190Thứ Năm, 26/01/2023, 17:15

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 26/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1140

“NGƯỜI THẾ GIAN KHÔNG BIẾT TU PHƯỚC, TA THAY HỌ TU PHƯỚC”

Người học Phật tâm lượng phải luôn rộng mở đến tận hư không khắp pháp giới. Người thế gian không biết tu phước nhưng chúng ta không mặc kệ, không ghét bỏ họ mà chúng ta phải thay họ tích cực tu phước. Thế giới Ta Bà là thế giới cộng sinh, cộng nghiệp, nếu thiên tai bão lũ, chiến tranh xảy ra thì chúng ta cũng không thể bình yên. Hòa Thượng nói: “Chúng ta không tu phước cho riêng chúng ta mà chúng sanh không biết tu phước thì chúng ta thay họ tu phước”. Chúng ta tích cực làm những việc phước lành để có thể thay đổi môi trường sống.

Nhà Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển” hay “Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”. “Y báo” là hoàn cảnh sống, “chánh báo” là nội tâm chúng ta. Nội tâm của chúng ta chuyển thì hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ chuyển theo. Mọi người tích cực tham, sân, si, mạn thì chúng ta tích cực làm ngược lại. Đây là bổn phận, trách nhiệm của người học Phật. Người thế gian không được tiếp nhận giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền nên họ không biết mở rộng tâm lượng để tu phước. Trong bài trước Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải phát khởi tâm đại từ bi, đại hoan hỷ để phục vụ chúng sanh”. Chúng ta hoan hỷ tận tâm tận lực làm chứ chúng ta không coi đó là “gánh nặng đường xa”.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn vì chúng sanh tạo phước thì chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền để tu sửa những tư tưởng, lời nói, hành vi sai lầm của mình”. Hòa Thượng có xuất phát điểm rất thấp, Ngài một mình “tứ cố vô thân” lưu lạc xứ người, Ngài chỉ có điều kiện học trung cấp nhưng Ngài luôn nỗ lực tu sửa, hoàn thiện bản thân. Hoà Thượng đã mở rộng được tâm lượng của mình ra tận hư không khắp pháp giới. Ban đầu, khi đạo tràng còn vắng vẻ mọi người Ngài đến, khi các Phật tử đến nghe pháp, cúng dường nhiều, đạo tràng được xây dựng khang trang thì người ta giành. Người khác chỉ cần có ý niệm tranh thì Ngài nhường, Ngài đã nhường chỗ cho người khác nhiều lần. Ngài đã làm biểu pháp cho chúng ta.

Chúng ta đến một nơi là để tận tâm tận lực phục vụ, không có một ý niệm chiếm hữu. Đó là chúng ta vì người mà tạo phước. Chúng ta không tu tạo phước báu cho riêng một người mà chúng ta tu tạo phước báu cho hoàn cảnh sống ở hiện tại, hoàn cảnh sống ở tương lai và cho tận hư không khắp pháp giới. Nếu chúng ta không có cái nhìn thấu đáo thì chúng ta sẽ cho rằng người thế gian “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần” vậy thì tại sao chúng ta phải vì người phải tạo phước? Nếu chúng ta mở rộng được tâm lượng rộng lớn thì chúng ta cũng sẽ thành Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát luôn vì tất cả chúng sanh lo nghĩ, vì chúng sanh phục vụ.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta vì người tu phước thì chúng ta sẽ phải chịu khổ cực. Trên Kinh Phật nói đó là: “Chúng ta thay chúng sanh chịu khổ”. Người thế gian nhìn thấy chúng ta tích cực làm việc vì người khác thì họ cho rằng chúng ta đang phải chịu khổ. Chúng sanh không chịu làm thì chúng ta tích cực làm. Nhiều người thế gian cho rằng vì sao chúng ta lại phải khổ cực như vậy! Người thế gian cho rằng: “Người không vì mình thì trời chu đất diệt”. Họ tích cực vì mình, vì gia đình mình mà không biết rằng, người tích cực vì người khác thì họ mới có hạnh phúc chân thật.

Phật Bồ Tát tận tâm tận lực vì chúng sanh, Hòa Thượng cũng cả đời vì chúng sanh nhưng các Ngài không thấy khổ. Hòa Thượng nói: “Tôi đến thế gian như một lữ khách. Cả đời tôi không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng”. Ngài cũng ra đi một cách tự tại như một lữ khách. Mùng 4 Tết, ở Đà Nẵng các Thầy Cô đã tích cực cắt rau mang tặng. Dịp Tết rau sạch rất đắt đỏ, chúng ta tặng miễn phí rau sạch thì mọi người sẽ rất hoan hỷ.

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay có nhiều khổ nạn nên chúng ta phải giúp họ tạo phước, cầu phước. Chúng ta đem tất cả công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cách nghĩ, cách thấy, cách làm của người thế gian đều sai lầm, đều là “tự tư tự lợi”, chúng ta làm việc tốt thì chúng ta vừa tạo phước vừa làm ra biểu pháp cho người thế gian. Chúng ta giúp chúng sanh hiệu đính cách nghĩ, cách thấy, cách làm của chúng sanh”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook