Thọ Khang Bảo Giám Ấn Quang Đại Sư

1.320 lượt xemThọ Khang Bảo Giám (壽康寶鑒)
Ấn Quang đại sư tăng đính
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(theo bản in của Giai Phương Ấn Loát Hữu Hạn Công Ty, năm 1991)
Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến
Xem tác phẩm tại: https://www.niemphat.net › Luan › thokhang › thokhangbaogiam.htm
0:23 Lời mở đầu
2:23 Đề tựa sách Thọ Khang Bảo Giám
15:57 Lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục
21:50 Lời tựa [khuyên] giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lục
27:53 Lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách Dục Hải Hồi Cuồng
36:45 Phụ lục: Đức cao đẹp đáng ngưỡng mộ
39:55 Huấn sức sĩ tử giới dâm văn (Bài văn khuyên bảo sĩ tử kiêng dâm)
47:59 Giới dâm thánh huấn
52:25 Giới dâm văn
56:51 Giới dâm cách ngôn (Những câu cách ngôn răn dạy kiêng dâm)
1:15:54 Đọc dâm thư có năm điều hại
2:12:55 Mười hai điều tai hại của tà dâm
2:21:34 Tứ giác quán
2:23:51 Cửu tưởng quán
2:27:08 Mười điều khuyên răn
2:32:09 Bài phú khuyên răn kiêng giữ sắc dục
2:43:21 Phước thiện án
3:37:28 Họa dâm án
4:30:39 Hối lỗi án (những câu chuyện hối lỗi)
5:02:36 Phát thệ trì giới
5:10:32 Lời thệ nguyện
5:14:54 Những ngày nên kiêng kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân mạng
6:05:18 Vào lúc thiên kỵ nên kiêng dâm
6:09:50 Nghĩa lý chánh yếu để giữ gìn thân thể, đông con cháu
6:17:54 Tôn chân nhân nói
6:21:31 Vương Liên Hàng nói
6:23:46 Bài văn đả phá tà thuyết tự do kết hôn
6:44:43 Chứng cứ gần đây về quả báo do tiếc chữ