Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

1.006 lượt xem


Thế Giới Hài Hòa Thuần Thiện Thuần Tịnh.
Cái Gốc Của Tu Đức Lập Nghiệp.
Chia Sẻ Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy.
Tiến sĩ Chung Mao Sâm chủ giảng.
Khởi giảng ngày 28/2/2007.
Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
AMTB: 52-197-0001a - 52-197-0006b
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net