Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) Loại Khác

1.299 lượt xem


Người đọc: Hạnh Quang.
Download MP3:
https://ph.tinhtong.vn › home › tai › Doc De Tu Quy - Hanh Quang.mp3
Xem văn bản và down PDF, JPG 8268 x 5096:
https://detuquy.com › kinh-van › de-tu-quy-phep-tac-nguoi-con
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net