13910/12/2022, 17:24 11/12/2022, 17:46
1094 · Cha Mẹ Là Duyên, Dẫn Nghiệp Mới Là Nhân

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, Ngày 10/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1094

“CHA MẸ LÀ DUYÊN, DẪN NGHIỆP MỚI LÀ NHÂN”

Tất cả chúng sanh đến thế gian đều do dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp là nghiệp lực chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp. Dẫn nghiệp dẫn chúng ta trôi lăn trong sáu cõi luân hồi. Chúng sanh trong sáu cõi tạo tác những nghiệp bất thiện, nghiệp nào mạnh hơn sẽ đẩy chúng ta đi. Chúng ta không thể tự chủ. Chúng ta giống như cây bèo bị trôi dạt theo dòng nước, dòng nước nào mạnh sẽ đẩy chúng ta theo hướng đó. Trong phim “Tây Du Ký”, nhân vật Trư Bát Giới nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái nhưng do phạm lỗi nên Trư Bát Giới bị đày xuống trần gian, sinh ra trong thân heo. Chúng ta là phàm phu sáu cõi nên chúng ta sẽ phải đi theo dẫn nghiệp.

Người xưa nói: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định”. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. “Tiền định” là do nghiệp định. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì mỗi phút, mỗi giây chúng ta đều đang tạo ba nghiệp của thân, khẩu, ý. Cha Mẹ chỉ là duyên, chúng ta đến thế gian này là do dẫn nghiệp. Có những người oán trách Cha Mẹ vì họ sinh ra trong gia đình không giàu có, danh tiếng nhưng đó đều do dẫn nghiệp của chính họ. Trong quá khứ, chúng ta kết duyên sâu dày với Cha Mẹ. Chúng ta đến để báo ân, báo oán, đòi nợ hoặc trả nợ Cha Mẹ.

Dẫn nghiệp lần này của chúng ta quá tốt! Chúng ta đến thế gian, chúng ta được gặp Phật pháp, gặp được chuẩn mực Thánh Hiền. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì lần sau chúng ta sẽ không may mắn như lần này. Chúng ta có nhiều dẫn nghiệp khác, những dẫn nghiệp này đang chờ đủ mạnh để dẫn chúng ta đi. Nếu chúng ta không thoát khỏi sáu cõi thì lần sau chúng ta sẽ không may mắn như lần này.

Chúng ta đến thế gian là do dẫn nghiệp, con cái, tất cả thế hệ sau của chúng ta cũng là do nghiệp mà đến. Chúng ta là Cha Mẹ cũng chỉ là duyên. Chúng ta biết được điều này thì từ giai đoạn tiền thai giáo, thời kỳ mang thai, khi con từ 0 đến 3 tuổi chúng ta phải tạo ra những dẫn nghiệp tốt. Chúng ta có thể thay đổi những dẫn nghiệp, định nghiệp ban đầu. Nếu chúng ta để trễ hơn thì con cái sẽ càng ngày càng khó dạy. Người xưa nói, từ 0 đến 3 tuổi dưỡng tánh, từ 3 tuổi trở lên dưỡng chánh, từ 12 tuổi trở lên dưỡng chí, từ 40 tuổi trở lên là dưỡng đức.

Chúng ta đã ăn chay, niệm Phật nhưng những tính cách căn gốc của chúng ta vẫn như cũ. Chúng ta giống như một cây phi lao, khi cây đã trưởng thành, gió thổi hướng nào thì cây sẽ ngả theo hướng đó, khi không còn gió thì cây lại thẳng như cũ. Tập nghiệp của chúng ta cũng giống như vậy. Có người tu hành 10 năm, 20 năm, 40 năm nhưng vẫn không thể thay đổi được tập khí, phiền não. Họ cho rằng đó là Phật pháp không linh mà họ không biết đó là do họ chưa nhổ được tận gốc tập khí, phiền não. Các bậc siêu phàm nhập thánh có thể nhổ tận gốc tập khí, phiền não. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: “Bao giờ các ông là A-la-hán thì các ông mới tin vào chính mình. Nếu chưa là A-la-hán thì tất cả những tập khí, phiền não đủ duyên sẽ khởi”. A-la-hán là quả thứ tư trong Tứ Quả, là bậc Lậu Tận Thông, hoàn toàn không còn phải sinh tử. Chúng ta cho rằng chúng ta tu hành lâu năm, chúng ta có công phu thì những tập khí, phiền não sẽ không còn sinh khởi thì chúng ta đã sai.

Hòa Thượng nói: “Người chứng được quả Thánh từ A-la-hán thì dụng tâm sẽ chánh. Chúng ta là phàm phu, chúng ta dụng tâm vẫn thiên lệch”. Người chứng sơ quả Tu – Đà - Hoàn đã là không còn thấy cái ta. Nếu người nào thấy mình đã chứng quả Tu – Đà – Hoàn thì họ chưa chứng quả nào. Họ vẫn chưa thể tin vào chính mình. Có người cho rằng Hòa Thượng đã chứng Thánh, họ mong Hòa Thượng ấn chứng cho họ. Hòa Thượng nói: “Tôi là một phàm phu, ngay đến sơ quả, quả thấp nhất là Tu-Đà-Hoàn tôi còn chưa chứng được!”.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có thân tướng đẹp, xấu, hoàn cảnh nghèo khổ hay giàu sang là do mảng nghiệp, do kết quả của nhiều đời chúng ta đã tu phước”. Cha Mẹ là duyên còn chúng ta đến nơi nào để sanh ra là do dẫn nghiệp của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian là để giáo huấn chúng ta, giúp chúng ta biết rằng chúng ta phải tạo ra dẫn nghiệp tốt để chúng ta có mảng nghiệp tốt. Đời trước chúng ta có tu năm giới, mười thiện thì chúng ta mới đến được thế gian này. Chư Phật Bồ Tát đều đã từng là phàm phu, các Ngài đã tu hành chứng quả. Mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành Phật Bồ Tát.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook