127Thứ Tư, 21/12/2022, 08:53
1104 · Bạn Không Có Nghị Lực, Không Có Dũng Khí Thì Không Cách Gì Hoằng Hộ Được Chánh Pháp

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 21/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1104

“BẠN KHÔNG CÓ NGHỊ LỰC, KHÔNG CÓ DŨNG KHÍ THÌ KHÔNG CÁCH GÌ HOẰNG HỘ CHÁNH PHÁP”

Nếu chúng ta không có nghị lực, không có dũng khí thì chúng ta không thể hoằng trì, hộ pháp được chánh Pháp. Chúng ta đang hoằng hộ chuẩn mực đạo đức của Thánh Hiền nên chúng ta cần những người có dũng khí. Chúng ta không cần những người có bằng cấp cao mà chúng ta cần những người có dũng khí, có nghị lực. Những người có bằng cấp càng cao, chuyên môn càng sâu thì họ càng kiêu ngạo.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nghị lực, có dũng khí thì chúng ta sẽ có sự quyết tâm, chúng ta sẽ không sợ khó khăn”. Nếu chúng ta không có nghị lực, dũng khí thì một chút chướng ngại, khó khăn thì chúng ta đã chùn bước. Đời sống của chúng ta phải biểu diễn ra một tấm gương tốt để chúng sanh sinh tâm ngưỡng mộ, kính phục và làm theo. Trước đây Hòa Thượng nói: “Đừng sợ không có tràng chỉ sợ không có Đạo”. “Tràng” là nơi chốn, chúng ta đừng sợ không có nơi chốn chỉ sợ không có người có đạo. Phật pháp có câu: “Người có thể hoằng Đạo, chẳng phải Đạo hoằng người”. Chúng ta không có nghị lực, không có dũng khí thì việc làm của chúng ta chỉ là ở trên hình tướng. Chúng ta đều có năng lực chỉ cần chúng ta phát tâm hoằng hộ chánh pháp thì chúng ta sẽ làm được. Hệ thống giáo dục của chúng ta đang rất cần những người có nghị lực, những người thật làm. Những người xung quanh chúng ta đã học gần xong 1200 đề tài, học “Đệ Tử Quy” nhiều năm nên mọi người nhìn rất rõ chúng ta đang làm với tâm cảnh gì. Chúng ta không nỗ lực, phấn phát thì chúng ta sẽ tụt lùi.

Tôi đang có một chuyến đi từ Nam ra Bắc, tôi đi để xem tâm cảnh của mọi người làm việc như thế nào. Trong hệ thống của chúng ta cũng có những người làm việc một cách dũng mãnh, tinh tấn, tràn đầy nghị lực. Chúng ta đang làm là vì chính mình, chúng ta làm để hoàn thiện chính mình. Chúng ta chểnh mảng cũng là chúng ta chểnh mảng với chính mình. Đối tượng mà chúng ta đang làm chỉ là thuận duyên, thuận cảnh để chúng ta hoàn thiện mình. Chúng sanh chính là đối tượng để chúng ta phát khởi tâm. Hôm qua, tôi đến Vinh, sau khi vào thăm thành cổ, vào viếng Tổng bí thư Lê Duẩn trong nhà lưu niệm, tôi gặp gỡ nói chuyện với các Thầy Cô giáo ở hai trường. Tuy thân thể tôi rất mỏi nhưng tinh thần của tôi vẫn dũng mãnh.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có nghị lực, dũng khí thì tất cả những chướng nạn không thể chướng ngại chúng ta. Chúng ta không sợ ma chướng nhiễu loạn. Chúng ta không sợ bất cứ điều gì. Thời kỳ hiện đại, chướng nạn đặc biệt nhiều, nếu chúng ta không có dũng khí, nghị lực thì chúng ta sẽ thụt lùi. Chúng ta học Phật gặp nhiều chướng nạn, Ma đến ức hiếp, nhiễu loạn chúng ta vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm chúng ta không thanh tịnh nên chúng ta không thể tương ưng với Phật Bồ Tát”. Tâm chúng ta không tương ưng với Phật Bồ Tát thì tâm chúng ta sẽ tương ưng với Ma. Hòa Thượng dùng kinh nghiệm tu hành một đời để đưa ra những lời khuyên thiết thực cho chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Nếu như tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta không bị giao động bởi cảnh giới bên ngoài thì chư Phật Bồ Tát đều ở trước mặt chúng ta. Tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta gặp ma chướng trùng trùng”. “Ma chướng” chính là tâm sợ được mất, lời lỗ, hơn thua, tốt xấu. Chúng ta làm việc mà chúng ta sợ mệt, sợ khổ thì chúng ta gặp chướng ngại trùng trùng.

Một tháng nay, tôi đi đến rất nhiều nơi, tôi làm việc không biết mệt mỏi dù tôi cũng là một con người bình thường bằng xương bằng thịt. Tôi chia sẻ tất cả những năng lực mình có với mọi người. Tôi tận tâm tận lực làm việc bằng tất cả thể lực. Chúng rời xa tâm được mất, hơn thua, thành bại, chúng ta làm việc bằng mảng tâm chân thành thì chúng ta không có chướng ngại. Hòa Thượng nói: “Chúng ta có chướng ngại, khó khăn vì chúng ta chưa toàn tâm toàn ý”.

Hôm qua, tôi ghé thăm thành cổ, các chiến sĩ của chúng ta chiến đấu, hy sinh ở sông Thạch Hãn vô cùng nhiều. Các chiến sĩ chiến đấu vì tổ quốc không hề có một chút tâm danh lợi. Khi tôi vào viếng nhà lưu niệm của Tổng bí thư Lê Duẩn, tôi rất xúc động khi nghe người thuyết minh nói về cuộc đời tận tâm, tận lực hy sinh vì đất nước của Tổng bí thư. Chúng ta làm việc nhỏ mà chúng ta cũng gặp khó khăn. Mọi người có thể đứng lớp, nói những lời đầy uy lực còn lời nói của chúng ta không có một chút sức lực. Chủ nhật, tôi đến trường Minh Tâm dùng bữa với mọi người, nước canh trong bát bún nhiều nên tôi chưa uống hết được. Khi đó, có một cô giáo nói tất cả mọi người phải uống hết nước canh thì tôi có động lực uống hết. Lời của cô giống như sư tử đầy uy lực. Trong một tập thể, chúng ta phải tuân theo quy định chung, chúng ta không được vượt qua những phép tắc, chuẩn mực.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook