Nhạc Hoa - Sống Trong Thế Giới Biết Ơn Loại Khác

847 lượt xemHOẠT TẠI CẢM ƠN ĐÍCH THẾ GIỚI
huó zài gǎn ēn de shì jiè
活 在 感 恩 的 世 界
zuò qū xǔ jùn huá
作 曲: 许 俊 华

biān qū xǔ jùn huá
编 曲: 许 俊 华
yīn wéi tā mó liàn liao nǐ de xīn zhì
因 为 他 磨 练 了 你 的 心 志;

yīn wéi tā zēng jìn le nǐ de jiàn shí
因 为 他 增 进 了 你 的 见 识;

yīn wéi tā xiāo chú le nǐ de yè zhàng
因 为 他 消 除 了 你 的 业 障;

yīn wéi tā jiào dǎo le nǐ yìng zì lì
因 为 他 教 导 了 你 应 自 立;

yīn wéi tā qiáng huà le nǐ de néng lì
因 为 他 强 化 了 你 的 能 力;

yīn wéi tā zhù zhǎng le nǐ de dìng huì
因 为 他 助 长 了 你 的 定 慧;

yīn wéi tā men shǐ nǐ de dào zhēn zhèng de xìng
因 为 他 们 使 你 得 到 真 正 的 幸

fú hé kuài lè
福 和 快 乐。

suǒ yǐ yào gǎn jī shāng hài nǐ de rén
所 以,要 感 激 伤 害 你 的 人;

gǎn jī qī piàn nǐ de rén
感 激 欺 骗 你 的 人;

gǎn jī biān dǎ nǐ de rén
感 激 鞭 打 你 的 人;

gǎn jī yí qì nǐ de rén
感 激 遗 弃 你 的 人;

gǎn jī bàn dào nǐ de rén
感 激 绊 倒 你 的 人;

gǎn jī chì zé nǐ de rén
感 激 斥 责 你 的 人;

gǎn jī suǒ yǒu shǐ nǐ jiān dìng chéng jiù de rén
感 激 所 有 使 你 坚 定 成 就 的 人
yīn wéi tā mó liàn liao nǐ de xīn zhì
因 为 他 磨 练 了 你 的 心 志;

yīn wéi tā zēng jìn le nǐ de jiàn shí
因 为 他 增 进 了 你 的 见 识;

yīn wéi tā xiāo chú le nǐ de yè zhàng
因 为 他 消 除 了 你 的 业 障;

yīn wéi tā jiào dǎo le nǐ yìng zì lì
因 为 他 教 导 了 你 应 自 立;

yīn wéi tā qiáng huà le nǐ de néng lì
因 为 他 强 化 了 你 的 能 力;

yīn wéi tā zhù zhǎng le nǐ de dìng huì
因 为 他 助 长 了 你 的 定 慧;

yīn wéi tā men shǐ nǐ de dào zhēn zhèng de xìng
因 为 他 们 使 你 得 到 真 正 的 幸

fú hé kuài lè
福 和 快 乐。

suǒ yǐ yào gǎn jī shāng hài nǐ de rén
所 以,要 感 激 伤 害 你 的 人;

gǎn jī qī piàn nǐ de rén
感 激 欺 骗 你 的 人;

gǎn jī biān dǎ nǐ de rén
感 激 鞭 打 你 的 人;

gǎn jī yí qì nǐ de rén
感 激 遗 弃 你 的 人;

gǎn jī bàn dào nǐ de rén
感 激 绊 倒 你 的 人;

gǎn jī chì zé nǐ de rén
感 激 斥 责 你 的 人;

gǎn jī suǒ yǒu shǐ nǐ jiān dìng chéng jiù de rén
感 激 所 有 使 你 坚 定 成 就 的 人

gǎn jī suǒ yǒu shǐ nǐ jiān dìng chéng jiù de rén
感 激 所 有 使 你 坚 定 成 就 的 人