173Thứ Hai, 13/03/2023, 18:57
1186 · Cứu Huệ Mạng Của Người Công Đức Vô Lượng Vô Biên

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 13/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1186

“CỨU HUỆ MẠNG CỦA NGƯỜI CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN”

Huệ mạng chính là trí tuệ. Người không có trí tuệ thì họ sẽ luôn tạo nghiệp. Hòa Thượng nói: “Phật pháp gọi trí tuệ của chúng ta là pháp thân huệ mạng”. Con người có hai thân mạng là thân sinh mạng và huệ mạng. Cha Mẹ sinh ra chúng ta thì chúng ta có được thân sinh mạng. Chúng ta có được huệ mạng là nhờ những vị Thầy. Vị Thầy lớn nhất của chúng ta chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã đến thế gian để nói với chúng ta về pháp tu Tịnh Độ.

Trên “Kinh Địa Tạng” nói, sau khi chúng ta chết 49 ngày, phần lớn chúng ta phải đi vào vòng sinh tử luân hồi. Phật pháp xem trọng pháp thân huệ mạng hơn thân sinh lý. Thân người khó có được nhưng pháp thân huệ mạng còn khó có được hơn. Chúng ta có được thân mạng này giống như con rùa mù 100 năm mới nổi lên khỏi mặt biển một lần mà lại có thể chui đầu vào bọng cây đang trôi trên mặt biển. Chúng ta có được thân người cũng khó như một người đứng ở trên núi Tu Di thả sợi chỉ xuống mà sợi chỉ có thể xỏ qua chiếc kim. Chúng ta có được thân người nhưng chúng ta lại xem thường, chúng ta vẫn tùy tiện thuận theo tập khí, phiền não, chìm đắm trong “danh vọng lợi dưỡng”.

Huệ mạng có được còn khó hơn rất nhiều so với thân mạng. Chúng ta muốn có huệ mạng thì chúng ta phải gặp được Phật pháp chân chính, gặp được thiện hữu tri thức dạy bảo. Trên Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt pháp, Tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. Một hạt cát ở sông Hằng rất mịn, một hạt cát thường có thể nghiền thành bảy hạt cát sông Hằng. Ngày nay, những cám dỗ có thể làm chúng ta ô nhiễm, tạp loạn cũng nhiều như cát sông Hằng nên chúng ta muốn có được pháp thân huệ mạng thì càng khó hơn. Nếu chúng ta không có được trí tuệ từ nơi Phật pháp thì chúng ta rất dễ tạo nghiệp bất thiện, phải đi vào đường ác.

Cứu được huệ mạng của con người thì công đức vô cùng lớn. Tử sinh là việc lớn, sinh tử là việc nhỏ. Chúng ta đã sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã xả thân thọ thân vô cùng nhiều lần. Chúng ta phải chú trọng “tử sinh”, sau khi chết chúng ta sinh về đâu thì đó mới là việc quan trọng. Lần này chúng ta có thân người, hết thân này chúng ta sẽ làm thân gì? Chúng ta mang thân kim sắc của Phật, thân của Bồ Tát hay chúng ta mang thân súc sanh? Chúng ta phải hết sức phản tỉnh! Phật pháp rất xem trọng pháp thân huệ mạng.

Người thế gian làm việc gì cũng chú trọng đến cái ta, cái của ta, đó là họ đang tiếp nối dòng luân hồi. Chúng ta tu học nhưng đến khi lâm chung chúng ta vẫn mơ mơ hồ hồ. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói: “Người mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về thế giới mơ mơ hồ hồ. Người minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về thế giới minh minh, bạch bạch”. Chúng ta quán sát, chúng ta đang là người minh minh, bạch bạch hay người mơ mơ, hồ hồ? Người mơ mơ, hồ hồ thì sẽ không có trí tuệ. Chúng ta phải hết sức nghiêm túc phản tỉnh. Chúng ta rất xem trọng những việc khiến chúng ta đi vào luân hồi nhưng chúng ta không xem trọng những việc giúp chúng ta vượt thoát sinh tử. Trong vòng luân hồi sinh tử các chúng sanh đều bình đẳng, người giàu sang hay người bần hàn thì đều đi vào vòng sinh tử như nhau.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta mất đi pháp thân huệ mạng thì chúng ta ở trong vòng sinh tử càng ngày càng mê sâu, không thể phản tỉnh. Chúng ta càng mê sâu thì chúng ta sẽ tạo nghiệp càng nặng. Chúng ta càng tạo nghiệp nặng thì quả báo sẽ càng thảm khốc!”. Ở đây có rất nhiều tiếng chim kêu, chúng kêu để gọi đàn, nếu chúng có trí tuệ thì chúng sẽ đến tham gia pháp hội cùng chúng ta.

Chúng ta muốn có trí tuệ thì tâm chúng ta phải thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có “danh vọng lợi dưỡng”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Nếu chúng ta cảm thấy khó có được tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp tục làm phàm phu. Hòa Thượng nói: “Chúng ta đọa lạc trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta ở trong cõi khổ thì Phật Bồ Tát vẫn dõi theo chúng ta. Các Ngài chờ lúc nào chúng ta quay đầu thì các Ngài sẽ tiếp độ chúng ta”. Phật Bồ Tát đã chờ chúng ta vô lượng kiếp.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook