/ 12
209

CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI HÀI HÒA THUẦN THIỆN, THUẦN TỊNH

CÁI GỐC CỦA TU ĐỨC LẬP NGHIỆP

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC TẬP “ĐỆ TỬ QUY”

Tập 12

Tiến sĩ Chung Mậu Sâm chủ giảng, ngày 6 tháng 3 năm 2007

Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.

Các vị Đại đức đồng tu tôn kính, các vị bằng hữu, xin chào mọi người! Xin mời mọi người xem điểm lớn thứ sáu của "Đệ Tử Quy" là “Thân nhân”.

Phía trước chúng ta đã học phần đầu của "Đệ Tử Quy" là Hiếu, Đễ, Cẩn, Tín và Phiếm ái chúng. Đây đều là những khóa mục mà chúng ta phải thực hành. Chúng ta thật sự hy vọng đời này tu đức lập nghiệp thành tựu phẩm hạnh của Thánh Hiền, người học Phật thì mong muốn đời này có thể liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tịnh Độ. Đây đều là sự nghiệp lớn, muốn thành tựu được sự nghiệp lớn này thì Thầy tốt, bạn lành là nhân tố vô cùng quan trọng. Cho nên chương này nói về “thân nhân” (gần người nhân), người chân thật có lòng nhân đức, họ có trí huệ, có lòng yêu thương có thể giúp đỡ chúng ta đời này đạt được nguyện vọng thành Thánh thành Hiền. Xin xem điều thứ nhất, chương “Thân nhân” này phân thành bốn điều. Điều thứ nhất là:

“Cùng là người, khác tộc loại. Thô tục nhiều, nhân từ ít”

Ở đây nói “cùng là người”, mọi người chúng ta đều là người. Không những là người mà hơn nữa chúng ta thấy kỳ thực bổn tánh của hết thảy chúng sanh đều là giống nhau. Trong “Tam Tự Kinh” đã nói “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, không chỉ là người mà [tất cả] chúng sanh ban đầu đều là tánh bổn thiện, đều có trí huệ đức tướng của Như Lai như Phật đã nói, vì sao vậy? Bởi vì mỗi người chúng ta đều là chúng sanh do tự tánh biến hiện ra. Nói cách khác, mỗi người đều có tự tánh, đều thông tự tánh. Không chỉ là thông tự tánh mà hơn nữa tự tánh đều đầy đủ “Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, quả thực là đầy đủ. Vốn dĩ chúng ta không hề sai khác với Phật Bồ Tát với Thánh Hiền nhân, hiện tại vì sao lại nói “Khác tộc loại?” Vốn dĩ là giống nhau nhưng hiện nay lại khác nhau, vì sao vậy? Đó chính là vì như “Tam Tự Kinh” đã nói: “Tánh tương cận, tập tương viễn”, tập tánh khiến chúng ta bị phân loại. Có người thì thật sự thành Thánh Hiền, làm người quân tử, làm chánh nhân quân tử. Có người lại biến thành phàm phu tục tử, biến thành tiểu nhân, thậm chí biến thành người ác, tội nhân. Phật nói lục đạo chúng sanh trên từ cõi trời xuống đến dưới cùng là địa ngục, tộc loại này thực sự là khác nhau, nguyên nhân của sự khác nhau là ở chỗ phiền não tập khí của chúng ta. Phật gọi chung phiền não tập khí thành hai loại lớn, một loại là vọng tưởng, một loại là chấp trước, tức là chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước cho nên khác tộc loại. Vọng tưởng càng nhiều, chấp trước càng nặng thì tộc loại càng thấp. Trong lục đạo thì địa ngục là thấp nhất, đó là cõi vọng tưởng chấp trước nghiêm trọng nhất, hoàn toàn mê mất bổn tánh, không biết bổn tánh là Phật.

Chúng ta nhìn xem trên thế gian rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thật sự hiểu rõ bổn tánh là Phật chứ? Hiểu rõ bổn tánh là Phật thì họ nhất định sẽ có lòng tin đối với việc tiến đức tu nghiệp của chính mình. Chúng ta không có đủ lòng tin đối với việc tiến đức tu nghiệp của mình, đó là vì sao vậy? Hiểu không thấu triệt, không biết chính mình vốn dĩ là Phật. Điểm này là quan trọng nhất. Tin sâu chính mình thật sự có Phật tánh hơn nữa đầy đủ Phật tánh, không khuyết thiếu chút nào, không hề kém khuyết so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có thể lấy một ví dụ, ví dụ như chúng ta nói nhìn thấy tượng Phật, tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật rất trang nghiêm, hào quang sáng chói, còn chúng ta thì sao? Kỳ thực chúng ta cũng là tượng Phật, giống hệt với tượng Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao vậy? Là tượng Phật cùng đúc ra từ một loại khuôn. Nơi chế tạo tượng Phật họ đều dùng một loại khuôn, họ chế tạo ra rất nhiều tôn tượng Phật, những tượng Phật được chế tạo ra nhất định là giống nhau. Chúng ta khác với Thích Ca Mâu Ni Phật là vì tượng Phật này của chúng ta vẫn còn bị bọc trong khuôn, họ vẫn chưa mở khuôn ra, khuôn vẫn bao bọc ở bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều những vầng cỏ, khuôn đúc bao bọc rất chặt, vì sao vậy? Vì vẫn chưa định hình, cho nên bao bọc rất chặt nên chúng ta biến thành hình dạng như vậy. Phải biết bổn tánh của chúng ta là Phật, bên trong là như nhau, bên ngoài do nhiều lớp như vậy, nhiều lớp gì? Nhiều những thứ như khuôn đúc, những tảng cỏ vụn, bạn bỏ những thứ này đi, bỏ đi thì sẽ giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thôi.

/ 12