Nối Dòng Huệ Mạng Phật, Từ Nơi Ta CS Lưu Tố Vân

534 lượt xem


"Đại Hội Hoằng Pháp Kế Thừa Huệ Mạng Phật Từ Nơi Ta Mà Làm".
Người giảng: Cư Sĩ Lưu Tố Vân.
Địa điểm: Singapore.
Thời gian: 31/12/2010.