PS Tịnh Không - CS Thanh Trí đọc

..
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị
Buổi Khai Thị tại Sydney
Cách Tu Học Lục Hòa Kính
Chấn Hưng Phật Giáo
Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực
Coi Trọng Nhân Quả
Cực Lạc Thù Thắng
Làm Thế Nào Để Cứu Vãn Phong Hóa Xã Hội
Đại Hội Hoằng Pháp tại Malaysia
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
Địa Ngục Biến Tướng Đồ
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý
Đoàn Kết Tôn Giáo, Khôi Phục Thế Giới Hòa Bình
Hiếu Thân Tôn Sư
Hộ Trì Phật Pháp
Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình
Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm
Khai Thị Hộ Niệm
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Vô Lượng Thọ (1994)
Kinh Vô Luợng Thọ (1998) (Giảng lần 10)
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý
Lời Di Huấn của Ấn Tổ
Lục Hòa Lục Độ
Mục Tiêu Chung Cực của Sự Học Phật
Nghệ Thuật Sống
Nhân Ái Hòa Bình
Nhận Thức Phật Giáo
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (trích Kinh Hoa Nghiêm)
Phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa
Phật Giáo Là Gì
Phật Học Vấn Đáp (2000)
Phật Học Vấn Đáp (2004)
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Sự Thật và Lý Luận Của Nhân Quả
Sự Thật và Lý Luận Của Sự Siêu Độ
Thành Phật Chi Đạo
Thanh Tịnh Phước Đức
Tịnh Ảnh Lục
Tịnh Nghiệp Tam Phước
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
Truyền Thọ Quy Y Tam Quy Ngũ Giới
Tứ Đại Thiên Vương
Tu Học Tự Tại Vãng Sanh
Tu Phước và Tu Huệ
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Quyển Hạ (liên tục)
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Quyển Hạ 32kbps
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Quyển Hạ 64kbps
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Quyển Thượng 32kbps
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Quyển Thượng 64kbps
Vì Sao Phải Đặc Biệt Chú Trọng Đến Đệ Tử Quy
Ý Nghĩa Chân Thật của Bổn Nguyện Niệm Phật