/ 48
383

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 33

Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hòan Nguyên Quán, kinh Văn tờ thứ năm, hàng sau cùng: "Thí giới nhẫn tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần thông đẳng". Hai câu này là nói trên hội Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm dẫn đầu, dùng mười cái khóa mục này chính là mười độ, mười Ba La Mật khuyến tấn những vị pháp thân đại sĩ. Do đó chúng ta có thể thể hội được, ở trên phần của pháp thân Bồ Tát, họ đã phá được căn bản vô minh, cũng chính là chúng ta thường hay nhắc đến, ở thế xuất thế gian tất cả pháp không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, còn có mười điều này phải không? Vẫn có bố thí, trì giới, nhẫn nhục phải không? Có cái này chẳng phải là lại khởi tâm động niệm, lại có phân biệt chấp trước rồi phải không? Lại thêm vào mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiện, có người nêu ra vấn đề này hay không? Có! Không chỉ là sơ học, ngay đến lão tu cũng không tránh khỏi những nghi lự này tồn tại, việc này có hay không? Có! trên sự làm gì không có. Cứu cánh quả địa, tập khí vô thỉ vô minh thảy đều đoạn hết sạch sẽ, không chỉ trên sự không, tập khí cũng không, đó là quả vị cứu cánh, quả Phật viên mãn. Ngay khi chúng ta học đến được chỗ này thì rất rõ ràng, rất tường tận, trong quả vị cứu cánh, không chỉ là sáu cõi mười pháp giới không có, "phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", ngay cõi Thật Báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, chúng ta gọi là thế giới Hoa Tạng, gọi là thế giới Cực Lạc, có hay không? Cũng không có, tập khí không có, cảnh giới cũng sẽ không hiện tiền, thế nhưng tập khí vẫn chưa đoạn hết, những pháp thân Bồ Tát này tập khí vô thỉ vô minh hiện ra chính là thế giới Hoa Tạng, chính là thế giới Cực Lạc, báo độ của A Di Đà Phật, cõi Thật Báo Trang Nghiêm, trong đây có quả vị cứu cánh của chư Phật Như Lai hay không? Hiện tại chúng ta có thể nói khẳng định là có, không chỉ có mà có rất nhiều, vì sao vậy? Cảm ứng! Chúng sanh có cảm, Như Lai liền có ứng, cảm ứng, cõi Thật Báo có cảm ứng, pháp giới bốn thánh có cảm ứng, trong sáu cõi cũng có cảm ứng, chỉ cần có cảm họ liền có ứng, chỉ cần có ứng, mười nguyện của Phổ Hiền, mười độ của Văn Thù tự nhiên liền sẽ hiển lộ ra.

Nguyện thứ chín, “hằng thuận chúng sanh”.

Nếu Bồ Tát không tùy thuận chúng sanh chúng ta thì không có pháp gì để nói. Cho nên hôm nay chúng ta học đến cái khóa mục này gọi là "hằng thuận chúng sanh", vì sao vậy? Chúng sanh vẫn có phân biệt, vẫn có chấp trước, Bồ Tát đến cứu cánh quả vị chư Phật Như Lai vẫn là phải hằng thuận chúng sanh, phải tùy thuận tập khí của chúng sanh, phải tùy thuận phiền não của chúng sanh. Các ngài tùy thuận, đó là diệu rồi, các ngài có thể sanh phiền não hay không? Có thể hiện ra tập khí hay không? Không thể, cho nên đây gọi là diệu dụng, đều có thể tùy thuận tất cả. Trong cái cảnh giới này, không chỉ là quả vị cứu cánh, trong Kinh Hoa Nghiêm, từ Bồ Tát sơ trụ trở lên thì vô minh phiền não đều đoạn, cũng chính là nói chân thật làm đến được không khởi tâm không động niệm, họ đích thực không có một niệm bất giác, nhất định không có, đây là chúng ta khẳng định nhất định không có. Chúng ta có, chúng sanh của mười pháp giới có, Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới đều có một niệm bất giác, cũng chính là chúng ta nói khởi tâm động niệm, sau khi chứng được pháp thân thì không có, một cái niệm bất giác này là vĩnh viễn không thể sanh khởi, thế nhưng họ có tập khí, ở trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm có tập khí. Phía trước chúng ta nói qua nhiều lần, tuy có tập khí nhưng không có chướng ngại, tập khí nồng hơn, Bồ Tát thập trụ tập khí rất nặng cũng không chướng ngại, không chướng ngại cùng khởi cảm ứng tương thông với chúng sanh mười pháp giới, hơn nữa chúng ta biết, mười pháp giới tuyệt đối không giới hạn ở báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là thế giới Ta Bà, không giới hạn ở nơi đây khởi tác dụng, mà phạm vi khởi tác dụng của họ quá lớn, khắp pháp giới hư không giới trong tất cả cõi nước chư Phật họ đều có năng lực khởi cảm ứng, chỉ cần chúng sanh có cảm, họ liền sẽ có ứng, liền sẽ hiện ra hình tướng. Hiện ra hình tướng thế nào vậy? Không nhất định, như trong Phẩm Phổ Môn đã nói "đáng dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện ra thân đó để độ", vì sao vậy? Hằng thuận chúng sanh, không có ý riêng của chính mình, chúng ta muốn dáng vẻ thế nào thì họ liền hiện ra dáng vẻ như thế đó. Cho nên Phật ở trong đại thừa giáo thường nói "tất cả pháp từ tâm tưởng sanh", lời nói này là đúng, chư Phật Bồ Tát cảm ứng tương thông với chúng ta là từ tâm tưởng của chúng ta mà sanh ra, các ngài không có tâm tưởng. Những việc trong thế gian này, không luận là y báo hay chánh báo, chúng ta nói hoàn cảnh, hoàn cảnh của y báo cùng hoàn cảnh của chánh báo, hoàn cảnh chánh báo thật tế mà nói chính là hoàn cảnh nhân sự trong y báo, không có pháp nào mà không từ tâm tưởng sanh. Biết được từ tâm tưởng sanh chúng ta mới có thể thể hội được, Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật, các ngài đều có năng lực ở trong sáu cõi hiện thân nói pháp, chúng ta hiểu rõ họ là làm thế nào để giúp đỡ chúng sanh, để tiếp dẫn chúng sanh, để thành tựu chúng sanh. Chúng sanh ở trong đây nói là chuyên chỉ chúng sanh sáu cõi.

/ 48