TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN

Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Khởi giảng ngày 14/11/2008

Địa điểm: Đài Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Tập 1     
Tập 2     
Tập 3     
Tập 4     
Tập 5     
Tập 6     
Tập 7     
Tập 8     
Tập 9     
Tập 10   
Tập 11   
Tập 12   
Tập 13   
Tập 14   
Tập 15   
Tập 16   
Tập 17   
Tập 18   
Tập 19   
Tập 20   
Tập 21   
Tập 22   
Tập 23   
Tập 24   
Tập 25   
Tập 26   
Tập 27   
Tập 28   
Tập 29   
Tập 30   
Tập 31   
Tập 32   
Tập 33   
Tập 34   
Tập 35   
Tập 36   
Tập 37   
Tập 38   
Tập 39   
Tập 40   
Tập 41   
Tập 42   
Tập 43