trước đây chúng ta đọc đến thượng phẩm thượng sanh có vô lượng hóa Phật, cùng Phật đến đón quí vị. Thượng phẩm trung sanh thì có một ngàn đức hóa Phật. Thượng phẩm hạ sanh thì có 500 đức hóa Phật. Đây là biến hóa của Phật A Di Đà, đối với chư Phật và đại Bồ Tát điều này không phải là việc khó khăn, nhẹ nhàng dễ dàng, các ngài làm được. Một kiểu khác, tôi đã nghĩ đến, cũng có khả năng là chư Phật phương khác. Hôm nay quí vị vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc, mười phương chư Phật đều nhận được thông tin này, Chư Phật Như Lai hữu duyên với quí vị, họ cũng có thể cho hóa Phật đi theo Phật A Di Đà đến tiếp dẫn quí vị. Vì sao vậy? Vì quí vị có duyên với họ. Tức là trong kiếp quá khứ chúng ta từng ở nơi quốc độ của Đức Phật này cùng nhau tu tập. Cho nên có duyên với Phật, chúng ta trong quá khứ vô lượng kiếp đến nay, tuyệt đối không phải chỉ sanh ra trên trái đất này, ngày nay nói người ngoài hành tinh, rất nhiều thế giới tinh cầu chúng ta đều từng ở đó. Cho nên duyên của chúng ta rất rộng, chư Phật trong những thế giới đó, không ai không hoan nghênh quí vị đến Thế giới Cực Lạc. Đến Thế giới Cực Lạc đích thực đáng được mọi người chúc mừng. Vì sao vậy? Đó chính là chúc mừng quí vị trước, vì quí vị đến Thế giới Cực Lạc tu hành, chắc chắn thành Phật, hơn nữa một đời thành. Điều tốt nhất ở Thế giới Cực Lạc chính là thọ mạng vô lượng. Tu học có thể tiếp tục không ngừng, cho nên thành tựu rất nhanh.

Niệm Lão sau khi nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta, trích dẫn Sớ Sao của Liên Trì đại sư, Viên Trung Sao của U Khê đại sư, Yếu Giải của Ngẫu Ích đại sư để chứng minh sự việc này, là quá khứ chư vị tổ sư đều đã khẳng định rồi, giúp chúng ta xây dựng niềm tin. Pháp thế gian xuất thế gian có thể thành tựu hay không, điều kiện đầu tiên là tín tâm. Không có tín tâm nhân duyên này quí vị sẽ không có nữa. Cho nên tín tâm phải kiến lập, nguyện tâm phải kiến lập, thật muốn đi! Nên ở đây Ngẫu Ích đại sư nói rất hay. “Mười vạn ức độ, không ra ngoài một niệm tâm tánh hiện tại của ta”.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh A Di Đà: Thế giới Cực Lạc cách nơi này của chúng ta bao xa? Mười vạn ức Phật quốc độ. Đầu tiên chúng ta phải biết một quốc độ Phật lớn bao nhiêu? Điều này phải hiểu được. Trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều, cũng nói rất rõ, tức là phạm vi giáo hóa của một Đức Phật sau khi thành Phật.

/ 600