16329/03/2023, 08:51 30/03/2023, 22:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 28/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1200

“NÓI VỀ KINH A DI ĐÀ” ( PHẦN HAI )

Trong Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn vì chúng sanh có căn tánh khác biệt nên Phật phải nói ra nhiều pháp môn. Chúng sanh có căn tánh phù hợp với pháp môn nào sẽ tu học pháp môn đó. Điều này, giống bệnh nhân có bệnh, có cơ địa khác nhau nên thuốc cũng sẽ kê đơn thuốc khác nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Vì chúng sanh không tiếp nhận được pháp Nhất Thừa cho nên ta đành phải nói pháp Nhị Thừa và Tam Thừa”.

Có những người học Phật để cầu khỏe mạnh, sống lâu, tai qua nạn khỏi, rất ít người học Phật cầu giải thoát. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Thời kỳ Mạt pháp pháp môn Tịnh Độ thành tựu”. Chúng ta phải dùng câu “A Di Đà Phật” buộc chặt tâm vọng động của chúng ta. Đời này chúng ta có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta đã có những tấm gương tự tại vãng sanh như Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời niệm Phật, tự tại vãng sanh lưu lại toàn thân xá lợi. Hòa Thượng Tịnh Không một đời niệm Phật, chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Nhiều người tin vào những điều tà vạy, thích hưởng thụ “danh vọng lợi dưỡng”. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tu pháp môn nào của nhà Phật cũng tốt nhưng chúng ta phải tu Thập Thiện, phải giữ giới”.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại “Kinh A Di Đà”. Một thủa nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng với 1250 vị đại Tỳ kheo. Đây là pháp hội Thích Ca Mâu Ni Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, pháp hội có các vị Đại Bồ Tát, các vị Đại A-La-Hán, các vị Tỳ kheo, chúng Trời và người cùng đến lắng nghe. Một buổi nói pháp của Phật đều nhân thành tựu, pháp thành tựu, chúng thành tựu, lục chủng thành tựu. Buổi nói chuyện này không phải là hư cấu, giả tạo.

Lúc này, Phật nói với Trưởng Lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua mười muôn ức cõi nước Phật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong thế giới đó có vị Phật hiệu là Phật A Di Đà, hiện tại vẫn đang nói pháp”. Từ thế giới của chúng ta đến thế giới Cực Lạc cách mười muôn ức cõi nước. Ngay khi chúng ta vãng sanh thì Phật A Di Đà và Thánh Chúng sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Phật A Di Đà có thể biến ra vô lượng vô biên thân để đến tiếp dẫn chúng sanh. Hòa Thượng từng kể câu chuyện, một vị Pháp sư đến một vùng giảng pháp, sau khi giảng xong, nhiều người mời Pháp sư đến nhà của họ ăn cơm. Ngày hôm sau, nhiều người cùng khoe là vị Pháp sư đó đã đến nhà họ dùng cơm với gia đình họ. Một người chứng Tứ Thánh Quả thì họ đã có thể biến hóa ra được nhiều thân. Khi chúng ta vừa vãng sanh thì chúng ta đã có mặt ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Phật nói: “Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước đó tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những an vui, nên nước đó tên là Cực Lạc! Lại nữa Xá Lợi Phất cõi nước Cực Lạc có bảy hàng cây báu, bảy hàng lưới báu, bảy hàng lan can đều là bốn báu kết loại cuốn quanh. Lại nữa Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc có ao bảy báu, trong ao có nước bát công đức tràn đầy, dưới đáy ao trải bằng cát vàng, bốn bên bậc thêm đều là vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiện thành, bên trên có lầu đài cũng bằng vàng bạc, lưu ly, mã não trang trí. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe. Hoa sen xanh phát ra ánh sáng xanh, hoa sen vàng phát ra ánh sáng vàng, hoa sen đỏ phát ra ánh sáng đỏ, hoa sen trắng phát ra ánh sáng trắng, hương thơm của hoa tinh khiết. Thế giới Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy! Lại nữa Xá Lợi Phát, cõi Cực Lạc thường trổ nhạc trời, ngày đêm sáu thời hoa rụng, chúng sanh cõi đó buổi sáng thường dùng vạt áo đựng đầy diệu hoa đi cúng giường mười phương vạn ức Phật. Sau đó, họ trở về bổn quốc ăn cơm, đi kinh hành. Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy!”.

Đức Phật miêu tả chúng sanh ở thế giới Cực Lạc có đời sống vô cùng tự tại, đến giờ ăn họ cũng nghĩ đến việc ăn, đây là tập khí lâu đời của chúng sanh. Khi chúng sanh ở thế giới Cực Lạc nghĩ đến các món ăn thì các món ăn hiện lên đầy đủ, sau đó các Ngài nhận ra rằng, hiện tại mình không còn cần ăn nữa thì các món ăn biến mất. Chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có định lực rất cao, họ có thể biến năng lượng thành vật chất, khi không cần dùng nữa thì dùng vật chất đó biến thành năng lượng. Hiện tại, chúng sanh ở thế giới Ta Bà chỉ có thể dùng vật chất biến thành năng lượng. Những điều này, khoa học sẽ dần dần chứng minh được!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook