190Thứ Ba, 17/01/2023, 23:35
1130 · Vì Sao Người Niệm Phật Rất Nhiều Mà Người Vãng Sanh Rất Ít

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai, ngày 16/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1130

“VÌ SAO NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU MÀ NGƯỜI VÃNG SANH RẤT ÍT”

Chúng ta học Phật, niệm Phật mục tiêu cốt lõi là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta không vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không có thành tựu, chúng ta vẫn phải luân hồi trong sáu cõi sinh tử. Chúng ta tu hành mà chúng ta không thể vãng sanh thì chúng ta đã uổng phí một kiếp tu hành. Trong Kệ khai Kinh nói: “Bá nan vạn kiếp nan tao ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Chúng ta có được thân người, gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta không có thành tựu thì chúng ta đã bỏ mất cơ hội trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp.

Hòa Thượng nói: “Đại sư Thiện Đạo đã nói: “Vạn người tu thì vạn người vãng sanh”. Lời nói này là chân thật! Người niệm Phật không thể vãng sanh thì vấn đề ở chính người niệm”. Đại sư Thiện Đạo là một vị Tổ của pháp môn Tịnh Độ. Nhiều người tu hành một thời gian thì bỏ pháp môn Tịnh Độ vì họ cho rằng pháp tu không linh.

Hòa Thượng nói: “Nguyên nhân người niệm Phật nhiều mà người vãng sanh rất ít là do chúng ta có miệng mà không có tâm”. Chúng ta niệm Phật hay chúng ta làm mọi việc không bằng tâm chân thành, chúng ta chỉ làm cho dễ coi nên chúng ta không có cảm ứng. Nếu chúng ta làm bằng tâm chân thành thì chúng ta sẽ thấy rất nhanh có cảm ứng. Bà Hứa Triết nói, hôm nay bà gặp một người rất đói khổ, không có cơm ăn, bà vừa nghĩ đến việc giúp người đó thì tự nhiên bà có đủ số tiền để giúp họ. Bà đã “tâm tưởng sự thành” mà không cần phải xin ai.

Hòa Thượng kể câu chuyện, một người chuyên vẽ ngựa, hàng ngày ông đều nghĩ đến ngựa, quan sát ngựa nên một hôm, khi ông đang ngủ thì ông biến thành ngựa. Người vợ nhìn thấy một con ngựa nằm trên giường thì thất kinh hồn vía. Hòa Thượng nói: “Người ta nghĩ đến ngựa mà họ còn có thể biến thành ngựa thì tại sao chúng ta nghĩ Phật, niệm Phật lại không thể thành Phật!”.

Chúng ta làm một việc bằng tâm chân thành thì tâm sẽ cảm tâm. Vừa qua, tôi đã đi một vòng từ Nam ra Bắc, tôi có cảm nhận được rất rõ ràng người nào làm bằng tâm chân thành. Hàng ngày, từ sáng đến tối chúng ta có toàn tâm toàn ý nghĩ đến Phật không? Chúng ta dùng tâm thiện lành nghĩ đến tất cả chúng sanh thì đó là tâm Phật. Hòa Thượng nói: “Hàng ngày chúng ta nghĩ đến việc tốt, chúng ta làm việc tốt thì đó cũng chính là niệm Phật”. Chúng ta đừng cho rằng mình ngồi một chỗ niệm “A Di Đà Phật” mới là niệm Phật. Chúng ta toàn tâm toàn lực vì chúng sanh lo nghĩ, dùng những phương tiện tốt nhất tiếp độ chúng sanh thì tâm của chúng ta tương ưng với tâm Phật. Nếu chúng ta miệng niệm “A Di Đà Phật” nhưng tâm chúng ta vẫn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần” thì chúng ta niệm Phật không thể có thành tựu, chúng ta đáng đọa lạc như thế nào thì chúng ta vẫn phải đọa lạc như thế đó.

Hôm qua, tôi nghĩ, giá mà chúng ta có 5 triệu đến 10 triệu chiếc bánh chưng để tặng nhưng nếu vậy thì mỗi cô giáo sẽ phải gói khoảng 2000 chiếc bánh. Chúng ta tâm có thừa nhưng sức không đủ! Ở thành phố Hồ Chí Minh có một nhóm thiện nguyện cũng đã gói được 2000 chiếc bánh chưng để tặng mọi người. Chúng ta chỉ cần khởi được tâm thì chúng ta sẽ làm được việc lợi ích chúng sanh. Điều quan trọng là chúng ta thậm chí không phát được tâm vì chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta có miệng mà không có tâm”.

Hòa Thượng nói: “Tâm nguyện, giải hành của chúng ta tương tương ưng với Phật thì chúng ta niệm Phật sẽ có thành tựu”. Tâm nguyện, giải hành chúng ta không tương ưng với Phật thì chúng ta niệm Phật nhiều cũng chỉ kết được duyên với Phật. Ngài Lý Mộc Nguyên cả ngày bận rộn vì chúng sanh, không có thời gian ăn, ngủ, ông không có thời gian niệm Phật nhưng một ngày ông chỉ cần niệm một vài câu Phật hiệu thì đã tương ưng với Phật. Nhiều người chỉ ngồi một chỗ niệm Phật, không nỗ lực làm việc lợi ích chúng sanh, thậm chí họ còn cản trở người khác làm việc chúng sanh vì họ cho rằng làm việc lợi ích chúng sanh là xen tạp.

Từ xưa đến nay, người niệm Phật rất đông nhưng người vãng sanh rất ít vì họ không có tín tâm. Hòa Thượng nói: “Chúng ta đã thật sự thật tin, thật làm chưa hay chúng ta vẫn luôn hoài nghi?”. Chúng ta có nghi thì chúng ta đã có chướng ngại. Chúng ta làm bằng tâm chân thành, chúng ta nghĩ đến làm thế nào để tốt nhất cho chúng sanh thì năng lực trong tự tánh của chúng ta sẽ hiển lộ. Đây chính là tâm Phật. Chúng ta dùng tâm Phật niệm Phật thì chúng ta sẽ tương ưng với Phật. Một tháng qua, tôi phải di chuyển liên tục, nếu chúng ta nghĩ chúng ta không thể làm được thì chúng ta sẽ không làm được, chúng ta nghĩ mình làm được thì chúng ta sẽ làm được.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook