Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

720 lượt xem

   
   

Giảng tòa Nho Thích Đạo - Thái Thượng Cảm Ứng Thiên.
Tiến sĩ Chung Mao Sâm chủ giảng.
Khởi giảng ngày 22/12/2007.
Tại khách sạn Hoàng Cung Kim Mã Malaysia.
AMTB: 52-250-0001 - 52-250-0004
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net