Làm Sao Để Trở Thành Một Người Vợ Chuẩn Mực Cô Dương Thục Phân

647 lượt xem


LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI VỢ CHUẨN MỰC "TẬP 1"
Tiếp theo chúng ta suy nghĩ một chút, làm sao để trở thành một người vợ chuẩn mực. Các bạn ngồi đây bạn nào vẫn chưa làm vợ, vẫn chưa kết hôn, có nhiều không, mời giơ tay lên! Chưa kết hôn, chưa kết hôn nhé! Ồ, rất ít bạn chưa kết hôn. Đã kết hôn? Ồ, đa phần đều đã kết hôn. Ở đây chúng tôi cũng khích lệ mọi người, những bạn chưa kết hôn thì hy vọng sau này sẽ trở thành một người vợ tốt, làm sao để trở thành một người vợ tốt, trước hết chúng ta cùng xem bài thơ đầu tiên trong “Kinh thi” tên là “Quan thư”, trong “Kinh thi” bài “Quan thư” này được đặt trong phần đầu tiên “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi, yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi”...

[...]
[LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI VỢ CHUẨN MỰC ]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: Ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 năm 2010
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!