164Thứ Bảy, 21/01/2023, 07:10

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 20/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1134

“BẠN DÙNG TÂM GÌ ĐỂ TU MƯỜI THIỆN?”

Trong việc thiện có chia thành bậc thượng thượng, bậc thượng trung, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, Ngài Viên Liễu Phàm cũng chỉ tu hạ thiện. Ngài tu Mười thiện vì muốn cầu công danh, sự nghiệp, phú quý. Tâm này được xếp vào hạng hạ thiện chưa được đến các bậc trung thiện, bậc thượng thiện, bậc thượng trung thiện, bậc thượng thượng thiện.

Chúng ta dùng tâm gì để tu mười thiện? Ngài Viên Liễu Phàm thật tâm làm nên ông cũng đã chuyển đổi được vận mạng. Ngài Viên Liễu Phàm được Vân Cốc Thiền Sư hướng dẫn, lần đầu phát tâm làm 3000 việc thiện, ông mất 10 năm để hoàn thành. Lần thứ hai phát tâm làm 3000 việc thiện thì ông chỉ mất 3 năm để hoàn thành. Chúng ta phát tâm làm việc thiện nhưng chúng ta cũng không dễ mà làm được. Trước tiên, chúng ta phát tâm học theo Ngài Viên Liễu Phàm để chúng ta có thể thay đổi được vận mạng. Sau đó, chúng ta nỗ lực để dần dần có thể làm xong 3000 việc thiện trong một năm. Khi chúng ta toàn tâm toàn lực vì người lo nghĩ, xả bỏ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì chúng ta sẽ có sự cảm ứng rất thù thắng.

Chúng ta muốn phát được tâm 100% vì người thì chúng ta bắt đầu phát tâm từ 50% cho mình, 50% cho người, sau đó chúng ta dần nâng lên thành 70% cho người, 30% cho mình. Nếu chúng ta phát tâm vì người đến hơn 70% thì chúng ta đã đạt đến cảnh giới rất thù thắng. Khi cư sĩ Hứa Triết còn nhỏ, một hôm, gia đình bà chuẩn bị ăn cơm thì có một người đến xin ăn. Khi biết người này đã nhịn đói ba ngày mẹ của bà đã nhường cả mâm cơm của gia đình mình cho họ. Đây là việc thượng thiện. Bà Hứa Triết đã ấn tượng rất sâu sắc với việc làm của Mẹ. Sau này, bà luôn vì người lo nghĩ nên có người lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho bà. Bà không có chồng, con nhưng luôn có người chăm lo cho bà. Bà nói: “Tôi sinh ra trên cuộc đời này để phục vụ người khác. Tôi không cần lo cho tôi! Ông Trời sẽ lo cho tôi”.

Hòa Thượng cả một đời tam bất quản: “Không quản tiền, không quản việc, không quản người”. Ngài đã xây dựng được rất nhiều trường học, in nhiều tấn Kinh sách, cuối đời Ngài được rất nhiều người chăm sóc. Phật Bồ Tát dùng tâm “vô duyên đại từ”, lòng từ không phân biệt, chấp trước để đối đãi với tất cả chúng sanh. Phàm phu chúng ta vẫn làm việc thiện bằng tâm phân biệt, chấp trước.

Hoà Thượng nói: “Chúng ta tu hành thì ít nhất chúng ta cũng phải làm được như Ngài Viên Liễu Phàm đó là thay đổi được vận mạng của mình. Chúng ta phải đọc “Liễu Phàm Tứ Huấn” ít nhất 300 lần để chúng ta có niềm tin”. Tôi chưa đọc “Liễu Phàm Tứ Huấn” lần nào nhưng tôi hoàn toàn tin theo lời Hòa Thượng, tôi cũng đã dịch đĩa Hoà Thượng giảng giải về những nội dung trong “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” nhiều lần.

Hoà Thượng nói: “Tu hành mức thấp nhất là phải thay đổi được vận mạng”. Chúng ta không thay đổi được vận mạng thì chúng ta chưa thật sự tu hành. Hoà Thượng bắt đầu bố thí từ 1 đồng, Ngài thật làm nên Ngài hoàn toàn thay đổi được vận mạng. Khi Hoà Thượng 45 tuổi, bà Hàn Quán Chưởng đi xem bói cho Hoà Thượng, Thầy bói nói là người sinh ngày, tháng, năm này đã chết. Khi bà Hàn Quán Chưởng nói người này vẫn còn sống thì Thầy bói rất ngạc nhiên, Thầy bói hỏi người này làm nghề gì. Khi biết người đó là Hòa Thượng thì Thầy bói nói, nếu là Hòa Thượng thì đã thay đổi được vận mạng của mình.

Nếu chúng tâm toàn tâm toàn ý vì người khác lo nghĩ, làm việc thì chỉ sau khoảng hai đến ba năm vận mạng của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, tôi luôn nghĩ cách để cho đi, càng về nhiều thì tôi càng cho đi mạnh mẽ hơn. Hôm qua, có hai vợ chồng đến thăm tôi, họ ngạc nhiên vì trong nhà tôi rau phát triển rất tươi tốt. Tôi gửi tặng mọi người các cặp bánh chưng mọi người đều rất vui vì bánh chưng vừa dùng để trang trí, vừa dùng để ăn. Các trường cũng đã gói bánh chưng mang tặng mọi người để mở rộng tâm bố thí.

Ngài Viên Liễu Phàm bố thí, làm việc thiện để cầu công danh, phú quý, cầu con cái, cầu gia đình hạnh phúc. Chúng ta làm theo lời Phật dạy thì những thứ đó chúng ta sẽ có đủ mà chúng ta không cần phải cầu. Ngài Viên Liễu Phàm chỉ làm việc thiện ở mức hạ thiện hay tiểu thiện. Chúng ta học Phật, chúng ta phải làm việc thiện ở mức thượng thượng. Hòa Thượng dạy chúng ta: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức” hay “Không cầu chính mình được an lạc, chỉ cầu chúng sanh được lìa khổ”. Đây chính là làm việc thiện ở mức thượng thượng. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì người lo nghĩ thì sẽ có người lo cơm ăn, áo mặc, nhà ở cho chúng ta. Hòa Thượng nói: “Từ ngày chúng ta niệm Phật là chúng ta uỷ thác cuộc đời cho Phật A Di Đà”. Phật Bồ Tát sẽ lo cho chúng ta. Chúng ta bố thí thì chúng ta sẽ có niềm vui vô tận.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook