Tịnh Nghiệp Tam Phước, Hiếu Thân Tôn Sư CS Hồ Tiểu Lâm

706 lượt xem

   
   

Chủ Giảng: Thầy Hồ Tiểu Lâm, giảng từ ngày 31/12/2010 - 1/1/2011
Địa Điểm: Hội Trường Số 1 Tại Trung Tâm Triển Lãm Singapore
AMTB: 56-088-0001 - 56-088-0002
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net