/ 18
692

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Quán Thế Âm Bồ Tát

Nhĩ Căn Viên Thông Chương

Tập 8

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn

Biên tập: Minh Tâm


Xin mở kinh ra, trang 148, hàng thứ hai: “Nhược chư chúng sanh, dục thân tự tại, phi hành hư không, ngã ư bỉ tiền, hiện đại tự tại thiên thân, nhi vi thuyết pháp, linh kỳ thành tựu”. Đây là đoạn thứ tư trong 32 ứng.

Trời đại tự tại là nói đỉnh trời sắc giới, bình thường cũng gọi là trời ma hê thủ la, thông thường chúng ta gọi là thế giới Ta Bà, nói đến đây là dừng, vì đi lên trên là trời tứ không, thiên nhân trời tứ không không có sắc tướng. Nói cách khác là có hình tướng, đến đây là cao nhất, cực hạn, đây là đỉnh trời của trời tứ thiền.

Trong tam giới, phước báo lớn nhất là trời đại tự tại. Trong nhà Phật thường nói đến tam tai, đặc biệt là nói đại tam tai. Đại tam tai là nói thủy tai, hỏa tai, phong tai. Phong tai có thể làm hư hoại trời tam thiền, trời tứ thiền tam tai này đều không đạt đến. Nghĩa là hỏa tai, thủy tai, phong tai đều không có, người ở đây phước báo lớn nhất.

Do đây có thể biết, thế gian có rất nhiều tai họa tự nhiên, như ở khu vực Đài Loan này, có động đất, có gió lốc, có sóng thần. Đây đều là những tai họa thiên nhiên, những thiên tai này cũng là do chúng nghiệp chiêu cảm không phải ngẫu nhiên, là nghiệp lực chúng sanh chiêu cảm nên.

Chúng sanh trong tam thiền cũng không tránh khỏi thiên tai do nghiệp cảm gây ra. Đến tứ thiền định công sâu hơn, có thể khắc phục mọi tập khí phiền não, mà không khởi hiện hành. Bởi vậy tất cả thiên tai tự nhiên này nó cũng không có, trong tam giới tứ thiền phước báo lớn nhất. Phương pháp tu hành của họ là lấy tứ thiền, tứ vô lượng tâm làm tu nhân, tứ vô lượng tâm là nói từ bi hỷ xả. Trong tam giới lục đạo chúng ta có thể nói, thiên nhân tứ thiền, đặc biệt là trời ma hê thủ la, họ thực hiện bốn chữ từ bi hỷ xả này một cách viên mãn, vì thế họ được thân tâm tự tại, “phi hành hư không”. Chúng ta thấy trời đại tự tại đúng là tự tại, danh đúng như tướng.

Chúng ta chẳng phải không muốn tự tại, mỗi người đều muốn bản thân ở thế gian này được tự tại, tự tại trong Phật pháp gọi là giải thoát. Tự do tự tại, khiến tất cả đều không có chướng ngại, đây mới được tự tại. Không phải không đạt được tự tại, hay nói cách khác mỗi người đều có thể đạt được. Nhưng chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý trong này, phải biết tu nhân chứng quả của nó, làm sao để tu nhân này? Làm sao chứng được quả báo đại tự tại này? Đây là nói người tu tứ thiền, tứ vô lượng tâm sắp được thành tựu, chỉ kém một chút nữa là thành tựu. Lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm liền thị hiện thân của trời đại tự tại để chỉ điểm họ, khiến họ chứng được cảnh giới này. Đây chính là thiên nhân trời tứ thiền, đoạn tiếp theo nói về thiên đại tướng quân.

“Nhược chư chúng sanh, ái thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, ngã ư bỉ tiền, hiện thiên đại tướng quân thân, nhi vi thuyết pháp, linh kỳ thành tựu”. “Thiên đại tướng quân” thông thường đều chỉ trời tứ vương, trời tứ vương hiện ra tướng này chính là thân tướng quân.

Chẳng hạn như chúng ta ở trong ngôi tự viện này, quý vị đến đó, vừa vào cửa chính là điện thiên vương. Trong điện thiên vương thờ phụng tứ đại thiên vương, thân tướng này là hiện thân tướng của tướng quân. Thế gian có một số người không hiễu rõ lại xem họ là tứ đại kim cang, thực tế là tứ đại thiên vương chứ không phải tứ đại kim cang.

Hàng chúng sanh này, họ có tập khí là thích thống lãnh quỷ thần, thống lãnh đại chúng, họ có tập khí này. Tục ngữ thế gian gọi đây là người có lòng ham muốn lãnh tụ rất cao, họ thích quyền thế, thích địa vị của một người lãnh đạo. Trong nhà Phật có thể tu được quả báo này, đúng như câu đệ tử Phật môn, có cầu tất ứng. Quý vị hy vọng đời sau được làm quốc vương, hy vọng tương lai làm thiên vương, chỉ cần nỗ lực tu học đều có thể mãn nguyện.

Ngoài tứ thiên vương, chúng ta gọi là ngoài thiên tướng quân, còn có Bồ Tát Vi Đà. Ngài cũng hiện thân tướng quân, mà còn hiện “thiên đại tướng quân”, cũng là thân thiên tướng quân. Đây là thống lãnh tám bộ quỷ thần, điều này trong kinh Phật nói rất rõ ràng. Họ cứu hộ tất cả chúng sanh quốc độ, cho nên ở bốn phương của trời đao lợi, đây là tầng thấp nhất trong trời dục giới. Ở trước nói, trời đại tự tại là tầng cao nhất trong trời sắc giới. Còn đây là tầng trời thấp nhất, cũng có nguyện vọng này, họ sắp thành tựu. Khi sắp thành tựu, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng có thể giúp họ mãn nguyện.

/ 18