Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: Năm 1999Đọc văn bản:

Tải Word:

Cảm Ứng Thiên - Quyển 1

Cảm Ứng Thiên - Quyển 2

PDF Cảm Ứng Thiên - Quyển 1

PDF Cảm Ứng Thiên - Quyển 2