Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu PS Định Hoằng TS Chung Mao Sâm

530 lượt xem

   
   

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LUẬT YẾU
Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng.
Dịch giả: Thích Thiện Trang
Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ
+ Tải toàn bộ file mp3 và word tại: https://drive.google.com › open ?id= 1husRs-KNRrecx4eGrqGOOELuaVxL4Syx