19329/03/2023, 08:51 30/03/2023, 22:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 29/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1200

“NÓI VỀ KINH A DI ĐÀ ( PHẦN BA )”

Hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại của “Kinh A Di Đà”. Tôi không giảng giải mà tôi chỉ lược thuật lại lời của Hòa Thượng. Trước đây, tôi cũng đã đọc “Kinh A Di Đà” nhiều lần, tôi cũng học thuộc nhưng tôi chỉ đọc ở trên miệng nên tôi không có thành tựu. Tổ Sư Đại Đức nói: “Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rất họng cũng uổng công”. Trong tâm chúng ta không có Phật thì chúng ta không thể có thành tựu. Phật pháp là nội học, chúng ta phải khởi tu từ nội tâm. Tâm chúng ta phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta thường chỉ làm trên hình thức chứ không phải thật làm nên chúng ta không có an vui, không được giải thoát.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng sanh ngày nay nếu không niệm Phật thì sẽ niệm tiền tài, danh lợi”. Cả cuộc đời Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta, khi Hòa Thượng vãng sanh mọi người đau buồn nhưng tôi vẫn khởi lên niềm hoan hỷ. Ngài đến thế gian này làm ra biểu pháp viên mãn, Ngài đã làm tròn sứ mạng của mình. Tôi phản tỉnh rằng chính mình cũng phải làm tròn sứ mạng của mình để tiếp nối sứ mạng mà Hòa Thượng đã làm. Có người nói với tôi, minh sư của họ 30 tuổi, minh sư của họ còn quá trẻ vẫn có thể bị “tài, sắc, danh, thực, thùy” cám dỗ. Chúng ta cần phải có thời gian tu hành, có thời gian trải nghiệm. Tôi dặn lòng, từ nay cho tới khi trút hơi thở cuối cùng, nếu còn có thể bò lên bục giảng thì tôi sẽ còn ngồi học. Khi Hòa Thượng đã già, giọng của Ngài không còn khỏe, nhưng Ngài vẫn nói từng câu rõ ràng để nhắc nhở hậu thế đề xướng giáo dục luân lý đạo đức. Những năm cuối đời, Hòa Thượng ít nhắc đến pháp môn niệm Phật vì ngày nay, người thế gian chỉ niệm Phật cho dễ coi, người có thể niệm Phật vãng sanh rất ít. Ngài cố gắng dạy họ làm người tốt để ít ra họ không phải rơi vào ba đường ác.

Phật nói: “Ta thấy được lợi ích nên nói ra lời này nếu chúng sanh nào nghe được thì phải phát nguyện sinh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, ngày nay ta tán thán công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Tây Phương thế giới có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh. Các vị Phật nhiều như cát sông Hằng, ở cõi nước của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: “Này các chúng sanh, phải nên tin tưởng và tán thán công đức bất khả tư nghị của “Kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm”. Người nhiều đời không nói dối thì sẽ có tướng lưỡi rộng dài, khi đưa lưỡi ra thì lưỡi có thể trùm kín mặt. Tướng lưỡi là một đức tướng của người nói lời thành thật, chư Phật Bồ Tát chỉ nói lời thành thật. “Kinh Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm” chính là “Kinh A Di Đà”. Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật mười phương đều tán thán Phật A Di Đà, khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

Phật nói: “Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Đông có Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang. Các vị Phật nhiều như cát sông Hằng, ở cõi nước của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: “Này các chúng sanh, phải nên tin tưởng và tán thán công đức bất khả tư nghị của “Kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm”.

Phật nói: “Này Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc có Phật Diệm Kim, Phật Tối Thắng, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Võng Minh. Các vị Phật nhiều như cát sông Hằng, ở cõi nước của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: “Này các chúng sanh, phải nên tin tưởng và tán thán công đức bất khả tư nghị của “Kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm”. Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật, Phật nói Kinh này cho người có trí tuệ bậc nhất nghe vậy mà ngày nay, người ta cho rằng “Kinh A Di Đà” là ngụy tạo. Hòa Thượng nói: “Người ta không tin là việc của người ta, còn tôi tin!”. Người khác không tin là việc của họ, chúng ta tin vì chúng ta tin theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không!

Phật nói: “Này Xá Lợi Phất, thế giới Hạ Phương có Phật Sư Tử, Phật Danh Quang, Phật Trì pháp. Các vị Phật nhiều như cát sông Hằng, ở cõi nước của mình, đưa ra tướng lưỡi rộng dài bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng: “Này các chúng sanh, phải nên tin tưởng và tán thán công đức bất khả tư nghị của “Kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook