PS Tịnh Không

PS Tịnh Không - CS Thanh Trí đọc
10 Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát và Khai Thị Phật Thất
10 Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - PS Tịnh Không 160kbps
10 Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền - PS Tịnh Không 64kbps
Bài Giảng Về Nét Chính Yếu Của Thuyết A Di Đà (Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký)
Bàn Về Hiếu Đạo - PS Tịnh Không
Căn Nguyên Của Tai Nạn và Bệnh Tật - PS Tịnh Không
Chia Sẻ Về Bí Mật Của Niệm Lực - HT Tịnh Không
Chuyển Đổi Cảnh Giới
Cuộc Đối Thoại Tâm Linh Giữa Ái Quang Tâm Ngữ và Pháp Sư Tịnh Không
Cương Lĩnh Tịnh Tông 128kbps
Cương Lĩnh Tịnh Tông 32kbps
Cương Lĩnh Tịnh Tông 64kbps
Công Đức Niệm Phật - HT Tịnh Không 160kbps
Công Đức Niệm Phật - HT Tịnh Không 64kbps
Cảm Ứng Thiên - HT Tịnh Không (DPA) 128kbps
Cảm Ứng Thiên - HT Tịnh Không (DPA) 32kbps
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Hóa Giải Xung Đột Khôi Phục Hòa Bình - Bàn Về Phục Hưng Giáo Dục Luân Lý Đạo Đức 128kbps
Hóa Giải Xung Đột Khôi Phục Hòa Bình - Bàn Về Phục Hưng Giáo Dục Luân Lý Đạo Đức 64kbps
Học Phật Đúng Pháp 128kbps
Học Phật Đúng Pháp 64kbps
Tuyển Chọn Học Phật Vấn Đáp (Diệu Âm dịch) 128kbps
Tuyển Chọn Học Phật Vấn Đáp (Diệu Âm dịch) 64kbps
Học Tập Biểu Pháp Của Lão HT Hải Hiền
Học Tập Văn Hóa Truyền Thống Như Thế Nào - HT Tịnh Không 128kbps
Học Tập Văn Hóa Truyền Thống Như Thế Nào - HT Tịnh Không 32kbps
HT Hải Hiền - trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - HT Tịnh Không
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung chia nhỏ - HT Tịnh Không
Khai Thị Cho Đồng Tu Việt Nam
Khai Thị Chuyên Đề 1200 Đề Tài - HT Tịnh Không 128kbps
Khai Thị Chuyên Đề 1200 Đề Tài - HT Tịnh Không 32kbps
Khai Thị Chuyên Đề 1200 Đề Tài - HT Tịnh Không 64kbps
Khai Thị Phật Thất năm 2001 2002 2003
Khai Thị Phật Thất Trong Niệm Phật Đường
Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps
Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps
Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương
Kinh Lăng Nghiêm - Thanh Tịnh Minh Hối Chương 1992
Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps
Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa
Liễu Phàm Tứ Huấn - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Liễu Phàm Tứ Huấn - PS Tịnh Không 32kbps
Liễu Phàm Tứ Huấn - PS Tịnh Không 64kbps
Lược Giảng Đại Nguyện Di Đà lần 1
Lược Giảng Đại Nguyện Di Đà lần 2
Lời Pháp Vàng Ngọc - HT Tịnh Không 128kbps
Lời Pháp Vàng Ngọc - HT Tịnh Không 64kbps
Nghe Sư Phụ Nói 128kbps
Nhận Thức Phật Giáo - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật 128kbps
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật 64kbps
Niệm Phật Amituofo - HT Tịnh Không
Niệm Phật Tâm Ðịa Công Phu
Niệm Phật Thành Phật 128kbps
Niệm Phật Thành Phật 64kbps
Niệm Phật Thành Phật - PS Tịnh Không (PATL thu âm)
Niệm Phật Thành Phật - PS Tịnh Không DPA 128kbps
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - PS Tịnh Không
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Phát Đại Thệ Nguyện, Phẩm 6 Kinh Vô Lượng Thọ, Nhật Bản 2015 - HT Tịnh Không 32kbps
Phát Đại Thệ Nguyện, Phẩm 6 Kinh Vô Lượng Thọ, Nhật Bản 2015 - HT Tịnh Không 64kbps
Phẩm 6 Kinh Vô Lượng Thọ, Đài Loan 2015 - HT Tịnh Không 32kbps
Phẩm 6 Kinh Vô Lượng Thọ, Đài Loan 2015 - HT Tịnh Không 64kbps
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Đời Người - HT Tịnh Không
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (trọn bộ 149 tập)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 128kbps
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 64kbps
Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục
Tịnh Nghiệp Tam Phước - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Tịnh Nghiệp Tam Phước (Malaysia 2000) - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Tịnh Tông Nhập Môn
Tịnh Tông Nhập Môn - PS Tịnh Không (PATL dịch)
Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 128kbps
Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 32kbps
Tịnh Độ Vấn Đáp - PS Tịnh Không 128kbps
Tịnh Độ Vấn Đáp - PS Tịnh Không 64kbps
Vấn Đáp Học Phật
Bài Văn Phát Nguyện Sám Hối Với Tất Cả Oan Gia Trái Chủ
Vào Cửa Tịnh Tông 320kbps
Vào Cửa Tịnh Tông 32kbps
Văn Phát Nguyện Sám Hối - HT Tịnh Không 128kbps
Văn Phát Nguyện Sám Hối - HT Tịnh Không 24kbps
Xin Đừng Phá Thai Giết Con - PS Tịnh Không
Ý Thức Chuyển Đổi Cảnh Giới
Yêu Quý Sinh Mạng Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh - PS Tịnh Không 128kbps
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh - PS Tịnh Không 32kbps
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh - PS Tịnh Không 64kbps