/ 600
920

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 413

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Bình Minh

Thời gian: 15.05.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_Hồng Kông


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 516, hàng thứ bảy, bắt đầu xem từ đầu hàng.

“Lại ở Trung phẩm trong Quán Kinh nói ba loại vãng sanh, đều không nói phát tâm bồ đề. Sau khi vãng sanh Cực lạc sở chứng đều là Quả vị Thanh văn thừa. Như trung phẩm thượng sanh, hoa khai liền đắc quả A la hán. Trung phẩm trung sanh bảy ngày hoa khai, liền đắc Tu đà hoàn, qua nữa kiếp sau, thành A la hán. Trung phẩm hạ sanh cũng sau bảy ngày đắc Tu Đà hoàn. Nhưng phải qua một tiểu kiếp mới thành A la hán, đều là Thánh quả Tiểu thừa.”

Niệm Lão trích dẫn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói về ba loại vãng sanh ở trung phẩm. Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Tương đương với trung bối trong Tam bối của kinh này. Trong kinh này tam bối đều có phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Trong Quán Kinh không có những văn tự như thế này. Trung tam phẩm đều không nói phát tâm bồ đề. Sau khi sanh về Thế giới Cực Lạc, quả chứng được đều là quả Thanh văn, quả Tiểu thừa. Chúng ta biết rằng, ba phẩm ở trung bối, vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đều là cõi Phương tiện hữu dư. Hạ bối là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Thượng bối tam phẩm là cõi Thật báo trang nghiêm, thực sự không giống nhau.

Nói chung người tu Tịnh Độ căn tánh không tương đồng, tập khí tu hành từ vô thỉ kiếp đến nay cũng không tương đồng, chiêu cảm quả báo đương nhiên không giống nhau. Ở đây, chúng ta nên chú ý đến cảm ứng tu nhân của mỗi người. Nếu như đạt được bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì, vậy thì khác nhau rồi. Bởi vì trong 48 nguyện, nguyện văn của nguyện thứ 20 có: phàm là người vãng sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, không nói “ngoài trung tam phẩm ra”, không nói vậy, cũng không nói “ngoài hạ tam phẩm ra”. Từ đó cho thấy, hạ phẩm hạ sanh, sanh đến Thế giới Cực Lạc, cũng được 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì, vừa thêm Phật nguyện thì đều thành A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí Bồ Tát là địa vị nào? Là địa vị thượng tam phẩm, thượng bối vãng sanh. Đó là nói thô, lược nói, nếu như nói kỉ cũng giống như trong Kinh Hoa Nghiêm vậy, trong thượng bối vãng sanh là 41 vị pháp thân đại sĩ. Đó không phải là tam bối, tứ thập nhất bối: thập trú, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, Đẳng giác. Người đạt những quả vị này ở Thế giới Cực Lạc trú ở cõi Thật báo trang nghiêm. Nhưng Thế giới Cực Lạc, và những thế giới khác không giống nhau. Nó tuy có tứ độ tam bối cửu phẩm, trên lý thì có, mà trên sự, trên sự nhìn không thấy. Trên sự họ là thế giới bình đẳng, đại chúng đều có thể tụ hội cùng một nhà. Điều này không thể không biết. Tức là nói người ở thượng thượng phẩm và người ở hạ hạ phẩm, cùng đi học trong một lớp học. Ngày ngày gặp mặt, giờ giờ gặp nhau. Đây là điều không thể có trong tất cả quốc độ của chư Phật, chỉ có ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Điểm này không thể không biết.

Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão, ông nói: “nếu trung phẩm thượng sanh” – đưa ra một ví dụ để nói – “hoa khai tức đắc quả A la hán”, tương đương với thế gian này của chúng ta, Thanh văn trong Tứ thánh pháp giới, siêu việt sáu cõi rồi, sáu cõi là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Siêu việt sáu cõi đương nhiên họ ở cõi Phương tiện hữu dư. Đây là trung phẩm thượng sanh. Đến nơi đó hoa nở thấy Phật. Nhưng trung phẩm trung sanh vãng sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, vẫn phải bảy ngày hoa mới nở. Lúc hoa nở họ không phải là A la hán, họ là Tu đà hoàn. Là sơ quả trong Tiểu thừa. Đích thực họ là Thánh nhân, họ không phải là phàm phu. Trải qua nửa kiếp nữa mới thành A la hán. Căn tánh của họ không bằng trước đây. Nhưng trung phẩm hạ sanh cũng là sau bảy ngày hoa khai đắc quả Tu đà hoàn. Người trung phẩm trung sanh, nửa kiếp liền thành A la hán. Người trung phẩm hạ sanh phải qua một tiểu kiếp mới thành A la hán.

Vậy chúng ta cũng biết rồi, ở trước nói nửa kiếp là nửa tiểu kiếp, không phải là đại kiếp, là tiểu kiếp thành A la hán, đều là thánh quả Tiểu thừa. Trong thế giới ta bà của chúng ta, Tứ thánh pháp giới, chúng ta liền biết tứ thánh pháp giới là cõi Phương tiện của Phật Thích Ca Mâu Ni. Lục đạo là cõi Phàm Thánh Đồng Cư của Phật Thích Ca Mâu Ni.

/ 600