Tâm Đắc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

760 lượt xem


Tiến sĩ Chung Mao Sâm chủ giảng.
Khởi giảng ngày 4/4/2007.
Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net
Tải mp3:
https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 tinhkhongphapngu*PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam*Tam Dac Thap Thien Nghiep Dao Kinh