Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn Thầy Thái Lễ Húc

519 lượt xem

   
   

Chu Bách Lư (1617 - 1688), tên Dụng Thuần, tự Trí Nhất, hiệu Bách Lư, là người Côn Sơn vào cuối thời Minh đầu thời Thanh. Đầu thời Thanh, ông ở quê dạy học, đề xướng tri hành đồng tiến. Cuốn “Chu Tử gia huấn” của ông cũng được gọi là “Chu Tử trị gia cách ngôn”, “Chu Bách Lư trị gia cách ngôn”, gọi tắt là “Trị gia cách ngôn”, được giới giáo dục truyền thống Trung Quốc coi là cuốn sách vỡ lòng, có ảnh hưởng sâu xa. Trước mắt còn có lưu truyền bản in khắc, ngày càng nhiều người có thể đọc thuộc vanh vách.

“Chu Tử gia huấn” gồm 506 chữ, là tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong số các trứ tác của Chu Bách Lư. “Chu Tử gia huấn” lấy sự tu thân, tề gia làm tông chỉ, đúc kết các phương pháp đối nhân xử thế của Nho gia, tư tưởng sâu sắc hồn hậu, hàm nghĩa rộng rãi tinh thâm.

[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 1)
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 11/3/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!